Ctihodná Chadídža (mír budiž s ní)

První věřící a pomocník v Islámu, a Matka věřících (Ummul Mominín)

 

 

Jméno - Chadídža 

                                                                                                                                                                                                                           

Titul: Matka věřících

 

Místo narození: Mekka

 

Jméno otce: Chawaylid Ibn Asad

 

Jméno Matky: Fátima

 

Úmrtí: 10. Ramadán 2 roky před Hidžrou ve věku 65 let

 

Pochována: Džannat al-Mulla v Mekce

 

 

Tato vznešená žena, která je známa jako Matka věřících (Ummul Mominín), byla první ženou milovaného Proroka Mohameda (sawas) a také první osobou, která přijala Islám po prvním zjevení, jenž bylo zjeveno Prorokovi (sawas) Andělem Gabrielem (as).

 

Jahja ibn Afíf vyprávěl vskutku krásný příběh o své návštěvě v Mekce u Abbáse ibn Abd al-Muttaliba, což byl jeden ze strýců Proroka Mohameda (sawas).

"Když  slunce začalo vycházet", vyprávěl, "viděl jsem muže, který přišel z domu nedaleko od nás, postavil se směrem ke Kábě a začal se modlit. Hned jak začal, přidal se k němu mladý chlapec, jež se postavil po jeho pravé straně, a poté ho následovala žena, která se postavila za ně. Když se tento muž předklonil, mladý chlapec a  žena se také předklonili, když se vzpřímil, oni ho následovali. Když se čelem dotkl země, oni udělali totéž."

Jahja vyjádřil svůj údiv nad tím, co viděl, a podotkl směrem k Abbásovi ibn Abd al-Muttalibovi: "Je to trošku podivné, Abbási!"

"Opravdu?" odvětil  Abbás ibn Abd al-Muttalib, načež se zeptal svého hosta, zda zná tohoto muže.  A poté mu to řekl: "Ten muž je Mohamed ibn Abdulah, můj synovec. Víš, kdo je ten mladý chlapec?"

Když Jahja ibn Afíf přiznal, že neví, Abbás  ibn Abd al-Muttalib řekl: "To je Alí ibn Abu Tálib. A víš, kdo je ta žena?" Odpověď byla znovu negativní, načež mu bylo řečeno: "To je Chadídža bint Chuwaylid, manželka mého synovce." (Ahmad;Tirmidhi)

 

Paní Chadídža (as) byla "očitým svědkem" zrození Islámu. Starala se o toto náboženství během jeho útlého dětství, stejně tak když Islám zažíval ty nejtěžší časy, ale i poté během jeho dalšího vývoje. Islám byl formován a modelován v jejím domě. Jestli může být nějaký domov nazýván kolébkou Islámu, pak  je to její domov. Chadídža "pozvedla" Islám. Jestliže nějaký dům může být nazván "osou" Islámu, je to její dům; Islám se otáčel kolem jejího domu. Její domov byl také "domovem" Božského Koránu  (Boží Knihy), a  náboženských a politických zákonů. Bylo to v jejím domě, kde Anděl Gabriel (s) přinášel Zjevení z Nebe po dobu 10 let. 

 

Ctihodná Chadídža (as)  je jednou z  nejvýznamějších žen na světě a dosáhla stejného postavení   jako Panna Marie (as) - matka Proroka Ježíše (as). Prorok Mohamed (saw) o ní řekl:

 

"Čtyři nejvýznamnější ženy tohoto světa jsou: Chadídža bint Chuwaylid, Fátima bint Mohamed, Marie bint Imrán a Asia bint Muzahim- manželka Faraonova."

 

Osobnost Chadídžy (as) slučovala všechny vlastnosti, které ji činily dokonalou. ,Malikatul Arab' byla ideální ženou, dokonalou manželkou Posledního Proroka- Proroka Mohameda (sawas), a skvělou matkou.

