Bismilláhi rahmáni rahím

Ghadír Khumm

 

„Ó Posle, předej, co ti bylo zjeveno od Pána tvého a neučiníš-li to, pak jsi Jeho poselství nepředal. A Alláh tě ochrání před lidmi. Neboť Alláh nevede nevěřící.“(Qur’án, 5:67)

 

 Jmenoval Prorok (SAWAWS) svého následníka?

 

Ší’a věří, že prohlášení, o kterém se zmiňuje qur’ánský verš, bylo uskutečněno Prorokem (SAWAWS), když určil imáma Alího a.s. svým nástupcem u Ghadír Khummu.

 

Kdy se tak stalo?

 

Ghadír Khumm je místo, které se nachází několik kilometrů od Mekky směrem k Medíně. Když tudy 18. dhul-hidždža (10. března 632) Prorok (sawaws) procházel na cestě zpět z hadždže (výroční pouti), byl mu zjeven verš 5:67. Zastavil se tedy, aby vydal prohlášení poutníkům, kteří ho doprovázeli z Mekky a kteří se měli posléze rozejít z této křižovatky cest (Ghadír Khumm) do míst svých bydlišť. Na příkaz Proroka (sawaws) byl postaven speciální stupínek. Po polední modlitbě  na něj Prorok (sawaws) usedl a učinil svoje poslední veřejné prohlášení tři měsíce před svou smrtí. Nejdůležitější část jeho projevu byla ta, kdy vzal imáma Alího a.s. za ruku a zeptal se svých společníků, zda-li má vyšší autoritu (awlá) nad věřícími, než oni mají sami nad sebou. Dav jednohlasně zvolal: „Je to tak, Posle Boží!“ Prorok (sawaws) pak prohlásil:

 

„Pro koho já jsem autorita (mawlá), Alí je jeho autorita. Bože, buď přítelem toho, jenž je jeho přítel a nepřítelem toho, kdo je jeho nepřítel.“

 

Ihned poté, co Prorok (sawaws) ukončil svou řeč, byl zjeven následující verš:

 

„Dnešního dne jsem pro vás zdokonalil vaše náboženství a dovršil přízeň Svou nad vámi a zvolil pro vás jako náboženství islám.“ (5:3)

 

Po svém projevu Prorok (sawaws) požádal všechny přítomné, aby složili přísahu věrnosti Alímu a.s. a poblahopřáli mu. Mezi těmi, kteří tak učinili, byl Umar ibn Chattáb, který řekl: „Bravo, synu Abú Táliba. Dnes ses stal autoritou všech věřících mužů a žen.“

 

Jeden Arab, který slyšel o události u Ghadír Khummu, přišel k Proroku (sawaws) a řekl: „ Řekl jsi nám, že není božstva kromě Alláha a že jsi Posel Boží. Uvěřili jsme ti. Přikázal jsi nám, abychom se modlili pětkrát denně a my poslechli. Nařídil jsi nám, abychom se postili během měsíce Ramadánu a my tě uposlechli. Pak jsi nám přikázal, abychom provedli pouť do Mekky a my poslechli. Ale tohle ti nestačí a teď jsi zvedl svého bratrance za ruku a vnutil jsi ho nám jako autoritu slovy: ‚Alí je mawlá pro toho, pro nějž já jsem mawlá.‘ Je to od Alláha nebo od tebe?“ Prorok (sawaws) řekl: „Při Alláhu, který je jediný bůh. Toto je od Alláha, Mocného, Slavného.“ Jak to ten muž uslyšel, otočil se a kráčel ke své velbloudici, řka: „Ó Bože, pokud to, co Muhammad říká, je pravda, svrhni na nás z nebes balvan a uval na nás těžké bolesti a utrpení.“ Ani ke své velbloudici nedošel, když Alláh svrhnul kámen, který ho uhodil do hlavy, prošel skrz jeho tělo a na místě jej usmrtil. Při této události byly Alláhem zjeveny verše:

 

„Žadatel se dožadoval trestu, který dopadne na nevěřící a který nikdo nemůže odrazit. Je to od Alláha, Pána stupňů stále stoupajících.“

(70:1- 3)

 

Považují sunnitští učenci tuto událost za autentickou?

