Walayah – Láska k Alláhu (SWT)

 

Sestra Diana (Masooma) Beatty

 

Jeden z nejvýznamnějších a nejhlavnějších konceptů  Islámu, ale i  naší samotné existence, je walayah. Walayah je jeden z pilířů Islámu a ve skutečnosti jeden z nejdůležitějších.

 

Imám Muhammad Baqir (as) popsal pilíře Islámu takto:

 

,,Islám je založen na pěti základech : modlitba (salah) , očisťování majetku ( zakah), půst (sawm), pouť (hadž) , dynamická láska (walayah). A nebylo k ničemu vyzýváno tak, jak  k dynamické lásce. ''

 

Většina  má však v podvědomí jinou tradici, která líčí patý pilíř jako svědectví (šaháda) – že není žádný jiný bůh než Alláh (swt) a že Muhammad (saw) je Jeho milující služebník a posel.

 

Z těchto pěti činností, které utvářejí základy, walayah (dynamická láska) je jednou z prvních a nejpřednějších. Zatímco častěji slýchaný hadít zmiňuje jako nejpřednější šahádu, nevytváří to žádný konflikt mezi dvěmi zmíněnými tradicemi, ale to bude vysvětleno později.

 

Nejdříve je nutno porozumět, co vlastně walayah je. Walayah označuje činnost a úsilí dostat se do nejužší možné blízkosti k něčemu. Pokud má někdo walayah k někomu, pak jsou si tito dva tak blízcí, až jsou téměř nerozluční. 

 

Pojem walayah ve skutečnosti označuje dvě aktivity, které se dějí právě kvůli tomuto vztahu založeném na vzájemné blízkosti. První je čistá láska, náklonnost, oddanost a důvěrnost. Tento druh lásky může být mezi dvěma lidmi např. mezi rodičem a dítětem, nebo mezi manžely. Druhá aktivita je poskytování útěchy, pomoci, vedení a podpory. Také se odehrává mezi dvěma lidmi, ne však  na stejné úrovni. Například rodič může poskytovat dítěti útěchu, pomoc, vedení, opatrovnictví jako výraz lásky, dítě sice oplácí láskou ne však  rovnocenně, ne stejným druhem aktivity. Místo toho, dítě, které oplací  pozitivně, tak činí z věrnosti, oddanosti, úcty a poslušnosti.

 

Alláh dává walayah těm, kteří ji přijímají:

 

Bůh je ochráncem (koná a dává walayah) těch, kdož uvěřili (přijímajících a oplácejících walayah), a dal jim vyjít z temnot ke světlu. (2:257)

 

Ten, jenž koná walayah se nazývá walí. Termínem walí Alláh označuje zbožného člověka, který důvěrně následuje a miluje Alláha. Lidé, kteří tímto způsobem milují Alláha jsou v Qur’anu označeni takto:

 

Vskutku, oddaní Allahu (waliiyyu Allah) věru nemusí mít strach žádný, a nebudou zarmouceni. (10:62)

 

Takže důvod, proč není žádný konflikt mezi dvěmi odlišnými formami tradice je, ze šaháda je projevem a aplikací walayah. Když někdo dosvědčuje, že Alláh je jeho Walí, tak tato osoba přijímá svou roli ve vztahu a odpovídá z oddanosti a poslušnosti. V šahádě dosvědčujeme, že Alláh je hlavní zdroj lasky, pohodlí, opatrovnictví a autority a zasluhující si oddanost, službu a uctívání. On je definitivní a opravdový Walí nás všech. Zároveň však i my přísáháme lásku, věrnost, oddanost a poslušnost tomuto největšímu zdroji lásky. Také uznáváme, že Muhammad (saw) je dokonalý walí (oddaný, služebník) Alláha a přísaháme lásku, oddanost a věrnost i jemu, díky jeho vztahu k Alláhu.

 

Všechna láska- všechna walayah- ve skutečnosti prichází od Alláha a je jen kvůli Němu.

 

Qur’án říká :

 

Vždyť ochráncem mým je věru Bůh, jenž Písmo seslal - a On spravedlivých je přítelem, (přijímá dynamickou lásku – walayah spravedlivých). (7:196)

 

Bůh dává i přijímá walayah , tuto dynamickou lásku. Bůh nás miluje a my oplácíme, buď pozitivně nebo negativně. Pozitivní odpověď na Jeho lásku je základní aktivitou Islámu a charakteristickou vlastností věřícího. Pozitivní odpovědí je oplácení lásky, poslušnosti, oddanosti, věrnosti atd. A to je to, o čem Islám je a o čem jsou ve skutečnosti i naše životy. Ten, kdo se stává pravým walím – neboli oddaným Alláhu (Waliiyyuh Allah), dosáhne postavení čestnosti. Alláh miluje jako Utěšitel a zbožný člověk oplácí láskou jako oddaný vyznavač, následně Alláh odpoví prohloubením walayah a může to být neustálý prohlubující cyklus. Takže vše pochází od Alláha a dále roste a prohlubuje se podle toho, jak příjemce Jeho lásky odpovídá. Je to jen náš limit oplácení Alláhovy walayah, který omezuje její hloubku, kterou Alláh oplácí a která je všudypřítomná.

