POJETÍ SPRAVEDLNOSTI A MÍRU V ISLÁMU

 

Úvod

 

Začínám islámským pozdravem Assalámu alejkum, což je pozdravem míru pro všechny, sestry a bratry ve víře a sestry i bratry v lidství.

 

Tato slova zdvořilosti určená pro nemuslimy jako ‚sestry a bratry v lidství‘ nejsou v muslimské mysli nic nového.Když před čtrnácti sty lety imám Alí ibn Abí Tálib, bratranec, zeť a následník proroka Muhammada (nechť Bůh žehná jemu a jeho rodině), jmenoval Málika ibn al-Aštara guvernérem Egypta, napsal pro něj list, ve kterém nastínil hlavní pravidla vlády. Protože byl Egypt provincií mnoha náboženství muslimského impéria, Alí a.s.dal Málikovi následující pokyny:

 

 

„Naplň své srdce milosrdenstvím, láskou a laskavostí ke svým poddaným. Nestůj nad nimi jako nenasytná bestie, která je chce všechny pozřít, neboť se skládají ze dvou druhů: buď jsou tvými bratry ve víře nebo ve stvoření.“ (1)

 

Tento pocit respektu k nemuslimům je nedílnou součástí islámu -  víry, která nám byla představena Prorokem Muhammadem (sawaws), prorokem, jehož následuje jedna pětina lidské rasy, a kterého Michael Hart klasifikoval jako ‚nejvlivnějšího člověka v historii lidstva‘. Je tedy nezbytné poznat jej i jeho stoupence.

 

Dialog mezi civilizacemi je v dnešní době naléhavě nutný. Je opravdu smutné vidět, že i když žijeme v éře úžasných a rychlých způsobů komunikace, národy a náboženské komunity nebyly dosud schopné vést mezi sebou smysluplný a plodný dialog.

 

Bohužel jsme nedávno znovu narazili na velkou překážku na cestě k mezináboženskému dialogu. Tou překážkou byl projev papeže Benedikta XVI., ve kterém byl prorok islámu křivě označen jako člověk, který nepřinesl nic jiného než ‚zlo a nehumánní učení.‘ (2)

 

(1)   Viz soubor projevů, dopisů a učení imáma Alího sepsané Sajjidem Rázím v knize Nahdžul Balágha, dopis č. 53 ( https://www.al-islam.org )

 

(2)   Na německé univerzitě dne 12.9. 2006 měl papež Benedikt XVI. projev na téma „Víra, rozum a univerzita“. V něm citoval byzantského císaře Manuela II. Paleologa: „Jen mi ukažte, co nového Muhammad přinesl a naleznete jen věci zlé a nelidské, jako jeho příkaz rozšířit mečem víru, kterou hlásal.“