 

Říká se, že vzestup Islámu by nebyl možný bez ochranného meče Imáma Alího (as) a bohatství Chadídžy (as).  Podívejme se  na život  této požehnané ženy, a snad porozumíme jejímu obrovskému přínosu pro Islám. 

 

Po smrti svého otce Chuwaylida, Ctihodná Chadídža (as) převzala odpovědnost za rodinný obchod, jenž se následkem toho výrazně rozšířil. Ze zisku, který utržila, pomáhala chudým, vdovám, sirotkům, nemocným a postiženým. Jestliže věděla o nějaké chudé dívce, pomohla jí se vdát a dala jí věno.  

 

Když se Prorok Mohamed (saw)  oženil s Chadídžou (as), ona sama přinesla s sebou věno do domu Proroka Mohameda (sawas). Žádná žena v celé Arábii to dosud neučinila. Věno  Chadídžy (as) zahrnovalo otroky, nemovistosi, pastviny, stáda velbloudů a koní, stáda koz a ovcí, její osobní šatník, rodinný majetek nevyčíslitelné hodnoty, vzácné kovy a kameny, a hromady zlata a stříbrných mincí.

Ctihodná Chadídža (as) chtěla, aby vše, co patřilo jí, patřilo také jejímu drahému a milovanému manželovi Proroku Mohamedovi (sawas). Její věno v celé své hodnotě nebylo darem od jejího strýce nebo sourozenců, ale byl to výsledek jejího velkého úsilí. Jako úspěšná obchodnice si vydělala jmění svojí inteligencí, prozíravostí a obezřetností.

 

 Po svém sňatku se Chadídža převážně zaměřila na péči o svého manžela,  jeho štěstí a spokojenost. 

Chadídža Kubra (as) upřímně a s tak ohromnou láskou a oddaností  přenechala plnou kontrolu nad celým svým majetkem Proroku Mohamedovi (sawas), aby tak mohla pomoci z nesnází těm, kteří přijali Islám a stali se Muslimy. Bůh upozornil Proroka Mohameda (saw)  na její velkou štědrost následujícím veršem, jenž říká: ,,Cožpak tě nenalezl  nuzným, a dal ti bohatství? '' (Vznešený Korán 93:8).

 

 Ctihodná Chadídža (as), manželka, společnice a družka Mohameda Mustafy (sawas), Posla Alláha (SWT), a  patronka Islámu a Muslimů, onemocněla. Její nemoc byla krátká a smrtelná. Chadídža celý svůj život (as) žila uprostřed bohatství a přepychu, ale její poslední tři roky v exilu mezi 616 až 619 (n.l.)  byly plné velkého odříkání, což si nevyhnutelně vzalo svou daň.  

 

Když  se Islám dostal pod vzrůstající tlak  nepřátel, Ctihodná Chadídža (as) pro Islám obětovala svoje pohodlí, majetek a domov, a nakonec obětovala i svůj život na cestě Islámu. Bez pochyb kdyby bývala zůstala ve svém honosném domě v Mekce obklopena služebnými, bývala by mohla dožít mnohem více let. Avšak ona dala přednost zůstat po boku svého manžela a jeho příznivců, a sdílet utrpení života s nimi. Během tohoto vyčerpávajícího období Chadídža (as) musela čelit nejenom soužení hladu a žízně, ale také extrémnímu horku v létě a chladu v zimě. A přesto si nikdy  svému manželovi nestěžovala. Ať už časy byly dobré nebo zlé, ať už měla hojnost nebo nic, Chadídža (as) byla vždycky radostné mysli. Strádání a nouze ji nikdy neroztrpčily. A právě tato vlastnost byla neochvějným zdrojem útěchy, odvahy a síly pro jejího manžela během těch nejtmavějších a nejúmornějších chvil jeho života. 

