Fátima (as) po smrti Proroka (saw)

 

 

   Někomu se může zdát nejasné, zdali byla Fátima Zahra (sa) utlačovaná a zdali jí bylo ublíženo po smrti jejího otce (saw) Svatého Proroka. Odpověď na to lze kompletně a snadno nalézt  jak v sunnitských, tak v ší'jitských autentických knihách historie, které zachytili události po smrti Proroka (saw). Tyto knihy říkají, že si Fátima (as) soustavně stěžovala na tyranii vládce a na jeho správu v průběhu svého krátkého života po smrti otce (saw).

 

 

    Například když  Fátima (as) slyšela falšovaná vyprávění od prvního chalífy, velice se rozčílila. Věděla, že tato nepravdivá vyprávění, která byla dokonce v protikladu se Svatým Qur’ánem, měla zabránit naplnění jejich práv. Byl jí odepřen nárok na pozemek jménem Fadak, který dostala darem od svého Svatého otce (saw). Sunnitští učenci jako Bukhari, Ahmad Hanbal, Ibn Sa’d, Ibn Kathir a další zaznamenali, že Fátima (as) zůstala rozzlobena na prvního chalífu do konce jejího života.

 

 

Sahih Bukhari Volume 4, Book 53, Number 325:

Vyprávěla Aiša (matka věřících): ,, Fátima, dcera Proroka po smrti Posla Božího požádala Abu Bakra As Siddiqa, aby jí dal podíl z jejího dědictví, které Boží Posel zanechal z válečné kořisti bez boje, které mu dal Alláh. Abu Bakr jí řekl, že  Svatý Prorok (saw) řekl: , Náš majetek se nedědí, cokoli my (proroci) zanecháme je sadaqah (určeno na charitu).' Fátima, dcera Alláhova Posla byla rozzlobena a přestala mluvit s Abu Bakrem, a setrvala v tomto stavu až do své smrti. Fátima zůstala naživu šest měsíců po smrti Svatého Proroka (saw). ''

 

 

Když bylo tělo Proroka Muhammada (saw) pohřbíváno, stejně tak byla pohřbena i jeho slova o roli Imáma Alího (as) a o jeho vůdčím poslání v islámské společnosti. Prorok označil Alího jako Imáma věřících, nejen jako Imáma muslimů. Řekl, že ti, jenž přijali islám pod politickým nátlakem, nepříjmou vůdcovství Imáma Alího (as) a že ti, jenž opravdu přijali vedení a poselství Proroka Muhammada (saw), příjmou i vedení Alího (as).

 

Fátima (as) cítila, že Prorok (saw) i jeho slova odešly navždy a že je jeho poselství pošlapáno novými myšlenkami a názory. Cítila, že něco musí udělat proti této potupě, jinak vše zůstane navždy zapomenuto.

 

      

Napadení domu Fátimy (as)

 

Historie dokazuje, že se po smrti Proroka Muhammada (saw) shromáždili v domě Fátimy a Alího (as) ti, jenž měli na paměti, co Alláhův Posel (saw) nařídil, mezi nimi byli Ammar Ibn Yasir, Abu Dhar al-Ghafari, Migdad, Salman al-Farsi, Ibn Abbas, Bara ibn Azib, Utba ibn Abi Lahab, al-Abbas, Sa’d Ibn Abi Waqqas a další. Dokonce i Talha a al-Zubayr byli v počátku loajální vůči Alímu (as) a připojili se k ostatním v domě Fátimy a Alího. Dům Fátimy (as) byl pro ně útočištěm, jelikož byli v opozici proti většině lidí. Podle autentických vyprávění ze sunnitských sbírek Sahih al Bukhari, Umar dosvědčil, že se Alí(as) a jeho ší'a (stoupenci) vzepřeli proti Abu Bakru v domě Fátimy (as).

 

Ti, kteří se dostali k moci po smrti Proroka (saw) po nich  požadovali přísahu věrnosti novému chalífovi. Alí (as) však odmítl.

 

Spousta sunnitských historiků zaznamenala tuto tragédii – o které se však dnes záhadně nehovoří. Mezi tyto vysoce vzdělané učence patřil například Tabari, jeho kniha historie je dostupná i  na internetu v angličtině. Popisuje otřesné události, které nastaly krátce po smrti Proroka (saw) a také napadení domu Fátimy (as) pod výhružkou podpálení, pokud ti, jenž setrvávají uvnitř nevýjdou a neodpřísáhnou věrnost novému chalífovi.Toto odmítnuti přísahy Alího a jeho stoupenců má hluboký význam a mělo by vést k zamyšlení.