 

Počet sunnitských kapacit, které vyprávějí tuto událost jak detailně tak stručně, je neuvěřitelně velký. Tato historická událost byla vyprávěna 110 společníky Proroka (sawaws), 84 následníky z další generace (tábi’ín) a pak stovkami učenců islámského světa od 1. do 14. století hidžry (7. – 20. století). Tato čísla zahrnují pouze vypravěče zapsané sunnitskými učenci! Níže uvádíme jen velmi malý výběr z těchto zdrojů:

 

q       al­Hákim al­Najsábúri, al­Mustadrak `alá al-Sahíhajn (Beirut), volume 3, pp. 109-110, p. 133, p. 148, p. 533. Jasně prohlašuje, že tato tradice je sahíh podle kritérií Buchárího a Muslima; al­Dhahabí potvrdil jeho úsudek.

q       al­Tirmídhí, Sunan (Káhira), sv. 5, str. 633

q       Ibn Mádžah, Sunan, (Káhira, 1952), sv. 1, str. 45

q       Ibn Hadžar al-'Asqalani, Fath al-Bárí bí Šarh Sahih al-Buchárí, (Bejrút, 1988), sv. 7, str. 61

q       Al-'Ajní, 'Umdat al-Qárí Šarh Sahih al-Buchárí, sv. 8, str. 584

q       Ibn al­'Athir, Džámi` al­'usúl, i, 277, no. 65;

q       Al-Sujútí, al-Durr al-Manthúr, sv. 2, str. 259 and str. 298

q       Fachr al-Dín al-Rází, Tafsír al-Kabír, (Bejrút, 1981), sv. 11, str. 53

q       Ibn Kathír, Tafsír Qur'án al-'Azím, (Bejrút), sv. 2, str. 14

q       Al-Wahidi, Asbab al-Nuzúl, str. 164

q       Ibn al-'Athír, Usd al-Ghaba fí Ma'rifat al-Sahába, (Káhira), sv.3, str. 92

q       Ibn Hadžar al-'Asqalání, Tahdhíb al-Tahdhíb, (Hajderábád, 1325), sv. 7, str. 339

q       Ibn Kathír, al-Bidájah wa al-Nihájah, (Káhira, 1932), sv. 7, str. 340, sv. 5, str. 213

q       Al-Tahawí, Muškil al-Athár, (Hajderábád, 1915), sv. 2, str. 308-9

q       Núr al-Dín al-Halabi al-Šáfi'í, al-Sírah al-Halabíjja, sv. 3, str. 337

q   Al-Zurqání, Šarh al-Mawáhib al-Ladunníjjah, sv. 7, str. 13

 

 

Mnozí z těchto učenců nejen tuto událost vyprávějí, ale považují ji za autentickou.

 

Neznamená slovo mawlá přítel?

 

Přestože mnoho sunnitských učenců potvrdilo pravdivost této události a historická slova Proroka (sawaws), bylo pro ně obtížné se smířit s tím, co se stalo po Prorokově (sawaws) smrti. Není možné v tomto stručném dokumentu popsat celý incident. Důležité je, že mnoho sunnitských učenců tvrdilo, že si Prorok (sawaws) pouze přál označit Alího jako přítele a pomocníka muslimů.

 

Na této události je mnoho aspektů, které ukazují, že měla mnohem větší význam. Zjevení veršů v Qur’ánu, velké shromáždění společníků, poslední stadia Prorokova (sawaws) života, potvrzení společníků, že měl prorok (sawaws) vyšší autoritu, následné gratulace Umarem a další faktory, které nelze uvést v tak krátkém dokumentu – všechny směřují k této události jako jmenování Prorokova (sawaws) následníka. Je zřejmé, že slovo  mawlá bylo použito ve smyslu absolutní autority po Proroku.

 

Slovo na závěr

 

Pokud stále zůstávají nějaké pochyby o historické důležitosti Prorokova (sawaws) výroku a snaze některých lidí jí zakrýt, uvádíme tento hadíth:

 

Když se  imám Alí a.s. během svého chalifátu, desítky let po události u Ghadír Khummu, zeptal Anase ibn Málika, společníka Proroka (sawaws): „ Proč nevstaneš a nedosvědčíš, co jsi slyšel od Posla Božího v den Ghadír Khummu?“ Anas odpověděl: „Ó kníže věřících, jsem už starý a nepamatuji se“, načež imám Alí a.s. řekl: „ Nechť tě Alláh označí bílou skvrnou lepry, kterou neskryje tvůj turban, pokud vědomě zakrýváš pravdu.“ A ještě než Anas vstal ze svého místa, objevila se mu na obličeji velká skvrna.

 

q       Ibn Qutajbah al-Dínawarí, Kitáb al-Ma'árif, (Káhira, 1353 hidžrí), str. 251

q       Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, sv. 1, str. 119

q       Abu Nu`ajm al-'Isfahání ,Hiljat al-Awlijá', (Bejrút, 1988),  sv. 5, str. 27

q       Núr al-Dín al-Halabí al-Šáfi’í, al-Sírah al-Halabíjja, sv. 3, str. 336

q   Al-Muttaqí al-Hindí, Kanz al-'Ummal, (Halab, 1969-84), sv. 13, str. 131

 

 

 

Detaily o Ghadír Khummu najdete na https://al-islam.org/ghadir/