CHARAKTER PRAVÉHO MUSLIMA

 

Nejlepší charakter

 

Prorok Muhammad (sawaws) prohlásil: „Byl jsem poslán, abych zdokonalil váš charakter.“

 

Všemocný Bůh dal člověku rozum a učinil ho stvořením, které myslí a dokáže rozlišit dobro od zla. Ukázal mu, co je dobré, žádoucí, a co je špatné, které činy jsou Bohu nejvíce odporné. Člověk ví, že nespravedlnost, lhaní a tyranizování ostatních jsou činy nenáviděné, zatímco spravedlnost, pravdomluvnost a blahosklonnost jsou vlastnosti bohulibé.  Člověkova schopnost myslet ho odlišuje od zvířat; miluje dobro, chválihodné a morální chování a nenávidí zlo a chování nemorální.

 

Je to právě smysl pro morálku, který je mezi zásadními vlastnostmi člověka, jež ho odlišují od ostatních stvoření. Zvířata neznají morálku ani zásady a nejsou jako člověk zodpovědní za schopnost rozlišit mezi tím, co je dobré a co je špatné.

 

Člověk který má špatné mravy, lže, podvádí, je nespravedlivý a pokrytecký je horší než zvíře a jeho existence ve společnosti je nebezpečím pro ostatní lidi.

 

Islám učí nás, lidské bytosti, abychom žili život morální a ctnostný a vyhýbali se špatnému chování. Svatý Prorok (sawaw) vysvětluje svým výrokem „byl jsem poslán, abych zdokonalil váš charakter“, že jedním z hlavních cílů islámu je naučit člověka nejctnostnějším zásadám  a ochránit ho před nemorálním chováním.

 

Člověk špatného charakteru škodí nejen společnosti, ale také sám sobě. Ten, kdo lže, šíří nespravedlnost, pomlouvá, je plný nenávisti a zrazuje jiné, rozhodně ztrácí respekt a důvěru ostatních a lidé se mu vyhýbají.

 

Nevrlý člověk se také vystavuje božímu hněvu a lidské averzi, protože způsobuje zkaženost a rozšiřuje  rozklad ve společnosti. Svatý Prorok (sawaws) nás proti takovým lidem varuje svým výrokem: „Kdokoli je nevrlý a vznětlivý, škodí sám sobě“, ve kterém také nabádá muslimy k dobrým mravům, aby se tak vydali na cestu k dosažení lidské dokonalosti.

 

Imám Dža’far as-Sádiq (a) cituje Posla Božího (sawaws), který řekl: „Vskutku nejlepší mezi věřícími je ten, který má nejlepší mravy.“ (1)

 

Posel Boží (sawaws) dále řekl, že mezi nejlepšími činy v Den Zmrtvýchvstání jsou dobré mravy: „Nic nebude mít vyšší váhu v Den Zmrtvýchvstání než dobré mravy.“

 

Pro muslimy je povinné zdokonalovat své způsoby a chovat se k lidem laskavě a vyhýbat se těm lidem, kteží jsou známí svým špatným chováním. Prorok Muhammad (sawaws) sám je vzorným příkladem pro muslimy díky své pravdomluvnosti, čestnosti, laskavému a spravedlivému jednání s lidmi, odpouštění zločincům, své velkorysosti, stědrosti, chrabrosti a konáním dobra.

 

Bůh ve Svatém Qur’ánu popisuje a chválí Prorokovy vlastnosti:

 

„Vskutku jsou ti vlastní ctnosti vznešené.“

(Qur’án, 68:4)

 

Poznámky:

 

(1)   Kulajní, Usúl al Káfí, sv.2, str 99

(2)   Dtto.

 

 

Praktikování dobrých mravů

 

Lidská duše se potřebuje rozvíjet a vzdělávat, aby získala nejlepší ctnosti a vyhýbala se špatnostem. Toho lze dosáhnout pomocí následujících bodů:

 

  1. Následováním příkladů Posla Božího (sawaws), jeho rodiny (Ahlulbajt a.s. ) a jejich nejctnostnějších společníků. Studium jejich životů a posuzování všech aspektů jejich ctnostného chování je nezbytné, pokud chceme kráčet po správné cestě.

 

  1. Cvik dělá mistra – a my bychom se měli procvičovat v nejlepších ctnostech –        pravdomluvnosti, statečnosti, štědrosti, milosdrenství a dobročinnosti. Když někdo opakovaně činí dobré skutky a je zásadový, toto chování se bezpochyby stane zvykem, a kdokoli koná zlo a má špatné vlastnosti, jako je pokrytectví, lhaní a podvádění, je přijme do takové míry, že přestane vnímat jejich odpornost a škodu, kterou působí.

 

  1. Vyhýbání se lidem se špatnou morálkou a nebrat si je za přátele, protože vyhýbání se takovým lidem odstraňuje nebezpečí, že budeme svedeni ze správné stezky.

 

  1. Je také třeba prosit Boha o odpuštění v případě, že se dopustíme hříchu. Je třeba cítit lítost a kát se za takové činy, sami se za naše špatné skutky pokárat a slíbit, že se už ničeho takového nedopustíme.

 

Shrnutí:

 

  1. Dobré mravy značí dobrotu a čestnost lidské duše, zatímco špatná morálka značí, že duše takového člověka je zlá a zkažená. Dobrá duše je jako květina, která vydává příjemnou vůni, na druhé straně duše zkažená se dá přirovnat jedovatému smradu, který šíří zkázu a otravuje lidi.

 

  1. Bůh nám přikazuje nejlepší morálku a potřičně nás za ni v Den Zmrtvýchvstání odmění, a zakazuje nám špatné chování, za které nás čeká trest.

 

  1. Špatné mravy způsobují rozklad společnosti a rozšíření zkaženosti; ten, kdo je špatný,  toho lidé budou nenávidět, vyhýbat se mu a bude ponížen.

 

  1. Člověk s dobrými mravy je považován za základ, na kterém je postavena zdravá islámská společnost a je mezi příčinami, které dávají sílu muslimům.

 

  1. Pokud muslimské komunity ztratí smysl pro morálku a spravedlnost, milosrdnost a dobročinnost, budou zničeny a žádný vědecký pokrok ani hojnost bohatství tomu nezabrání, kvalita života bude narušena a lidé svedeni na scestí.

 

Takže vidíme, jak se v nemorálních společnostech rozmáhá válka, hrubá nespravedlnost a nárůst zločinnosti. Nectnosti jako lhaní, sobectví, chamtivost, podvod a pokrytectví rozkládají společnost stejným způsobem, jako rakovina ničí lidské tělo.

 

Břemeno leží na všech muslimech, aby zajistili dobré mravy ve společnosti, které jsou zachovány vzděláváním se a praktikováním příkladného chování.