Bismilláhi rahmáni rahím

 

Ahlul bayt

Proč následovat rodinu Proroka (SAWAWS)?

 

Ší’a věří, že dvojitým odkazem Proroka Muhammada (SAWAWS) je Qur’an a Ahlul Bayt a.s. (určití členové jeho rodiny). Ahlul Bayt a.s. jsou zdrojem autentické Sunny Proroka (SAWAWS). Pouze získáním nařízení z OBOU těchto zdrojů může muslim dosáhnout správného vedení.

---------------------------------------------

Bismilláhi rahmáni rahím

Věru, Alláh si přeje od vás držet vše nečisté, ó Lide Domu (Ahlul Bayt) a očistit vás očištěním dokonalým.

(Qur’án, verš Očištění, 33:33)

Tato ája v Quránu byla zjevena jen kvůli Alímu, Fátimě, Hasanovi a Hussajnovi (mír budiž s nimi) a mnoho ší'itských ale i sunnitských historiků zaznamenalo tuto událost ve svých knihách. 

 

Společníci Proroka Muhammada (SAWAWS – Nechť Alláh žehná jemu a jeho rodině) se zeptali: „Jak máme pro tebe vzývat požehnání?“ Řekl: „Řekněte: Ó Alláhu, sešli svá požehnání na Muhammada a rodinu Muhammada, jako jsi požehnal Abrahamovi a Abrahamově rodině, Ty jsi vskutku Nejchválihodnější, Nejslavnější.“

(Sahíh Al.Buchárí, sv. 4, kniha 55, č.589)

 -------------------------------------------------------------------

 

Odkaz Proroka Muhammada (SAWAWS)

 

„Brzy odpovím na volání smrti. Zanechávám za sebou pro vás dvě cenné věci (Thaqalajn): Knihu Alláha a mé Ahlul Bayt. Věru se tyto dvě věci od sebe neoddělí, dokud se ke mně nenavrátí k Prameni.“

 

Tento autentický hadíth od Proroka Muhammada je převyprávěn více než 30 jeho společníky a byl zapsán mnoha sunnitskými učenci. Někteří z věhlasných zdrojů tohoto hadíthu jsou:

 

-         al­Hákim al­Naysábúrí, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn (Bejrút), sv. 3, str. 109-110, 148, and 533). Výslovně prohlašuje, že tato tradice je  sahíh podle kritérií Al-Buchárího a Muslima, al-Dhahabí potvrzuje správnost jeho úsudku.

-         Muslim, al-Sahíh, (anglický překlad), kniha 031, čísla 5920-3

-         al­Tirmídhí, al-Sahíh, sv. 5, str. 621-2, č. 3786 a 3788; sv. 2, str. 219

-         al-Nasa'í, Chasá'is ’Ali ibn Abi Talib, hadíth č. 79

-         Ahmad b. Hanbal, al-Musnád, sv. 3, str. 14, 17, 26; sv. 3, str. 26, 59; sv. 4, str. 371; sv. 5, str. 181-2, 189-190

-         Ibn al­'Athír, Džámi` al­'usúl, sv. 1, str. 277

-         Ibn Kathir, al­Bidájah wa al­nihájah, sv. 5, str. 209. Cituje al-Dhahabího a prohlašuje tento hadíth za sahíh..

-         Ibn Kathir, Tafsír al-Qur’án al-‘Azím , sv. 6, str. 199

-         Násir al-Dín al-Albání, Silsilát al-Ahádíth al-Sahíha (Kuvajt: al-Dár al-Salafíjja), sv. 4, str. 355-8. Vypisuje mnoho řetězců tradentů, které považuje za hodnověrné.

Je mnoho dalších zdrojů, všechny zde uvést je ale nemožné.

 

 

Neřekl Prorok (SAWAWS): „Zanechávám za sebou Knihu Alláha a svou Sunnu“?

