Osmý imám Alí b. Můsa Ar-Ridá (mír s ním)

 

 

Jméno : Alí

Titul: Rida (Ten, s kým je Alláh spokojen)

Přezdívka : Abul Hasan

Otec: Imám Músa al- Kázim (s)

Matka : Bibi Umul Banín Nadžma (s)

Narozen : 11. dne měsíce Zilkád, 148 let po Hidžře

Délka imámátu : od r. 183 do r. 203 po Hidžře

Úmrtí : mučednická smrt 29. dne měsíce Safar, 203 let po Hidžře

Pohřben : Mašhad, Irán

 

Imám Ridá (mír s ním) vyrůstal pod dohledem a péčí svého otce po dobu 35 let. Jeho otec Imám Můsa (s) zanechal sepsaný dokument - prohlášení o jeho následovnictví. Když byl Imámův otec otráven v roce 183 po Hidžře ve vězení, Imám Ridá (sa) převzal obrovskou zoodpovědnost imámátu za velmi obtížných podmínek. Hárun Rášid - abásidský chalífa způsoboval stoupencům- šíjitům Imáma velice těžký život .


V Medíně Imám vykonával své povinnosti poklidně čelící velmi složité době pro šíjity a bylo to hlavně díky jeho snažení, že se učení Proroka (sa) a správná interpretace Koránu rozšířila. Ovládal spoustu jazyků a zodpovídal otázky svých stoupenců v jejich vlastní řeči.


Hárun Rášid zemřel v roce 193 po Hidžře, na své místo nominoval syna Amina. Amin byl však po čtyřech letech vladaření zabit svým bratrem Mámunem, který převzal vládu abásidského chalifátu. Mámun byl inteligentní člověk a věděl, že se počet šíjitů zvětšuje i navzdory týrání a útlaku. Byl si vědom pozice a moci, kterou Imám měl nad lidem. Spousty Mámunových ministrů byli šíjité a tak se začal Imámovy autority obávat.
Rozhodl se, že jediný způsob jak si udržet moc a uklidnit šíjity, kteří byli hrozbou revolty, bylo změnit svůj přístup. Nejdříve se sám prohlásil za šíjitu a nařídil, aby potomkům Imáma Alího (s) nehrozila žádná újma. Dále pak požadoval, aby  Imám přijel z Medíny do Marv (dnešní Irán), který byl jeho zimním hlavním sídlem.


Na své cestě do Marv Imám projížděl městem Nišápur, kde se shromáždilo tisíce lidí, aby jej mohli spatřit. Někteří učenci naléhali, aby zastavil a oslovil je, aby tak mohli alespoň slyšet jeho hlas. Imám začal vyprávět, že Anděl Gabriel (s) sdělil Poslu Božímu (sawas), který řekl Imámu Alímu (s) a každý imám pak řekl následujícímu imámu, že Alláh řekl : ,, Lá iláha ilalláh (není boha kromě Alláha) je Má pevnost a kdokoli do ní vstoupí se zachrání před Mým trestem.''  Pak Imám popošel dopředu, zastavil a řekl : ,,Všechno však závisí na určitých podmínkách a ta podmínka jsem já.'' Toto vyprávění se nazývá , Zlatý řetěz', protože jednotliví vypravěči byli jen bezhříšní imámové a bylo zaznamenáno mnoha historiky. 

 

Po příjezdu do Marv byl Imám uctivě přivítán pokryteckým Mámunem. Ten prohlásil, že má Imám právo na chalifát a nabídnul mu jej. Imám rezolutně odmítnul a tak Mámun naléhal, aby přijal jeho rozhodnutí stanovit Imáma svým dědicem trůnu.
I přes svůj odpor byl Imám donucen tuto pozici příjmout a Mámunovi na jeho nabídku odpověděl: ,, Příjmu to, abych tě utěšil, ale to se nikdy nestane, protože já tento svět opustím před tebou.'' Také řekl :,, Budu souhlasit s tím, co po mně požaduješ ohledně následovnictví, ale za podmínek, že nebudu vydávat příkazy, ani právní rozhodnutí, ani soudit, ani jmenovat či propouštět a ani měnit nic z toho, jak to bylo doposud. '' A Mámun to akceptoval.

 

Pak Mámun vyzval lid, aby mu skládali přísahu věrnosti. Nařídil, aby byla královská roucha zelené barvy, protože to byla barva rodiny proroka Muhammada (sawas). Mámun pak nařídil, aby mince (dirham) nesly jméno Imáma a vydal královské nařízení, že se Imám stane jeho následníkem a jeho titul bude Ar-Ridá min Aále Mohamed ( Ridá z rodiny Mohameda).


Mámun tuto pozici Imámovi nedal z lásky k němu, učinil tak, aby zklidnil hrozbu šíjitů. Neměl žádný úmysl dovolit Imámovi, aby se stal jeho následovníkem. 

Když pak Imám zaujmul jeho pozici na dvoře Mámuna, využil této příležitosti šířit islám dále. Organizoval madžlisy na počest mučedníků Karbalá a objasnil lidem morální ponaučení, které by si měli z této tragédie vzít . Mámunův dvůr byl navštěvován lidmi z téměř celého světa. Imám odpovídal otázky, které kladli Mámunovi. Byli vždy s jeho odpověďmi spokojeni a říkávali, že nikdy nepotkali člověka, který by takovým stylem dokázal argumentovat a vysvětlovat. 

 

Mámun se začal brzy cítit ohrožen rostoucí popularitou Imáma a rozhodl se Imáma zabít. Udělal to tak, že nechal Imáma otrávit jedem. Následkem toho Imám těžce onemocněl a 29. Safaru r.203 Hidžry zemřel. Je pohřben v Tús (Iránu) ve městě Mašhad.