Fátima (as) v Qur'ánu

 

   Ayat al-Tathir

 

Bylo vyprávěno Matkou věřících, Umm Salámou, že když byl jednou Prorok Muhammad (saw) u ní v domě a odpočíval na matraci zahalený do pláště z Chaibaru, náhle vešla jeho dcera Fátima (as) s jídlem zvaným al-khazira.

Prorok (saw) ji požádal, aby zavolala svého manžela Alího (as) a její dva syny, Hasana (as) a Husajna (as). Fátima (as) je tedy zavolala a když se všichni usadili k jídlu, Alláh (swt) zjevil Proroku Muhammadu (saw) následující verše, kterým se říká verše očištění (Ayat Al-Tathir) .

 

   ,, Bůh chce pouze odstranit od vás špínu, lidé domu, a chce vás očistit úplným očištěním.’’     (Qur’án 33:33)

    

     

 

 

Prorok Muhammad (saw) je pak vsechny zakryl svým pláštěm a pozdvihl své dlaně k nebesům a řekl: ,,Ó Alláhu, tohle je má rodina a mí nejbližší příbuzní, odstraň z nich nečistotu a učiň je čistými, jak jen mohou být. ‘’

Matka věřících Umm Salámah dodala, že Prorok (saw) opakoval svá slova třikrát a když nahlédla pod plášť a zeptala se : ,,Jsem já s vámi?’’ Prorok odmítavým posuňkem řekl dvakrát:,, Ty jsi mezi zbožnými.’’

 

Prorok Muhammad (saw) měl pak ve zvyku zastavit se pokaždé u dveří domu jeho dcery Fátimy (as) a Alího (as) a oslovit jejich dům ,,ahlul bayt’’- má rodina- lidé domu. Vysvětloval muslimům význam těchto veršů a osob, kterých se verš týká, aby tak ukázal jejich důležitost a obeznámil je, že oni (ahlul bayt)  jsou jejich vedení po něm samotným a také chtěl, aby je milovali, poslouchali a následovali.

        

Tyto tradice, kterým se říká Hadith al Kisa (vyprávění o plášti) jsou zaznamenány i ve sbírkách hadíthů našich sunnitských bratrů, jako například v Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi a  Mustadrak al-Hakim. I zde je počet členů rodiny, kterých se verše očištění týkají, omezen pouze na Fátimu, Alího, Hasana a Husajna (s), a netýká se Prorokových manželek. Tento hadíth byl vyprávěn také Umul Muminín Aišou, Ibn Abbásem, Džábirem ibn Abdullou Ansári s různými odlišnostmi. Podle ší'a je vyprávění Džábira ibn Abdulla Ansári nejautentičtější a kompletní. 

 

 

 

 

Krásná recitace Hadíth al Kisa v arabštině s anglickými titulky od Sayd Walida Mazídi: