Modlitba krok za krokem

 
 
Povinná denní modlitba má buď 2, 3 nebo 4 rak'y.
 
Modlící se člověk musí vykonat wudú (rituální očistu) před modlitbou.
 
Nejprve si stoupne ve směru Mekky (směr se nazývá qibla), což je jihovýchodně, pokud žijete v Evropě...
 
1. Úmysl - musíme vědět, co a proč děláme, můžeme říci: "budu se modlit povinnou modlitbu 'wádžib qurbatan ilalláh" - pro přiblížení se k Bohu, ale není nutné.
 
Stojíme vzpřímeně, naše zraky ideálně spočívají na místě, kde se budeme dotýkat čelem země. Nesmíme se otáčet, mluvit nebo zraky bloudit po místnosti, celé naše tělo musí směřovat k Mekce a mysl se soustředí na Boha.
 
2. Takbíratul ihrám - naše dlaně se hranou na straně ukazováčku dotýkají uší, řekneme: "Alláhu akbar!" - Bůh je veliký.
 
 TAKBÍRATUL IHRÁM
 
3. Qijám - ruce spustíme volně podél těla a recitujeme Fátihu (Otevíratelka), první súru z Qur'ánu:
 
Bismilláhir-rahmánir-rahím.
Alhamdulilláhi rabbil álamín.
Arrahmánir-rahím.
Máliki jawmiddín.
Ijjáka na'budu wa ijjáka nasta'ín.
Ihdinassirátal mustaqím.
Sirátalladhína an'amta 'alaijhim ghajril maghdúbi 'alaijhim waladdááállíín.
 
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného.
Chvála budiž Alláhu, Pánu světů.
Milosrdnému, Slitovnému.
Vládci Dne soudného.
Jenom Tebe uctíváme a jenom Tebe o pomoc žádáme.
Veď nás cestou přímou,
cestou těch, které jsi zahrnul milostí Svou, ne těch, na které jsi rozhněván ani těch, kdo v bludu jsou.
 
Poté recitujeme jakoukoli druhou súru, třeba súru al-Ichlás (Upřímnost víry):
 
Bismilláhir-rahmánir-rahím.
Qul huwalláhu ahad.
Alláhus-samad.
Lam jalid walam júlad.
Walam jakullahú kufuwan ahad.
 
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného.
Rci: On je Alláh, Jediněčný,
Alláh - sám o sobě věčný.
Neplodil a nebyl zplozen
a není nikdo, kdo by mu byl roven.
 
Po recitaci druhé súry zarecitujeme Alláhu Akbar (Bůh je veliký).
 
 QIJÁM
 
4. Rukú' - ohneme záda do víceméně vodorovné pozice, naše dlaně spočívají na kolenou. Naše zraky jsou na našich chodidlech.
 
Recitujeme:
 
Subhána Rabbijal adhími wa bi-hamdih.  
Alláhumma salli 'alá Muhammadin wa áli Muhammad.
 
Sláva budiž mému Pánu, Velikému, a Jemu patří chvála.
Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a rodině Muhammada.
 
 RUKÚ'
 
5. Znovu se vzpřímíme a ve vzpřímené poloze recitujeme:
 
Sami'alláhu liman hamidah.
Alláhu Akbar.
 
Alláh slyší toho, kdo Ho chválí.
Alláh je veliký.
 
 
 
6. Sudžúd - ze vzpřímené polohy si klekneme, dáme ruce na zem a čelem se dotkneme země (turby). Při sudžúd se musí  prsty u obou nohou, kolena, naše dlaně a čelo dotýkat země. Naše celé tělo směřuje k Mekce.
 
 SUDŽÚD
 
Aniž bychom se z této pozice vychýlili, recitujeme:
 
Subhána Rabbijal A'lá wa bi-hamdih.
Alláhumma salli 'alá Muhammadin wa áli Muhammad.
 
Sláva budiž mému Pánu, Nejvyššímu (Nejvznešenějšímu) a Jemu patří chvála.
Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a jeho rodině.
 
Poté si sedneme zpříma, ruce jsou na stehnech a recitujeme:
 
Alláhu Akbar.Astaghfirulláha Rabbí wa atúbu ilajh. Alláhu Akbar.
 