 

Toto je častý omyl. Faktem je, že pro toto prohlášení, přiřčené Prorokově (SAWAWS) poslednímu projevu, není hodnověrný podklad. Není zapsán ani v jedné ze šesti Sahíhů!! Verze v Malikově Muwattá, Ibn Hišámově Sírat Rasúl Allah a od něj v Tabárího Táríchu – všechny mají neúplný řetězec tradentů s mnoha chybějícími články! Ty verze, jejichž řetězec tradentů (isnád) je úplný, obsahují tradenty, kteří jsou jednomyslně považováni předními sunnitskými znalci ridžálu za vysoce nespolehlivé. Ti, kdo mají zájem dále studovat, si mohou tyto pozoruhodné skutečnosti ověřit v příslušných knihách.

 

Nikdo netvrdí, že se nemáme řídit Sunnou Proroka (SAWAWS). Jak již bylo řečeno, právě Ahlul Bayt a.s. jsou spolehlivým, pravým a neomylným zdrojem Prorokovy (SAWAWS) Sunny, jak řekl sám Posel Boží (SAWAWS).

 

 

Co  je tak zvláštního na rodině Proroka?

 

Když byl zjeven verš „...Řekni: Nežádám od vás žádnou odměnu než lásku k mým blízkým příbuzným...“ (42:23), muslimové se zeptali Proroka (SAWAWS):  “Kdo jsou ti blízcí příbuzní, láska k nimž je pro nás povinností?” Odpověděl: “Alí, Fátima a jejich dva synové.”

 

Al-Hakím al-Naysábúrí, Al-Mustadrak ‘Alá Al-Sahíhajn, sv. 2, str 444

Al-Qastalání, Iršad Al-Sárí Šarh Sahíh Buchárí, sv. 7, str. 331

Al-Sujútí. Al-Durr Al-Manthúr, sv. 6, str. 6-7

Al-Alúsí Al-Baghdádí, Rúh Al-Ma’ání, sv. 25, str. 31-32

 

Pravdomluvnost a mravní čistota Ahlul Bayt a.s. byla více potvrzena qur’ánským veršem, během sporu s křesťany z Nadžránu. Když byl zjeven tento verš: “ Bude-li se s tebou někdo o tom přít poté, co k tobě přišlo zjevení, pak řekni: Pojďme, přivolejme syny naše a syny vaše  a ženy naše a ženy vaše a lid náš a lid váš, pak se vroucně modleme a přivolejme prokletí Alláhovo na lháře.” (3:61), Prorok (SAWAWS) zavolal  Alího, Fátimu, Al-Hasana a Al-Husajna a řekl: “Ó Alláhu, tito jsou moje rodina (Ahli).”

 

-         Muslim, Al-Sahíh (angl. překlad), kniha 031, č. 5915

-         Al-Hákim Al-Najsábúrí, Al-Mustadrak ‘Alá Al-Sahíhajn, sv. 3, str. 150. Říká, že je sahíh podle kritérií Buchárího a Muslima.

-         Ibn Hadžar Al-Asqalání, Fath al-Bárí Šarh Sahíh Buchárí, sv.7, str. 60

-         Al-Tirmídhí, Al-Sahíh, kitáb al-Manáqib, sv. 5, str. 596

-         Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnád, sv. 1. str. 185

      -     Al-Sujútí, Dějiny správně vedených kalifů (History of Khalifas Who Took the Right Way), vydáno v Londýně 1995, str. 176

 

 

Nestačí prokazovat Ahlul Bayt a.s. úctu?

 

Je dostačující pouze prokazovat úctu Qur’ánu? Muslimové nemají vskutku jinou volbu než se jím řídit jako zdrojem Božího vedení ve všech svých záležitostech. Prorok Muhammad (SAWAWS) zanechal dvě věci jako odkaz muslimům a zaručil, ze se tyto dvě věci nikdy od sebe neoddělí až do dne Posledního Soudu. Přidružením Ahlul Bayt a.s. ke Qur’ánu nám Prorok nařídil, abychom jim nejen prokazovali úctu, ale abychom od nich získali vysvětlení islámského učení a zvyklostí, výklad Qur’ánu a hadíthy.

 

“Hle! Mí Ahlul Bayt jsou jako archa Noemova. Kdokoli se na ni nalodil, byl zachráněn, kdokoli se odvrátil, byl zatracen.”