 

Způsob, jak dosáhnout tohoto nekonečného cyklu prohlubování je popsán v Qur’ánu takto:

 

Vy, kteří věříte! (jenž konáte walayah Alláhu) Poslouchejte Boha a posla Jeho a neodvracejte se od něho(k jiné walayah), zatímco mu nasloucháte!  (8:20)

 

Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha, a kdokoliv se obrátí zády. . .(k jiné walayah) vždyť jsme tě neposlali, abys byl dozorcem nad nimi. (4:80)

 

Qur’án nám tedy říká, že metoda poslušnosti a vytváření walayah a uposlechnutí  Alláha (swt) spočívá v následování Jeho Posla (saw).

 

A to je dále vysvětleno v tradicích. Ve skutečnosti Islám je způsob (dín) lásky.

Imám Muhammad Báqir (as) vyprávěl : Jeden muž cestoval, aby navštívil Imáma a  jeho cesta mu způsobila puchýře a praskliny na nohou.

Řekl Imámovi: ,Nic jiného mě sem nedovedlo kromě lásky k vám, rodino Proroka .’

Imám Báqir (as) odpověděl:

,, Při Alláhu, i kdyby nás měl milovat kámen, On jej shromáždí s námi (Dne soudného). Copak je Dín (Islám) něco jiného než milovat? Vskutku Alláh říká: Rci: „Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat ..’’ (3:31) Pak Imám řekl: ,, On miluje kohokoli, kdo za nimi (ahlulbayt - rodina proroka) putuje. Je Dín něco jiného než milování? ‘’

 

Tudíž celý Islám je o dávání a přijímání walayah – vztahu mezi Alláhem a námi a my odpovídáme na Jeho lásku milováním těch, kdo jsou Mu nejblíže, Proroka (saw) a jeho rodiny (as), a na oplátku Alláh (swt) odpoví s ještě hlubší walayah.

 

Kromě toho, naši pozitivní odpovědí na Boží Walayah je také být spravedlivý.

 

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem(kona walayah) obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.. (4:135)

 

Qur’án neoslovuje muslimy, ale věřící, kteří oplácejí Alláhovu walayah, jelikož Qur’án a Alláh rozlišují mezi muslimy a veřícími. Veřící jsou ,dynamicky zbožní’ , reagující pozitivně na walayah. Muslimové jsou ti, kteří přistoupili k Islámu slovem i tělem, ne však tímto dynamickým milovaním Boha.

 

 A říkají kočovní Arabové: „Uvěřili jsme!“ Rci: „Neuvěřili jste! Spíše řekněte: ,Přistoupili jsme k islámu!', neboť víra ještě nevešla do srdcí vašich. Budete-li poslouchat Boha a posla Jeho, On věru nedopustí, aby ztratilo se něco ze skutků vašich, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!“  Věřícími jsou pouze ti, kdož uvěřili v Boha a posla Jeho (dynamicky Je milují) a poté nepodlehli pochybnostem, nýbrž bojovali majetky i osobami svými na cestě Boží - a tito jsou věru upřímní. (49:14-15)

 

Bůh miluje a je milosrdný ke všem Svým stvořením.  Milost, kterou všem prokazuje je označena Jeho Jménem Rahmán. On se stará a poskytuje péči každému. Zvláštní laskavost však dává těm, kteří reaguji pozitivně a toto speciálni milosrdenství je označeno Jeho Jménem Rahím. Když se obrátíme k Bohu, Bůh se obrátí k nám.

 

Způsob, jak vyvinout nejbližší vztah k Alláhu je to, čím ve skutečnosti Islám je. Každý aspekt Islámu nás má vést k dosažení největší blízkosti a k prohloubení naší walayah s Alláhem. Zbývající čtyři základy Islámu – modlitba, půst, hadž a zakát, jsou všechny prostředky prohloubení walayah s Alláhem, tak jako ostatní aspekty dínu - víry (Islámu). Tak jak Qur’án rozlišil, je možné tyto všechny praktiky konat slovy či skutky bez užitku prohloubení pouta k Bohu. A tak to je, můžeme být muslimové, ale ještě ne věřící. Klíč k tomu, abychom byli i věřící je příjmout Boží lásku a odpovědět v srdci oddaností, poslušností a láskou, nejen k Alláhu ale také k těm, kteří jsou Mu nejblíže ve walayah, jako je Prorok (saw) a ahlulbayt (as).

 
Reference: Islam Dynamic: The Cosmology, Spirituality and Practice of Walayah by Idris Samawi Hamid