CHARAKTERISTIKA VĚŘÍCÍHO

Svatý Prorok (sawaws) popisuje věřícího ve svém projevu:

"Požehnaný je ten, kdož si vydělává na živobytí zákonným způsobem a jehož vniřní stav je dobrý a vnější spořádaný; utrácí přebytek na charitu a vyhýbá se zbytečnému tlachání, lidé od něj očekávájí jen dobro a on s nimi nejedná jinak než spravedlivě. Vskutku ten, kdo v Boha věří a je bohabojný, chrání sám sebe před zlem tohoto světa." (6)

Zamysleme se nad významem a instrukcemi těchto věčných slov Posla Božího (SAWAWS), abychom jim mohli plně porozumět a aplikovat je do našeho každodenního života. Od Posla Božího (sawaws) se můžeme naučit  celý způsob života, dobré mravy, zákony... Prorok Muhammad (sawaws) nám ukázal a objasnil správnou cestu, která směřuje k očištění, a uložil nám za povinnost informovat o ní zbytek společnosti.

Posel Boží (sawaws) nás svými výroky učí důležitým věcem. Například:

1. Gratulace patří těm služebníkům Božím, kteří si vydělávají zákonným způsobem a konají dobré skutky a důsledkem toho vedou plnohodnotný a ůspěšný život na tomto i onom světě.

2. Gratulace patří těm, kteří zdokonalují svou morálku. Štěstí a dobrý život se nacházejí tam, kde jsou dobré mravy a s lidmi je slušně zacházeno.  Toto jsou dobře známé atributy věřícího. Blahoslavený je budiž ten, kdo zdokonaluje svůj charakter a zlepšuje tak svůj vlastní život.

3. Posel Boží (sawaws) ve svém projevu chválí věřící, kteří mají čistá srdce - nesmýšlejí zle o nikom, nejsou pokrytečtí, ukvapení a zákeřní.

4. Věčící je také ten, který utrácí ze svého majetku na dobročinné účely, hledaje potěšení Boha.

Věřící je ten, který si na živobytí snaží vydělat povoleným způsobem a není závislý na ostatních  a nemarní čas. Používá svůj příjem šetrně a náležitě zaopatřuje svou rodinu a zbytek utrácí na stezce Boží. Nikdy nehromadí peníze ani se nevyhýbá pomoci chudým a potřebným, protože to je proti učení islámu.

5. Další vlastností, která charakterizuje věřícího, je ve způsobu řeči. Má kontrolu nad svým jazykem, vyhýbá se prázdnému tlachání, nevměšuje se do záležitostí druhých a nevyvolává nenávist. Věřící nikdy neřekne nic, co by rozhněvalo Boha a místo toho používá svou řeč k tomu, co je důležité a dává lidem dobré rady.

6. Věčící nikomu neubližuje, lidé se cítí v jeho přítomnosti bezpečně, protože  projevuje lásku k dobru tím, že ho koná a nenávist ke zlu tím, že se mu vyhýbá. Navíc je spravedlivý a respektuje práva druhých.

7. Ve stejném projevu Posel Boží Muhammad (sawaws) vysvětluje, že člověk, který věří v Boha a zná Ho, se obává páchání hříchu. Ten, kdo je bohabojný, se nikdy nestane příliš zaměstnaný tímto životem, ve kterém lidé bojují jeden proti druhému pro materiální zisk. Místo toho směřuje svou mysl k životu budoucímu, který je věčný.

Shrnutí:

Věřící je ten, jenž si zaslouží přízeň Boha a pro něj je odměnou dobrý život a štěstí na tomto světě i na onom. Vě5ící je ten, který má tyto vlastnosti:

1. Činí to, co je zákonné a dobré.

2. Má dobré mravy a chová se k lidem s respektem.

3. Má čisté srdce a duši, nechová nenávist k druhým a není pokrytec.

4. Utrácí ze svého majetku na cestě Boží.

5. Nikoho neuráží a nikomu neubližuje.

6. Respektuje práva druhých.

7. Tyto vlastnosti mají pouze zbožní lidé, kteří svého Stvořitele dobře znají a obávají se Jeho trestu, protože ti, kteří Ho znají, nelpí tolik na životě na tomto světě, ale touží v něm činit co nejvíce dobrých skutků, aby byli odměněni v životě budoucím.

(6) Jaqúbí, Tárích al-Jaqúbí, sv.2, str. 89, Dár Sadir, Bejrút
     Harrání, Tuháf al-Uqúl an ál ar-Rasúl, Mawáidh ar-Rasúl
 

 

 

KOHO BŮH MILUJE NEJVÍCE

Posel Boží (sawaws) pravil:

"Všechno lidstvo patří Bohu a Bůh nejvíc upřednostňuje toho, kdo se chová dobře ke své rodině." (7)

Muž se jednou zeptal Proroka (sawaws):

"Které lidi Bůh nejvíce miluje?"

Prorok Muhammad (sawaws) odpověděl:

"Ty, kteří jsou nejužitečnější pro ostatní lidi." (8)

Posel Boží (sawaws) nás svými hadíthy (výroky) jednoduchou formou učí, jak má správný muslim jednat s lidmi. Muslim by měl výt užitečným členem komunity, ve které žije, protože lidská společnost je jako lidské tělo. Lidské tělo se skládá z různých orgánů, které vykonávají odlišní funkce, například oko má za úkol vidět, jazyk mluvit, nohy chodit a ruce pracovat. Každý z těchto orgánů je užitečný a bez žádného z nich člověk nemůže normálně žít.

Stejně tak je společnost složena z různých lidí, které mají různé povinnosti v poskytování důležitých služeb.

Farmář dodává jídlo, lékaž uzdravuje nemocné, mudžáhid (bojovník na cestě Boží) brání své náboženství a svou zemi, učitel poskytuje vzdělání atd... Tyto příklady ukazují, že každý člověk může být svým vlastním způsobem užitečný pro společnost.

Posel Boží (sawaws) přirovnal lidskou společnost k rodině:

"Všechno stvoření patří Vznešenému Bohu, Jenž miluje dobro a Který přináší lidem jen  dobrodiní, Kdo ochraňuje jejich zájmy a blahobyt, tak jako člověk, který se dobře stará o svou rodinu."

Bůh miluje ty, kteří konají dobro, pomáhají potřebným, starají se o nemocné, krmí hladové, urovnává spory mezi lidmy, objevuje nové léky, staví školy nebo založí sirotčinec. Pravý věřící dělá vše pro blaho ostatních a je přínosem pro společnost, ve které žije.

Nejužitečnějším členem společnosti je ten, který přináší největší užitek, a toho Bůh miluje nejvíce. Islámská společnost nemůže být silná, kde by převládal mír a štěstí, pokud lidé nekonají dobro z lásky k ostaním a  neignorují své vlastní zájmy.

(7) Jáqúbí, Tárích al-Jáqúbí, sv.2
(8) Dtto.