Bismilláhi -Rahmáni -Rahím

 

"A držte se pevně, všichni dohromady, provazu Alláhova a nebuďte mezi sebou rozdělení."

(Qur'án, 3:103)

 

PROČ ŠÍ'A?

 

Termín ší'a je přívlastkem používaným muslimy, kteří následují imámy (duchovní vůdce) z rodiny Proroka Muhammada (SAWAWS) - Ahlul Bajt. Neříkají si tak ze sektářských důvodů ani pro dělání rozdílů mezi muslimy. Používají tento přívlastek proto, protože ho používá Alláh v Qur'ánu a používal ho Prorok Muhammad (SAWAWS)  a raní muslimové ještě předtím, než vůbec vznikla slova jako sunni a salafí.

 

Ší'a v Qur'ánu

 

Slovo ší'a znamená následovník, člen nebo strana. Alláh v Qur'ánu říká, že někteří jeho pravověrní služebníci byli ší'a Jeho jiných pravověrných služebníků.

 

"A vskutku Abraham patřil k jeho následovníkům (ší'atihí)."

(Qur'án, 31:83)

 

"A (Mojžíš) vstoupil do města v době klidu. Jeho obyvateli nepozorován; a nalezl v něm dva muže, kteří spolu bojovali - jeden patřil k jeho straně (ší'atihí) a druhý byl z jeho nepřátel. A ten, který patřil k jeho straně, ho požádal o pomoc proti tomu, jenž mu byl nepřítelem..."

(Qur'án, 28:15)

 

Ší'a je tedy oficiální termín použítý Alláhem v Qur'ánu pro Jeho proroky a také jejich stoupence. Není nic špatného na tom být ší'ou nejpravověrnějších služebníků Božích. Na druhé straně, pokud se někdo stane ší'ou tyrana nebo hříšníka, jeho osud bude stejný jako osud jeho vůdce. Qur'án naznačuje, že v den Zmrtvýchvstání budou liké přicházet ve skupinách a každá skupina bude mít svého vůdce (imáma). Alláh říká:

 

"Vzpomeň si na dobu, kdy  povoláme každý národ  i s jeho vůdcem. Potom ten, komu bude dána kniha do pravé ruky - ti budou ze své knihy číst a nebudou ošizeni ani v nejmenším."

(Qur'án, 17:71)

 

V den Zmrtvýchvstání bude osud stoupenců každé skupiny záviset na osudu jejich vůdce (imáma), za předpokladu, že jej následovali. Alláh v Qur'ánu říká, že jsou dva typy imámů:

 

"A učinili jsme z nich vůdce zvoucí lidi do Ohně; a v den Zmrtvýchvstání jim nebude pomoženo. A způsobili jsme, aby je na tomto světě pronásledovalo prokletí; a v den Zmrtvýchvstání budou mezi těmi, kteří jsou všeho dobra zbaveni."

(Qur'án, 28:41-42)

 

Qur'án nám také připomíná že jsou imámové, kteří byli jmenováni Alláhem jako vůdcové pro lidstvo:

 

"A učinili jsme z nich vůdce, kteří lid vedli podle příkazu Našeho, zatímco sami byli neochvějní a pevně věřili v naše znamení."

(Qur'án, 32:24)

 

Praví následovníci -stoupenci (ší'a) takových  imámů budou vítězní v den Zmrtvýchvstání.

 

Ší'a v hadíthu

 

V historii islámu byl termín ší'a specificky použit pro následovníky imáma Alího (a.s.). Tento termín rozhodně nebyl vynalezen později. První člověk, který přívlastek ší'a užil, byl sám Posel Boží (SAWAWS). Když byl zjeven verš:

 

"Věru ti, kteří věří a dobré skutky konají - to jsou ti nejlepší ze vsšech stvoření," (Qur'án, 98:7)

 

Prorok Muhammd (SAWAWS) řekl Alímu: "To jsi ty a tví ší'a." Dále řekl: "Přísahám při Tom, Jenž řídí můj život, že tento muž (Alí)a jeho ší'a budou osvobozeni v den Zmrtvýchvstání."

