DVANÁCT NÁSLEDNÍKŮ PROROKA MUHAMMADA (SAWAWS)

 

Vyprávěl Džabír ibn Samura, že Prorok (sawaws) řekl: „Bude dvanáct vůdců.“ Pak řekl větu, kterou jsem neslyšel. Můj otec řekl, že Prorok (sawaws) dodal: „Všichni z nich budou z kmene Qurajš.“

[Sahíh al-Buchárí (anglická verze),  Hadíth: 9.329, Kitábul Ahkám;

Sahíh al-Buchárí, (arabská verze), 4:165, Kitábul Ahkám]

 

Prorok (sawaws) řekl: „Náboženství islám bude pokračovat až do Hodiny (den Zmrtvýchvstání) 12 kalify a všichni budou z Qurajšovců.“

[Sahíh Muslim, (anglická verze), kapitola DCCLIV, sv.3, str.1010, Tradice #4483;

 Sahíh Muslim (arabská verze), Kitáb al-Imára, 1980 vzdání Saúdské Arábie, sv. 3, str.1453, Tradice #10]

 

 

Kdo je těchto dvanáct následníků Proroka?

 

Co říkají sunnitští učenci?

 

Ibn Al-Arabí

 

Počítali jsme vládce po Svatém Proroku (sawaws) jako 12. Nalezli jsme AbúBakra, Umara, Uthmána, Alího, Hasana, Mu’áwiju, Jazída, Mu’áwiju ibn Jazída, Marwána, Abdul Malika ibn Marwána, Jazída ibn Abdul Malika, Marwána ibn Muhammada ibn Marwána, As-Saffu...Po nich bylo dvacet sedm kalifů z Baní Abbás.

 

Pokud počítáme s dvanácti, dojdeme k Sulajmánovi. Pokud vezmeme doslovný význam, je jich jenom pět a k nim doplníme čtyři správně vedené kalify a Umara ibn Abdul Azíze...

 

Nechápu, co tento hadíth znamená.

[Ibn al-'Arabí, Šarh Sunan Tirmidhí, 9:68-69]

 

Qádí Ijád al-Jahsúbí

 

Počet kalifů je víc než 12. Omezit jejich počet na pouhých dvanáct je nesprávné. Prorok (sawaws) neřekl, že jich bude jen dvanáct a není místo pro další. Tak je možné, že jich může být více.

[Al-Nawáwí, Šarh Sahíh Muslim, 12:201-202;

Ibn Hadžar al-'AsqalánÍ, Fath al-Bárí, 16:339]

 

Džaláluddín Sujútí

 

Je pouze dvanáct kalifů do dne Posledního soudu. Budou vládnout podle pravdy, i když nenásledují těsně po sobě.

Vidíme, že z dvanácti jsou čtyři správně vedení, pak Hasan, pak Mu’áwija, pak Ibn Zubajr a nakonec Umar ibn Abdul Azíz. Těch je osm, zbývají čtyři. Možná může být mezi nimi Abbásovec Mahdí, když je tam Ummajovec Umar ibn Abdul Azíz. Také mezi nimi bude Táhir Abbásí, protože byl spravedlivý vládce. Poslední dva ještě nepřišli. Jedním z nich je Mahdí, protože je z Ahlulbayt (rodiny Proroka) a.s.

[Al-Sujútí, Tárích al Chulafá, str. 12;

Ibn Hadžar al-Hajtamí, Al-Sawá'iq al-Muhriqa str. 19]

 

Ibn Hadžar Al-Asqalání

 

Nikdo nemá dostatečnou znalost o tomto hadíthu v Sahíhu od Buchárího. Není správné tvrdit, že tito imámové budou přítomní ve stejnou dobu.

 

Ibn Al-Džauzí

 

První kalif Baní Umajja byl Jazíd ibn Mu’áwija a poslední Marwán al-Himar. Dohromady je jich třináct. Uthmán, Mu’áwija a ibn Zubajr mezi nimi nejsou, protože byli společníky Proroka (sawaws). Pokud vyřadíme Marwána al-Hakama kvůli kontroverzi, jestli byl společníkem Proroka (sawaws) nebo protože byl u moci přestože Abdulláh ibn Zubajr měl podporu lidí – tehdy můžeme dosáhnout dvanácti. Když se chalífát dostal z moci Baní Umajja, vznikly nepokoje, dokud nepřišli k moci Baní Abbás. Tehdy se podmínky úplně změnily.