 

 

-         Al-Hákim Al-Naysábúrí, Al-Mustadrak ‘Alá Al-Sahíhajn, sv. 3, str. 151, sv.2, str. 343. Říká, že podle kritétií Muslima je tento hadíth sahíh.

-         Al-Sujútí, Al-Durr Al-Manthúr, sv.1, str. 71-72

-         Ibn Hadžar Al-Makkí, Al-Sawá’iq Al-Muhriqah, str.140. Prohlašuje, že tento hadíth má mnoho řetězců tradentů, které se navzájem posilují.

 

 

 

 

 

 

Kdo všechno jsou Ahlul Bayt a.s.?

 

Již bylo prokázáno, že v rodině Proroka (SAWAWS), nazývané střídavě Ahlul Bayt  (Lidé domu), Itrah nebo Ál , jsou zahrnuti jeho dcera Fátima al-Zahrá s.a., její manžel Alí a.s. a jejich děti – Imámové al-Hasan a al-Husajn a.s. Těchto pět členů rodiny v čele s Prorokem Muhammadem (SAWAWS), byli jediní žijící v době, kdy byly zjeveny verše v Qur’ánu týkající se jejich mravní neposkvrněnosti. Nicméně dalších devět Imámů z potomků Imáma Husajna a.s. patří do této rodiny, posledním z nichž je Imám Al-Mahdí a.s. Prorok Muhammad (SAWAWS) řekl:

 

“Já, Alí, Hasan a Husajn a devět z potomků al-Husajna, jsme ti očištění a neomylní.”

 

-         Al-Džuwajní, Fará’id Al-Simtajn (Bejrút 1978), str. 160. Džuwajního výtečnost jakožto znalce hadíthu byla prokázána Al-Dhahabím v Tadhkirát Al-Huffáz, sv.4, str. 298; a ibn Hadžarem Asqaláním v Durár Al-Kamínah, sv.1, str. 67

 

“Já jsem vůdcem proroků a Alí ibn Abí Tálib je vůdcem následníků, a po mně bude dvanáct následníků, prvním z nich je Alí ibn Abí Tálib, posledním Al-Mahdí.”

 

-         Al-Džuwajní, Fará’id Al-Simtajn, str.160

 

“Al-Mahdí je jedním z nás – Ahlul Bayt – a je z mé rodiny, z potomků Fátimy.”

 

-         Ibn Madžah, Al-Sunan, sv. 2, str. 519, č. 4085 –6

-         Abú Dáwúd, Al-Sunan, sv. 2, str. 207

 

A co manželky Proroka?

 

Verš očištění (33:33) byl zjeven Proroku (SAWAWS) v domě jeho manželky Umm Salamy r.a.. Prorok (SAWAWS) zavolal Hasana, Husajna, Fátimu, Alího (a.s.) a přikryl je svým pláštěm. Pak řekl:

 “ Ó Alláhu, toto jsou mí Ahlul Bayt, drž vše nečisté od Ahlul Bayt a očisti je očištěním dokonalým.”

 Umm Salama se zeptala: “Jsem já s nimi, ó Posle Boží?” Prorok (SAWAWS) odpověděl: “ Zůstaň kde jsi, a  patříš mezi ctnostné.”

 

-         Al-Tirmídhí, Al-Sahíh, v.5, str. 351 a 663

-         Al-Hákim Al-Najsábúrí, Al-Mustadrak ‘alá Al-Sahíhajn, sv. 2, str. 416. Říká, že podle kritérií Buchárího je tento hadíth sahíh.

-         Al-Sujútí, Al-Durr Al-Manthúr, sv. 5, str. 197

 

Začátek verše 33:33 a následující věty jsou určeny manželkám Proroka (SAWAWS), jak je zřejmé ze zájmen rodu ženského. Ale ve verši “očištění” se rod zájmena mění na mužský (nebo smíšený). Z toho vyplývá, že byl zjeven nezávisle a týká se jiných osob (než manželek Proroka (SAWAWS)).

 

Více informací o Islámu, jak jej vysvětlili Ahlul Bayt, naleznete na

https://al-islam.org/faq/