DŽIHÁD

 

 

Úvod

 

11. září 2001 několik osob uneslo 4 civilní letadla a použilo je jako zbraně k vytvoření teroru v USA. Všichni pasažéři i posádka a dalších 3000 civilistů přišlo v těchto útocích o život. At je zahraniční politika USA proti muslimským zemím jakákoli,  v žádném případě to neospravedlňuje zabití amerických civilistů. To se neslučuje s učením islámu. Podívejme se na instrukce proroka Muhammada během války: jasně zakázal zabíjejí starých lidí, žen a dětí (1).

 

Všichni muslimští vůdcové (v USA, Kanadě a celém světě) jasně odsoudili tento čin jako akt terorismu, který je v islámu nepřijatelný. Toto odsouzení je založeno na univerzální víře o svatosti lidského života. Svatý Qur’án vypráví příběh první vraždy v historii lidstva, příběh o Kainu a Ábelovi, ve kterém Kain (Qábíl) zavraždil svéh bratra Ábela (Hábíl):

 

A vyprávěj jim podle pravdy příběh dvou synů Adamových, když každý z nich přinesl oběť a ta byla od jednoho z nich přijata a od druhého z nich přijata nebyla. Ten řekl: ‚Věru tě zabiji‘. A druhý odpověděl: ‚Alláh přijímá oběti jen od spravedlivých. Jestliže na mě vztáhneš ruku svou, abys mě zabil, já na tebe svou ruku nevztáhnu, abych tě zabil. Neboť se bojím Alláha, Pána vesmíru. Chci, abys vzal na sebe hřích můj společně s hříchem svým, a stal se tak jedním z obyvatelů Ohně; a to je odměna těch, kteří hřeší.‘

 

Ale mysl jeho pro něho učinila zabití bratra přijatelným, i zabil ho a stal se jedním z těch, kteří ztrátu utrpěli. Pak seslal Alláh krkavce, který hrabal v zemi, aby mu ukázal, jak ukrýt mrtvolu bratra. Řekl: ‚Běda mi! Což nejsem schopen být ani jako tento krkavec, abych mohl ukrýt mrtvolu bratva svého?‘ A potom začal litovat svůj čin.“

(Qur’án, 5:27-31)

 

Na konci tohoto příběhu Všemocný Bůh říká:

 

„Kvůli tomu jsme předepsali synům Izraele, že ten, kdo zabije člověka – pokud to není za zabití nebo narušování mravů v zemi – bude to, jako kdyby zabil celé lidstvo; a kdo daruje život jednomu člověku, bude to, jako kdyby daroval život celému lidstvu...“

(Qur’án, 5:32)

 

Z tohoto verše jasně vyplývá, že pokud člověk není souzen a usvědčen z vraždy, nemůže být sám zabit – a že zabití nevinného člověka je rovno zabití všech lidí.

 

Poznámky:

 

(1 (1)   Hurr al-Ámilí, Wasá‘iluš-Ší’ah, sv.11, str.43

 

 

Co je džihád?

 

Jednou z ironií této doby je, že i když se způsoby komunikace zdokonalily a zrychlily, lidé mají stále potíže vést smysluplný dialog s jinými kulturami a náboženstvími. Lidé mají stále nesprávné informace o islámu.

 

Mnoho lidí, laiků i expertů, se snažilo spojit události 11. září  s konceptem džihádu v islámu. V jednom rádiu v Torontu během talk show, krátce po 11. září, někdo prohlásil, že to, co se stalo, bylo z 10% terorismus a z 90% islám. Fundamentalistický křesťanský vůdce v USA řekl ve své televizní show, že „nejspíše byl prorok Muhammad terorista.“ Je důležité zjistit, co vlastně džihád je podle islámu.

 

Islám – náboženství míru

 

Islám je především náboženstvím míru. Jméno islám pochází ze slova silm, který má dva významy. Jedním je „ odevzdání se do vůle Boží“ a druhým je „mír“. Oba dva významy jsou spolu svázány.

 

Když se dva muslimové setkají, pozdraví se slovy Assalámu alajkum – „mír s vámi“ a ten druhý odpoví wa alajkum assalám – „a s vámi budiž mír“.

 

ISLÁM

Silm

 

  1. odevzdání se do vůle Boží
  2. mír (s ostatními lidmi)

 

Denní modlitby začínají chválou Boha jako „Milosrdného a Slitovného“ (1)

a končí pozdravem míru pro všechny (2)

 

 

Koncept džihádu

 

Koncept džihádu je třeba jasně pochopit. Mnoho lidí v médiích vytrhává qur’ánské verše z kontextu. Tak se podívejme: co vlastně znamená džihád?

 

Slovo džihád neznačí „svatá válka“. Toto je západní nálepka širokého pojetí v islámském učení. Zeptejte se jakéhokoli experta na arabštinu a on vám řekne, že džihád neznamená „svatá válka“. Tento termín „svatá válka“ pochází z křesťanského pojetí „spravedlivé války“ a byl použit volně jako islámský termín od dob křižáckých výprav.

 

Co tedy džihád znamená?

 

V arabštině slovo džihád znamená doslovně úsilí a tvrdá práce k dosažení něčeho. V islámské terminologii si zachovává doslovný význam ve dvou různých dimenzích, které jsou vyjádřené jako „malý džihád“ a „velký džihád“.

 

Velký džihád – je známý jako „duchovní úsilí“, boj mezi dvěma silami uvnitř nás samých: duší a tělem. Svědomí člověka je v konfliktu s tělesnými touhami. Tento duchovní konflikt je nikdy nekončící džihád uvnitř každého z nás. Islám od svých stoupenců očekává, že dají přednost duši a svému svědomí před tělem a jeho tužbami.

Půst v měsíci Ramadánu je příkladem každoročního tréninku na tento větší džihád.

 

Menší džihád – je ozbrojený boj, který ovšem neospravedlňuje užití násilí. Agrese proti žádným lidem není v islámu povolena, ale obrana je absolutní právo každého člověka a národa.

 

Islám povolil džihád pouze k obraně muslimů a jejich zemí a k udržení míru v muslimských společnostech.