Kontrola nad jazykem

"Požehnán je ten, který mluvý pravdu a je vítězný, nebo mlčí před tváří zla a je v bezpečí." (11)

Mezi dary, které Bůh uštědřil člověku, patří ten, že byl stvořen jako myslící bytost a byl mu dán jazyk, aby mluvil. Umožnil mu vydávat zvuky, aby dokázal vyslovit svoje poždavky nebo sdělit ostatním své myšlenky - stačí jen pronést pár slov.

Proto bychom měli být Bohu vděční za Jeho dary a svou řeč bychom měli používat s rozmyslem a neříkat nic než to, co je dobré. Pokud jsme například ve skupině lidé a chceme něco říci, musíme si nejprve rozmyslet, co chceme říci a zvolit ta správná slova. Pokud chceme poskytnut radu, musíme mluvit tak, aby nás lidé chtěli poslouchat a dát na naše rady. Taková slova budou pro Boha a lidi přijatelná, protože naše řeč je prospěšná tím, že lidem ukazuje pravdu nebo vede k usmíření dvou stran nebo přináší lidem užitečnou znalost  a zvýší lásku mezi lidmi. Pokud řekneme slova dobra, dostane se nám od Boha odměny a lásky a respektu lidí, tedy budeme vítězní. Jak řekl Svatý prorok (sawaws):

"Pokud člověk není schopen říci něco dobrého, má mlčet, a jeho mlčení ho ochrání před hněvem Božím a před škodou, kterou by jeho špatná slova způsobila."

Kdokoli koná zlo, nedostane od lidí nic jihého než zlo, a vskutku, pokud řekneme něco špatného, může nám to způsobit potíže a pak budeme svých slov litovat a přát si, abychom byli mlčeli a nic neřekli.

Náš Prorok (sawaws) nás učí dobrám mravům, když říká:

"Buďto říkejte dobré a užitečné věci, anebo mlčte, což je pro vás lepší než říkat to, co je špatné."

Shrnutí:

1. Mezi nejlepšími vlastnostmi muslima je schopnost mluvit slova dobra
2. Je lepší mlčet, pokud nemůžeme říci nic dobrého
3. Kdokoli nemá kontrolu nad svým jazykem, bude litovat

(11)Tabársí. Miškatul Anwár, str. 175, 2. vydání

Dodržování slibu

Imám Dža'far as-Sádiq (a) cituje Posla Božího (sawaws):

"Kdokoli věří v Boha a Poslední den, musí dodržet svůj slib." (12)

Prorok Muhammad (sawaws) nás učí nejlepším mravům a zvykům a také přesnosti a dodržování našich slibů.

Představte si, že jednoho dne máte schůzku se svým přítelem a dohodnete se, že se setkáte půl hodiny před polední modlitbou v mešitě, abyste spolu četli Qur'án. Dorazíte na určené místo včas a čekáte až do té doby, než muezzin svolá věřící k modlitbě. Pomodlíte se , ale váš přítel ještě edorazí. Určitě budete mít příteli za zlé, že nedodržel svůj slib a nechal vás čekat. Snad váš přítel bude mít pocit zodpovědnosti a omluví se vám.

Ale jak jste šťastní, když někdo splní, co vám slíbil. Dodržrení slibu je jednou z vlastností pravého věřícího. Pokud někdo nesplní své sliby, nikdo mu nebude důvěřovat.

Je pro nás povinností být čestní v tom, co slibujeme a také dodržet své slovo. Je pro nás také povinností být dochvilní a přijít včas na sjednanou schůzku, abychom nemařili čas. Musíme přijít včas do školy, do práce atd.

Splněný slib Proroka Muhammada (sawaws)

Prorok Muhammad (nechť Bůh žehná jemu a jeho rodině) slíbil jednomu muži, že zůstane sedět na určitém místě, dokud se dotyčný muž nevrátí. Ten odešel za úsvitu. brzy se udělalo velké horko, ale Prorok (sawaws) si nepřesedl na jné místo. Jeden ze společníků se ho zeptal: "Ó Posle Boží! Jaký rizdíl bude, když si sednete do stínu?" Prorok (sawaws) odpověděl:
"Slíbil jsem mu, že na něj počkám zde a nikde jinde, dokud se nevrátí. Nesednu si jinam, abych dodržel svůj slib. Pokud nepřijde, tak to bude on, kdo svůj slib poruší."

(12) Bihbodi. Sahíh al-Káfí, sv. 1, str. 117


Pochopení pro mladé a úcta ke starým

Ibn Abbás (nechť s ním je Bůh spokojen) opakovaně citoval Posla Božího (sawaws):

"Kdokoli nemá pochopení pro mladé a nemá úctu ke starým, nepatří mezí nás." (13)

Když slyšíte plakat malé dítě, vaše srdce zjihne a vy si s děckem začnete hrát a žertovat, aby se rozveselilo.

Nebo cítíte lítost k dítěti, které se stratí na tržišti a nemůže najít svou rodinu.

Tyto pocity sympatie mají ti, kteří jsou věřící a takové lidi Bůh a Jeho Prorok (sawaws) milují nejvíce. Věřící je ten, jehož srdce je naplněno laskavostí k lidem, obzvláště k potřebným a utiskovaným a k malým dětem, které jsou nejzranitelnější a nejslabší a potřebují naši pomoc. Pokud jim pomoc poskytneme, Bůh s námi bude jistě spokojen a v tomto životě nám pomůže a dá nám úspěch v životě a bude mít s námi slitování na onom světě.

Náš Svatý prorok (sawaws) nás učí, abychom byli laskaví k mladým a respektovali staré.

Možná s námi bydlí naše babička nebo dědeček a my vidíme, jak stárnou a ztrácejí schopnost dělat určité věci a potřebují naši pomoc. Prorok Muhammad (sawaws) nám říká, že máme mít k takovým lidem úctu a pokud něco potřebují, musíme jim pomoci. Pokud nás požádají, musíme jim přinést jídlo a pití a pomoci jim dostat se tam, kam pořebují a podat věci, na které nemohou dosáhnout.

Pokud sedíme mezi staršími lidmi, musíme sedět pořádně a přenechat pohodlná místa pro ně. Když s nimi mluvíme, nesmíme zvyšovat hlas a nebo mluvit dříve, než oni začnou mluvit, ani jim nesmíme skákat do řeči. Když s nimi jdeme po  ulici, musíme dávat pozor, aby se jim šlo pohodlně a jít rychlostí jejich chůze.

(13) Tabársí, Miškat-ul-Anwár, kapitola o úctě ke starším