 

q       Džalal al-Din al-Sujuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Cairo) vol. 6, p. 379

q       Ibn Džarir al-Tabari, Tafsir Džami' al-Bayan, (Cairo) vol. 33, p. 146

q       Ibn Asákir, Tárích Dimašq, vol. 42, p. 333, p. 371

q       Ibn Hadžar al-Hajthámi, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, pp 246-247

 

 

Prorok (SAWAWS) řekl: "Ó Alí (v den Zmrtvýchvstání) ty, a tví ší'a přijdou k Bohu nadmíru spokojeni a tví nepřátelé k němu přijdou zlostní a se strnulými krky."

 

q       Ibn al-'Athir, al-Nihaja fi gharíb al-hadíth, (Beirut, 1399), vol. 4 p. 106

q       al-Tabarani, Mu'džam al-Kabír, sv. 1 str. 319

q       al-Haythami, Madžma' al-Zawá'id, vol. 9, č. 14168

 

Prorok (SAWAWS) pravil: "Dobré zprávy, Alí. Vskutku ty a tví ší'a budou v Ráji."

 

q       Ahmad Ibn Hanbal, Fadhá'il al-Sahaba, (Beirut) sv. 2, str. 655

q       Abu Nu'ajm al-Isbahíní, Hiljatul Awlijá, sv, 4, str. 329 

q       al-Chátib al-Baghdáíi , Tárích Baghdád, (Beirut) sv. 12, s. 289

q       al-Tabarani, Mu'džam al-Kabír, sv.. 1, str. 319

q       al-Haythami, Madžma' al-Zawá'id, sv. 10, str. 21-22

q       Ibn 'Asákir, Tárích Dimašq,sv.. 42, str. 331-332

q       Ibn Hadžar al-Hajthámí, al-Sawá'iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, sekce 1, str. 247

 

 

 

 

 

Proč ale Prorok použil takový termín?

 

Byl prorok Abraham (a.s.) sektář? Nebo Noe (a.s.) a Mojžíš(a.s.)? Pokud je slovo ší'a sektářský název, Alláh by ho nikdy nepoužil pro své zvláštní proroky ani by je (ší'ity) Prorok Muhammad (SAWAWS) nechválil.

 

Je třeba zdůraznit, že Prorok (SAWAWS) si nikdy nepřál rozdělit muslimy do skupin. Nařídil všem lidem, aby následovali imáma Alího jako jeho zástupce během svého života a nástupce po své smrti. Bohužel ti, kteří se řídili příkazem Proroka (SAWAWS), byli v menšině a byli známi jako "ší'atu Alí". Bzli podrobeni různým typům diskriminace a pronásledování a trpěli od té doby, kdy prorok Muhammad (SAWAWS) zemřel. Kdyby všichni muslimové uposlechli Prorokovu nařízení, neexistovaly by v islámu žádné sekty. Prorok řekl:

 

"Krátce po mně mezi vámi povstane rozkol a nenávist. Až tato situace nastane, vyhledejte Alího, protože on oddělí pravdu od lži."

 

q       Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-'Ummal, (Multan) vol. 2 p. 612, č. 32964

 

 

Co se týče veršů citovaných již na začátku, někteří sunnitští učenci vyprávěli od Dža'fara as-Sádiqa, 6. imáma z rodiny Proroka (SAWAWS):

 

My jsme provaz Alláhův, o kterém Alláh řekl: "A držte se pevně, všichni dohromady, provazu Alláhova ne nebuďte mezi sebou rozdělení." (Qur'án,3:103)

 

q       al-Tha'labi, Tafsír al-Kabír, pod komentářem verše 3:103

q       Ibn Hadžar al-Haythámi, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, sekce 1, p. 233

 

 

Jestliže Alláh odsuzuje sektářství, odsuzuje ty, kteří se pustili Jeho provazu a ne ty, kteří se ho pevně drží.

 

Závěr

 

Ukázali jsme, že název ší'a byl v Qur'ánu použit pro stoupence velkých služebníků Alláha a podle tradice Proroka (SAWAWS) pro stoupence imáma Alího (a.s.). Kdo následuje Bohem jmenovaného vůdce, je zachráněn od pochybností v náboženství a chytl se silného lana Božího a dostal dobré zprávy o ráji.

 

Více informací naleznete na https://al-islam.org/faq/