Mawaddat al -Qurba – projev lásky k bližním příbuzným

 

 

 

 

 Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou leč lásku k mým bližním! Kdokoliv uskuteční něco dobrého, tomu rovněž rozmnožíme dobré, vždyť Bůh věru je odpouštějící a za vděčnost uznalý.''

 ( Qur’án 42 :23)

 

 

 

V těchto slovech Alláha (swt) je Proroku Muhammadu (saw) nařízeno, aby požádal věřící, aby milovali jeho příbuzenstvo –Ahlul bayt  na oplátku za jeho proroctví. Proto je milovat rodinu Proroka (saw)  povinné (wádžib) pro každého muslima.

 

Existuje celá řada vyprávění - ať v ší'jitských či sunnitských sbírkách hadíthů, že tento verš náleží ahlul-bayt neboli rodině Proroka (saw), a také kterých osob se to přesně týká. Prorok Muhammad (saw) učil věřící při mnoha příležitostech, že jeho ahlulbayt jsou Alí, Fátima a jejich dva synové Hasan a Hussajn, kéž jim Alláh (swt) žehná.

 

Mezi sunnitské reference patří například:

Ibn Hadžar, Al-Thalabi, Al-Suyuty, Al-Šafi, Abu Nu’aym, Tabari, Nisa’e, Imám Ahmad a spoustu dalších.

                                       

                                                                 **********************************

 

 Hazrat Abdullah ibn Masud vyprávěl :

 

,,Jednoho dne jsme Proroka doprovázeli na cestě, když na nás začal beduín křičet silným hlasem :

, Mohammade ! ' 

, Co si přeješ' odpověděl Prorok (saw).

, Co když někdo miluje lidi, ale nenapodobuje je v jejich skutcích?' ptal se beduín.

, Bude spojen s lidmi, které miluje,' odpověděl Prorok.

, Mohammade! křičel beduín , Přizvi mě k islámu! '

 Prorok Mohammad (saw) řekl : , Musíš prohlásit, že není boha kromě Alláha a že já jsem Jeho Posel, konat modlitbu, odvádět zakát (almužnu chudým), postit se v měsící Ramadánu a provést pouť (hadž). '

, Mohammade! Žádáš za to odměnu? '

, Ne.' odpověděl Prorok (saw) , Nevezmu žádnou odměnu kromě toho, že budeš ctít příbuzné.'

, Které příbuzné? Mé nebo tvé? ' ptal se beduín.

, Mé příbuzné.' odvětil Prorok (saw).

Beduín řekl : , Dej mi svou ruku, abych ti mohl přísahat věrnost. Nelze očekávat nic dobrého od toho, který tě miluje, ale nemiluje tvé příbuzné.'

(Biharul anwar)