 

Během let útlaku ze strany nepřátel Ctihodná Chadídža (as) utratila své jmění za nákup základních potravin a vody pro skupinu lidí, kteří byli na straně jejího manžela Proroka Mohameda (sawas). Když se vrátila do svého domu, její poslední dinár byl utracen, a když umřela, tak v domě nebylo dostatečně peněz na zakoupení pohřebního roucha. Plášť jejího manžela byl použit místo roucha, a v tomto plášti byla i pohřbena.

 

Ctihodná Chadídža (as) měla více prvenství v rodicí se historii Islámu než kdokoliv jiný. Byla první manželkou Posledního Posla Boha (sawas). Byla první věřící ženou. Byla prvním člověkem, který prohlásil, že Stvořitel je jenom Jeden, a že Mohamed (saw) je jeho Poslem. Sláva a čest být první věřící ženou na celém světě zůstane její na věky. 

 

Hned po svém manželovi byla první osobou, která uslyšela hlas  Zjevení. S jejím manželem byli první, kdo se modlili k Bohu (SWT). Kdykoliv Prorok Mohamed (sawas) vstoupil do přítomnosti Boha (modlitby) byla mu stálým společníkem. Byla první Matkou věřících. Byla jedinou manželkou Mohameda Mustafy (saw), jež nemusela žít vedle žádné další manželky. Všechna jeho láska, přízen a přátelství byly jenom její, výhradně jenom pro ni.  

 

Prorok Mohamed (sawas) vždycky vzpomínal na Chadídžu (as) s láskou, zalíbením a vděčností. Její smrt zaplnila jeho srdce hlubokou bolestí a žalem. Paní Chadídža (as) odešla 10. Ramadánu deset let po vyhlášení Islámu ve věku 65 let v roce 619 (n.l.), a byla pohřbena v Al-Hudžun v Mekce al-Mukaramah. 

 

Prorok Mohamed (sawas) sám vykopal hrob a sám si do něho lehnul na několik chvil. Sám zarovnal zemi na jejím hrobě po pohřbení. Ve stejném roce Prorok Mohamed (sawas) musel také nést ztrátu svého milovaného strýce Hazrat Abu Táliba (as). Smrt dvou přátel - paní Chadídžy (as) a strýce Hazrat Abú Táliba (as), jež ho vždy chránil - byla velkou ránou, kterou Prorok Mohamed (saw) musel přestát v padesáti letech svého života. Pojmenoval tento rok "Aam-ul-Huzn", rokem zármutku. 

 

Tato dvě úmrtí byly velkým úderem pro Proroka Mohameda (saw) a jeho poslání. Vše vypadalo černě a bezútěšně. Prorok Mohamed (saw) byl nyní bez ochránce a Imám Alí (as) bez otce. Ztráta Chadídžy (as) byla velkou ztrátou pro ně oba. Ona dala 28 let svého života a vše co vlastnila Proroku Mohamedovi (saw), aby to mohl být použít v zájmu Islámu. Imám Alí (as) ztratil matku, na jejímž klíně vyrostl. Prorok Mohamed (saw) byl osamocen spolu s Imámem Alím (as) a dcerou Fátimou Zahrou (as), které bylo jenom 8 let. 

 

Ctihodná Chadídža (as) měla velkou hodnotu v očích Proroka Mohameda (as) a to až do té míry, že se neoženil s žádnou další manželkou dokud ona žila. Aiša, jedna z pozdějších manželek Proroka Mohameda (sawas), vyprávěla: "Prorok nikdy nevyšel z domu, aniž by si nevzpomenul na Chadídžu." Aiša také říkala: "Kdykoliv Prorok Mohamed (sawas) zabil jehně, říkával: Pošli to přátelům Chadídžy. Jednou jsem se ho zeptala, proč tak činí, a on odpověděl: Já mám rád také přátele Chadídžy."