Alláh je Veliký. Žádám odpuštění od Alláha, mého Pána, a navracím se k Němu. Alláh je Veliký.
 
Následuje druhé sudžúd se stejnou recitací, jako je ta první, pak si sedneme zpříma, recitujeme Alláhu Akbar (Bůh je Veliký) a stoupneme si vzpříma za recitace:
 
Bihawlilláhi wa quwwatihí aqúmu wa ak'ud.
 
Vstávám a sedám si s pomocí a silou Alláha.
 
 
Zde začíná druhá rak'ah:
 
Recitujeme vzpřímeně Súru al Fátiha a další súru stejně jako v první rak'ce. Následuje recitace Alláhu Akbar.
 
7.Qunút- zvedneme ruce dlaněmi vzhůru (dlaně se dotýkají hranami na straně malíčků) v prosbě, hledíme na svoje dlaně a recitujeme například: 
 
Rabbaná átiná fid-dunjá hasanatan wa fil-áchirati hasanatan wa qiná adhában-nár.
Alláhumma salli 'alá Muhammadin wa áli Muhammad.
Alláhu Akbar.
 
Pane náš, daruj nám dobré na tomto světě i na onom světě a ochraňuj nás od muk Ohně.
Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a rodině Muhammada.
Alláh je Veliký.
 
 QUNÚT
 
Ohneme záda do rukú' a recitujeme to samé, jak v první rak'ce. Pak se vzpřímíme, recitujeme (Sami'Alláhu...atd.), vykonáme dvě sudžúd jako v první rak'ce.
 
 8.Tašahhud - po druhém sudžúd si sedneme a recitujeme:
 
Alláhu Akbar. Alhamdulillah.
Ašahu allá iláha illalláhu wahdahú lá šaríka lah, wa ašhadu anna Muhammadan abduhú wa rasúluh. Alláhumma salli 'alá Muhammadin wa áli Muhammad. 
 
Alláh je Veliký. Všechna chvála patří Alláhu.
Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, Jediného, Jenž nemá žádného společníka, a dosvědčuji, že Muhammad je Jeho služebník a posel. Ó Alláhu, požehnej Muhammadovi a jeho rodině.
 
 TAŠAHHUD
 
Pokud recitujeme modlitbu o čtyřech rak'ách, zvedneme se za recitace (Bi hawlilláhi...) a recitujeme třetí rak'u jako první, a čtvrtou rak'u jako druhou rak'u, ale bez qunút, ale přidáme závěrečnou recitaci při ukončení modlitby v tašahhudu, viz níže.
 
Pozor: Ve třetí a čtvrté rak'ce se v qijámu recituje pouze Fátiha, druhá súra se vypouští. Po Fátize následuje Alláhu Akbar a pak se sehneme do rukú'.
 
Pokud recitujeme modlitbu o třech rak'ách, pak třetí rak'u recitujeme jako druhou, ale bez qunút a v tašahhudu provedeme závěrečnou recitaci. Tato recitace se provádí i na konci druhé rak'y, pokud recitujeme modlitbu pouze o dvou rak'ách.
 
Závěrečná recitaci pro ukončení modlitby:
 
Po druhém sudžúd sedíme vzpřímeně ve směru qibly a po recitaci Alláhumma salli 'alá Muhammadin wa 'áli Muhammad, recitujeme:
 
Assalámu 'alajka ajjuhannabijju wa rahmatulláhi wa barakátuh. Assalámu 'alajná wa 'alá 'ibádilláhis-sálihín. Assalámu alaikum wa rahmatulláhi wa barakátuh.
 
Mír  budiž s tebou, Proroku  a milost a požehnání Boží. Mír budiž s námi a všemi Božími služebníky, kteří se chrání před zlem. Mír budiž s vámi všemi s milostí a požehnáním Božím.
 
Pak třikrát zvedneme ruce a recitujeme pokaždé Alláhu Akbar.
 
Tímto je naše modlitba ukončena.
 
Je doporučeno zůstat sedět na koberečku ve směru qibly a za pomocí růžence recitovat 34x Alláhu Akbar, 33x Alhamdulillah a 33x SubhánAllah (Bůh je veliký, všechna chvála patří Bohu a sláva budiž Bohu). Pak člověk muže prosit Boha, o co chce.