Fátima Al-Zahra (as)

 

Fátima Al Zahra (sa) patří do té nejvznešenější rodiny, která kdy existovala po celou historii lidstva. Její otec  Prorok Muhammad (saw) byl posledním Poslem Božím (SWT) a osobností, jenž Qur’án představuje jako nejlepší příklad lidem. Maminka Fátimy (as) byla čistá a ušlechtilá paní jménem Khadídža bint Khuwaylid (sa) , zbožná žena s jedinečnými ctnostmi a zásluhami, jenž zasvětila svůj život i majetek islámu.

Fátima (as) je ženou vůdce věřících, Amirul Mominín, Alího ibn Abi Táliba (as),

matkou Vůdců mladých v Ráji Hasana (as) a Hussaina (as) a prababičkou devíti imámů muslimů. Její jméno je překrásné a plné míru jako Zahrady Ráje.

Dalšími jmény Fátimy  jsou : Zahra, Siddiqa,Tahirah, Mubarakah, Batul, Radiah, Mardiah a Muhaddathah. Jméno Fátima znamená ,oddělená’ a to proto, že ti, jenž ji následují budou odděleni od Ohně pekelného kvůli ní. Zahra znamená – zářivá.

 

Šestý imám, Imám Sádiq (as) řekl :,,Když se Fátima modlila, zářila pro nebesa tak, jako když hvězdy září lidem na zemi.’’

 

Siddiqa znamená ta, která říká jen pravdu. Tahira znamená neposkvrněná a čistá.

Mubarakah znamená plná dobroty a požehnání, Batul je oddělena od nečistot.

Radiah je spokojená s Alláhovým (SWT) předurčením a osudem, Mardiah znamená chválihodná, Muhadathah je ta, se kterou hovoří andělé.

 

Fátima Zahra (as) má také spoustu dalších přezdívek a mezi ně patří také titul Umm Abiha (matka svého otce), kterou ji Prorok (SAW) dal sám, když o něj pečovala jako maminka v dobách bitev, když byla doma a i v jiných těžkých časech.

 

Podle islámského kalendáře se Fátima Zahra (as) narodila ve měste Makkah 20. Džumada Al-Thani (r.615), pět let po deklaraci poselství islámu Prorokem Muhammadem (saw) a tři roky po Isra a Mirádž ( Noční cesta a Nanebevstoupení) a osm let pred Hidžrou  ( přesídlení Proroka (saw) z města Makkah do Medíny).

 

Když Prorok Muhammad (saw) zemřel, bylo jí pouhých osmnáct let a pár měsíců.

 

Její tatínek (saw) jí prokazoval ohromný respekt, kdykoliv jej Fátima (as) přišla navštívit, vítal ji, postavil se, aby ji prokázal uctu, políbil jí ruku a posadil ji na své vlastní místo. Když se Prorok Muhammad (saw) vydal na cesty, Fátima (as) byla poslední, komu dával sbohem a když se vracel, Fátima (as) byla první, koho Prorok navštívil.

 

Fátima Al-Zahra (sa) byla zosobněním ctnosti. V islámu je považována za nejdokonalejší ženu, která kdy zdobila planetu Zem. Cokoli kdy Prorok (saw) o ní řekl, bylo proto, aby uvědomil lid o její pozici, která bude sloužit jako příklad ženám po všechny časy.

 

Posel Alláhův (saw), jenž hovořil pouze to, co mu bylo Bohem vnuknuto, řekl Fátimě (as), že je nejpřednější a nejdokonalejší ženou světa.

.

Aby obeznámil muslimy s vysokou pozicí Fátimy (as), řekl:

 

,,Nejlepšími ženami Ráje jsou Khadídža – dcera Khuwailida, Fátimah- dcera Muhamada, Maryam – dcera Imrána a Asiyah, dcera Muzahima a manželka Faraona. ''

 

   Prorok Muhammad (saw) řekl : ,,Fátima je mou součástí, kdokoli ji ublíží, ublíží tak mně .’’

 

,,Fátima je mou součástí, kdokoli ji zklame, zklame mne. ''

 

V těchto tradicích, označení ,Fátima je mou součástí’ má hluboký význam. Není to pouze o tom, že je dcerou Rahmatu lil Aalamín (Milosrdenství všem světům) a Prorok (saw)  ji tak neoznačil pouze z otcovské lásky.

 

   Imám Alí (as) vyprávěl :

Jednou jsme seděli s Prorokem Muhammadem (saw), když se najednou zeptal : ,, Co je nejlepší pro ženu?’’ Nikdo nedokázal odpovědět . Přistoupil jsem k Fátimě (as) a dal jí vědět o této otázce a ona okamžitě prohlásila, že zná odpověď. Podle ní nejlepší pro ženu je, když je chráněna před zraky cizinců tak, že je  nespatří, ale ani oni neuvidí ji. Vrátil jsem se s odpovědí k Proroku (saw) a ten se zeptal,  ,,Kdo tě to naučil?’’ Řekl jsem, že Fátima (as). Prorok (saw) se rozzářil a řekl :  ,,Fátima Zahra je z mé krve .’’

 

V další tradici se vypráví, že se jednou Prorok Muhammad (saw) ptal svých společníků: ,,Kdy jsou ženy nejblíže Alláhu (SWT)?’’ Opět nikdo nemohl otázku zodpovědět ,až nakonec Fátima (as) řekla: ,,Když jsou doma.’’

 

Fátima Zahra žila v domě z hlíny se dvěmi pokoji, nosila nejprostší oblečení zahalující od hlavy až po špičky nohou, mlela pšenici a ječmen vlastníma rukama, aby připravila jídlo pro svou rodinu a zároveň vychovávala své čtyři děti s největší láskou a milosrdenstvím. Přesto však nebyla běžnou ženou. Byla zosobněním morálních ctností a její život je ukázkou vysokého duchovního charakteru.

 

Fátima nikdy nezapomínala na ty, kteří jsou v nouzi. Svatební šaty jsou pravděpodobně jednou z nejmilejších věcí, které žena uchovává.  Prorok Muhammad (saw) koupil Fátimě (as) nové šaty k jejímu dni svatby. Ten den přišla chudá žena prosit o použitý šat. Fátima (as) ji původně chtěla dát své starší záplatované šaty, o které žena žádala, ale vzpomněla si na verš z Qur’ánu, který říká :

 

,, Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete - a cokoliv z věcí rozdáte, Bůh o tom dobře ví. ‘’ (Qur’an 3:92)

 

Věnovala chudé ženě své svatební šaty, ve kterých se měla vdávat za nejlepšího muže, který ji byl jediný hoden – Alího (as), taková byla Fátima Zahra (mír budiž s ní ).