[Ibn al-Džawzí, Kašf al-Muškil, jak zaznamenáno Ibn Hadžarem al-'Asqaláním ve Fath alBári 16:340 od Sibta Ibn al-Džawzího]

 

Al-Nawáwí

 

Také to může znamenat, že dvanáct imámů bude během nadvlády islámu, kdy islám bude dominující náboženství. Tito chalífové během své vlády proslaví náboženství.

[Al-Nawawi, Šarh Sahíh Muslim ,12:202-203]

 

Al-Bajhaqí

 

Počet dvanácti kalifů končí Walídem ibn Abdul Málikem. Potom nastal chaos a nepokoje. Pak přišli Abbásovci. Tento fakt zvyšuje počet imámů. Pokud opomeneme některé z jejich vlastností, jejich počet bude mnohem vyšší.

[Ibn Kathír, Tárích, 6:249; Al-Sujútí, Tárích al-Chulafá,  str. 11]

 

Ibn Kathír

 

Kdo se řídí Bajhaqím a souhlasí s tvrzením, že Džamá’a značí ty kalify, kteří přišli střídavě do doby Waláda ibn Jazída ibn Abdul Malika – Přestupníka, dostává se pod hranici tradice, kterou jsme citovali, kritizujíce a odsuzujíce tyto lidi. A pokud přijmeme kalifát ibn Zubajra před Abdul Malikem, bude celkový počet šestnáct, přestože jich má být dvanáct před Umarem ibn Abdul Azízem. V této metodě bude zahrnut Jazíd ibn Mu’áwija, ale ne Umar ibn Abdul Azíz. Jenže většina ulamá uznává Umara ibn Abdul Azíze jako pravdivého a spravedlivého vládce.

[Ibn Kathír, Tárích, 6:249-250]

 

Jste zmateni?

 

 

Potřebujeme jiného sunnitského učence, aby nám konečně objasnil, kdo skutečně je těchto dvanáct následníků, kalifů, vládců a imámů:

 

Slavný učenec ad-Dhahabí říká v Tadhkirát al-Huffáz, sv. 4, str. 298 a ibn Hadžar al-Asqalání v Durár al-Kamínah, sv. 1, str. 67, že Sadruddín Ibráhím bin Muhammad bin al-Hamawayh al Džuwajní al Šáfi’í byl velký znalec hadíthu. Stejný Džuwajní zaznamenal od Abdulláha ibn Abbáse (r.a.) od Proroka (sawaws), který řekl:

 

„Já jsem vůdce proroků a Alí ibn Abí Tálib je vůdcem následníků, první z nich je Alí ibn Abí Tálib, poslední al-Mahdí.“

 

Džuwajní také vypráví od ibn Abbáse, od Proroka (sawaws):

 

„Vskutku mých kalifů a dědiců mého odkazu a důkazů Alláha pro Jeho stvoření je dvanáct. První z nich je můj bratr a poslední je můj  (pra)syn.“ Zeptali se: „ Ó Posle Boží, kdo je tvůj bratr?“ Řekl: „Alí ibn Abí Tálib.“ Pak se zeptali: „ A kdo je tvůj syn?“ Svatý Prorok (sawaws) odpověděl: „Al-Mahdí, ten, který naplní zemi spravedlností a rovností, když bude přetékat nespravedlností a tyranií. A při Něm, Kdo mě povýšil jako varovatele a nositele dobré zvěsti, i kdyby na tomto světě zbýval jediný den, Všemocný Alláh tento den prodlouží do té doby, dokud nepošle mého syna Mahdího, pak nechá sestoupit Rúhulláha (Ducha Božího) Ísu ibn Marjam, který se za ním (Mahdím) bude modlit, a země bude osvětlena jeho září a jeho moc bude sahat od východu k západu.“

 

Al-Džuwajní také píše, že Posel Boží (sawaws) řekl: „Já a Alí a Hasan a Husajn a devět potomků z Husajna jsme ti očištění a neomylní.“

[Al-Džuwajní, Fará'id al-Simtajn, Mu'assassát al-Mahmúdí li-Taba'ah, Bejrút 1978, str. 160.]

 

Mezi všemi islámskými školami jedině ší’a ithná ašaríjja (ší’a dvanácti imámů) věří v tyto osobnosti jako ve dvanáct pravých následníků Proroka (sawaws) a získávají od nich učení islámu.

 

https://al-islam.org/faq/