 

Po té co paní Chadídža (as) odešla navždy, Prorok Mohamed (saw) se o ní mnohokrát zmínil jako o velmi význačné ženě. Jednou několik let po její smrti Prorok Mohamed (saw) náhodně našel  její náhrdelník, který nosívala. Když náhrdelník uviděl, vzpomněl si na ní a začal plakat a truchlit. Jeho láska k ní nikdy neumřela, a to až do té míry, že pozdější manželka Aiša na Chadídžu (as) žárlila. Jednou se Aiša Proroka Mohameda (sawas) zeptala, zda Chadídža (as) byla jediná žena hodna jeho lásky. Prorok Mohamed (saw) odpověděl: "Ona mi věřila, když nikdo jiný nevěřil; ona přijala Islám, když mě ostatní odmítli; ona mi pomohla a utěšovala mě, když nebyl nikdo, kdo by my poskytl pomocnou ruku."

 

Prorok Mohamed (saw) vždycky vzpomínal na Chadídžu (as) a truchlil: "Bůh (SWT) mi nedal lepší manželku než Chadídžu. Ona provolávala slávu mému poslání pokaždé, když proti němu ostatní křičeli . Ona mi poskytla podporu svého přesvědčení, když zde nebyl skoro žádný věřící. Ona oživila mé srdce, když jsem se cítil osamocen a opuštěn. Její láska mi byla dána Bohem. Jak mohu na ní zapomenout?"

 

Jindy Prorok Mohamed (saw) mluvil o své milované ženě Chadídže (as) následovně: "ona mi věřila, když mi ostatní nevěřili; pokládala mě za pravdomluvného člověka, když mě ostatní označovali za lháře; poskytla mi útočiště, když mě ostatní  opustili; utěšovala mě, když se mi ostatní  stranili; Bůh (SWT) mi dal skrze ni děti, zatímco mi odepřel děti od ostatních žen."

 

Chadídža dala Proroku Mohamedovi (saw) také syna Qásima. Qásim byl narozen před příchodem Islámu a zemřel jako nemluvně. Přesto Arabové vždycky nazývali Proroka Mohameda (sawas) jako Otce Qásima (Abul Qasim).

 

Jindy Aiša řekla  Proroku Mohamedovi (sawas),když zmiňoval Chadídžu (as) v její přítomnosti:  (Sahih Bukhari Hadith: Volume 5, Book 58, Number 168:)

 

Vyprávěla Aiša :"Jednou se Hála bint Chuwaylid , sestra Chadídžy (as), zeptala Proroka (as), zda může vstoupit. Při tom si Prorok (saw) vzpomněl na způsob, jakým se Chadídža  ptávala na jeho svolení, a toho velmi rozesmutnělo. Řekl: ,Ó Bože, Hálo!'  A tak jsem začala žárlit a řekla: "Proč vzpomínáš na starou ženu ze  starých žen  Qurajšů, na starou ženu bez zubů a s červenými dásněmi, která zemřela tak dávno, a když místo ní ti Bůh dal někoho lepšího?"

Prorok Mohamed (saw) se na to velmi rozlobil, až se mu postavily vlasy.

 

Aiša také přiznala:  Sahih Bukhari Hadith: Volume 5, Book 58, Number 166:

 

"Na žádnou jinou manželku Proroka jsem nežárlila tolik jako na Chadídžu, a to přestože jsem ji nikdy neviděla. Ale Prorok (saw) o ní velmi často mluvil, a když zabil ovci, nechal ji rozporcovat na kusy a daroval ji přítelkyním Chadídžy. Když jsem mu někdy říkala: "Chováš se k Chadídže takovým způsobem, jako kdyby nebyla jiná žena na světě kromě ní. On na to říkával: Chadídža byla taková a taková, a s ní mám děti." 

 

Pomyslíme-li na její vysoké postavení, je jednodušší si uvědomit, proč získala tu čest být manželkou Proroka (saw) a matkou Fátimy Zahry (as), Vůdčí ženy všech žen světa.