MODLITBA

 
Všemocný Bůh praví:
 
„Co přivedlo vás do Saqaru (Pekla)?“ odvětí: „Nebyli jsme mezi modlitbu konajícími." (74:42-43)
 
Svatý Prorok (sawaws) prohlásil: "Modlitba je pilířem víry. Pokud je Bohem přijata, ostatní úkony akty uctívání jsou přijaty, pokud přijata není, ani ostatní úkony uctívání nebudou přijaty." Stejně jako člověk, který odstraňuje špínu a nečistotu ze svého těla tím, že se pětkrát denně myje, se také bude očišťovat od hříchů, když se bude pětkrát denně modlit.
 
Je třeba vědět, že člověk, který se sice modlí, ale své modlitbě nepřikládá žádnou důležitost, je jako ten, který se nemodlí vůbec.
 
Všemocný Bůh říká v Qur'ánu:
 
"Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají." (107:4-5)

Člověk musí recitovat svou modlitbu s pokorou a úctou. Musí si uvědomit s kým hovoří, když recituje. Musí vykonávat rukú', sudžúd a ostatní úkony řádně, aby dosáhl ve své modlitbě nejlepších výsledků.

 
Bůh říká:
 
"...Dodržuj modlitbu, vždyť modlitba odvrací od nemravnosti a věcí zavrženíhodných!..." (29:45)
 
O tom nemůže být pochyb, neboť pravidla pro recitování modlitby jsou taková, že pokud se jimi člověk řídí, nebude sváděn ke hříchu.
 
Například jedním z pravidel v modlitbě je, že místo, kde se recituje modlitba, a oblečení, ve kterém se člověk modlí, nesmí být nepoctivě nabyté a nezákonné. Jeho modlitba nebude přijata, i kdyby jediná nit v jeho oblečení byla nepoctivě získána. Kdokoli se straní harám věcí do takové míry, nikdy nebude používat harám majetek a peníze a nebude odepírat práva ostatním. Jeho modlitba bude také přijata, pokud se bude vyhýbat žárlivosti, hrabivosti a ostatním nečestným a špatným vlastnostem. Zdrojem všech nečestností jsou zaručeně tyto špatné vlastnosti. Kdokoli se modlí a vyhýbá se těmto vlastnostem, bude ochráněn od všech nečestností a špatných činů. Pokud se někteří lidé dopouštějí nečestných činů, přestože se modlí, je to proto, že se neřídí přesně podle předpisů o modlitbě. Následkem toho jejich modlitby nebudou přijaty a oni nezískávají vynikající výhody z recitování modlitby.
 
Islám přikládá modlitbě takovou důležitost, že ji učinil wádžib pro každého muslima za všech okolností, dokonce i kdyby byl na pokraji smrti. Pokud někdo nemůže recitovat súru Al-Hamd a druhou súru a zikr (slova pro vzpomínání Boha) v modlitbě, musí je nechat projít aspoň svým srdcem. Pokud nemůže recitovat salát vestoje, musí ho recitovat vsedě. Pokud se nemůže modlit ani vsedě, musí se modlit vleže. V žádném případě a za žádných okolností není člověk zproštěn povinnosti recitování modlitby. Pokud se někdo nemůže modlit ve směru Ka'by během války, ze strachu z nepřítele nebo za jiných mimořádných okolností, může recitovat svou modlitbu v jakémkoli směru nebo v jakékoli situaci se nachází.
 
Informace o modlitbě v tomto oddílu i v jeho pododdílech jsou vytaženy z českého překladu knihy Ájatulláha Tabatabá'ího 'Islamic Teachings in Brief'. Český překlad celého díla nazvaný 'Učení islámu stručně' naleznete na https://www.almahdi.edu/outreach/pdf/CZ_Basic_Teachings.pdf