 

V některých sunnitských knihách je také zaznamenáno, že dcera Proroka (saw) Fátima (as) utrpěla taková zranění, kvůli kterým potratila dítě, které jeji Svatý otec (saw) pojmenoval Mohsin.

 

Bylo jí upřeno právo na její pozemek Fadak, který dostala od svého otce Proroka Muhammada (saw) ještě za jeho života. Když Alláh zjevil Proroku (saw) verš : ,,A dávej příbuznému po právu, a také chuďasovi a po cestě Boží jdoucímu,však nerozhazuj rozhazováním...'' ( súra 17:26) Posel Boží (saw) daroval Fátimě (as) Fadak. Tento fakt nelze smazat z historie, i když se mnoho současných sunnitských učenců tváří, že neexituje. Pokud jsou však nuceni toto tabu komentovat, tak vytrvale hájí rozhodnutí Abu Bakra a jeho rozhodnutí pozemek zkonfiskovat.

Dalším historickým důkazem také je, že jeden z pozdějších chalífů Umar ibn Abdul Aziz pozemek Fadak rodině Proroka Muhammada (saw) vrátil, byť jen na krátký čas, než jej další panovník opět zkonfiskoval. 

 

Jen pevná víra vedla Fátimu, když (as) vstoupila do Masdžid an Nabi - Mešity Proroka Muhammada v Medíně a promluvila ostře k těm, kteří převzali moc :,, My zůstaneme neoblomní a trpěliví vůči vám, jako ten, jehož tělo bylo roztrháno na kusy kopím a noži…’’

 

Tento dlouhý proslov  Khutbah Fadakia (vyprávěn oběma sunnitskými i ší'jitskými učenci) za přítomnosti Ansárů i Muhadžirínů byl ostrým projevem a těžce dopadl na hlavu prvního chalífy a jeho stoupenců. 

 

Ani jeji ustavičný pláč nebyl příjemný některým pošetilým lidem, proto jí Imám Alí(as) postavil u pohřebiště Baqi modlitebnu, aby byla Fátima (as) chráněna před silným žárem arabského slunce, a kde by mohla v klidu plakat. Dům byl znám jako Dům smutku - Baytul huzn, a Fátima tam (as) trávila se svými dětmi celé dny, které proplakala.

 

Když krátce nato Fátima (as) ulehla nadobro, byly ji navštívit ženy Ansárů a Muhadžirínu na smrtelne loži . I k těm však zůstala nemilosrdná a řekla jim :

 

 

,, Při Alláhu, začínám den znechucena z vašich činů v tomto světě a zlobou na vaše manžely. Běda vám! Proč odmítli postavení určené Alláhem a objasněné Prorokem Muhammadem (saw) ? A proč upřeli právo tomu, kdo byl více užitečnější a uvědomělý o jejich světských a posmrtných záležitostech? V čem byla jejich nevraživost vůči Alímu? Při Alláhu, kdyby mu bývali pomohli vzít otěže vedení, řídil by vše správně. Kdyby tak učinili, vskutku, že brány požehnání nebes i země by jim zůstaly otevřené.’’

 

 

Fátima Zahra (as) využila každou příležitost, aby varovala a informovala lid, ale většina z nich ignorovala její volání.

 

 

Žena všech žen (as) odešla z tohoto světa jen několik měsíců po svém otci (saw) a zanechala za sebou manžela s dětmi se zlomenými srdcemi. Součástí její poslední vůle bylo, aby byla pohřbena potají v noci, aby se tak nad ní nemohli modlit ti, na které zůstala rozzlobena. Místo jejího spočinutí je tak dodnes neznámé.

InšÁllah tak zůstane jako odkaz a zamyšlení těm, kteří mají srdce otevřena až do dne Posledního, kdy Fátima Zahra (as) přijede na své rajské velbloudici a po její pravé straně bude sedmdesát tisíc andělů a po její levé straně bude sedmdesát tisíc andělů a v tom se ozve hlas :

 

 

   ,, Sklopte své zraky, protože Fátima bint Muhammad přichází do Ráje.’’