Fátima (as) a Alí (as)

 

 

 

Když Fátima (as)  dospěla v mladou ženu, spousta společníků Proroka (saw) pospíchalo s nabídkami k sňatku, mezi nimi i Abú Bakr a Umar. Prorok  Boží je však odmítl a řekl, že v záležitosti svatby Fátimy čeká na to, co nařídí Alláh a oznámil, že on sám nemá v tomto žádné slovo, protože je to v rukou Božích. Tak se muslimové přestali o ruku Fátimy ucházet.

 

 

 

Jedním z uchazečů byl také bohatý muž Abdurahmán ibn Awf, který Proroku (saw) nabízel jako věno nevěsty sto velbloudů pokrytých drahou látkou  z Egypta a navrch tisíc zlatých dinárů. To však Svatého Proroka (saw) velice popudilo a jeho nabídku odmítl slovy:

,, Myslíš snad, že jsem služebník peněz a bohatství, že se mě snažíš těmito věcmi uchvátit??’’

      

 Když se pak stydlivě přišel  o Fátimu (as) ucházet Alí (as), Prorok (saw) se rozzářil a řekl :,,Vítej, Alláh nařídil, abych tě oženil s mou dcerou.’’

 

 Archanděl Gabriel (s) sestoupil k Proroku Muhammadu (saw) a sdělil mu :

 

,,Tvůj Pán ti posílá pozdrav a sděluje ti, že oddal tvou dceru Fátimu za Alího ibn Táliba v nebesích, ty proto také oddej Fátimu za Alího .’’

  Prorok Muhammad (saw) pak odešel za Fátimou(as) a řekl jí :

 

,, Provdám tě za nejlepšího muže mé ummy (muslimské společnosti).’’

 

Fátima (as) zářila a stydlivým mlčením projevila svůj souhlas.

 

V dalších tradicích Prorok Muhammad (saw) řekl, že:

 ,, Kdyby Alí nebyl stvořen, nebyl by nikdo Fátimě roven. ’’

 

Tak  Prorok Muhammad (saw) provdal svou dceru za toho, jenž nevlastnil téměř nic, ale jehož charakter byl plný víry a ctnosti a kterého Prorok (saw) označil svým bratrem v tomto i onom světě .

      

 

Jejich domov byl ukázkou harmonie, míru a mravnosti. Fátima (as) pomáhala svému manželovi Alímu (as) v jeho světských a náboženských záležitostech a usilovala s ním o naplnění jeho vznešené mise. Jejich život byl založen na lásce a přátelstvi a Imám Alí (as) nikdy neprojevil zájem oženit se s jinou ženou po dobu jejich manželství.

 

      Je psano ve sbírce Al – Bihar, že Imám Alí (as) řekl :

 

,, Při Alláhu, nikdy jsem Fátimu nerozzlobil a nenutil ji dělat něco, co by nechtěla až do dne, kdy zemřela a ani ona mne nikdy nerozhněvala a  nebyla nikdy vůči mne neposlušná. Ve skutečnosti vždy, když jsem na ni pohlédl, deprese a smutek  zmizely z mého srdce.’’

 

     Jedna z mnoha moudrostí, které ji Prorok Muhammad (saw) učil, byla:

 

,,O Fátimo, žena, která požaduje věci, na které její manžel nemá prostředky, je vyloučena z Božího milosrdenství.’’

 

Fátima (as) nikdy o nic manžela nepožádala, i když neměli v domě dlouho nic k jídlu, jen aby neuvedla manžela do nepříjemné situace a nepřiměla jej stydět se, že si to nemůže dovolit!

 

Fátima se zaručila za starost o domácnost, připravovat těsto, péct chléb a poklízet dům a Alí zase za práci venku, jako je sbírání dříví a obstarávání jídla.

Její syn Imám Hasan (as) vyprávěl : ,,Vidával jsem svou matku Fátimu stát ve svém mihrábu (modlitebna) každou pateční noc. Skláněla se a pokládala  tvar na zem před Alláhem (SWT) až do svítání a modlila se za věřící a jmenovala je, modlila se za ně tak moc, avšak za sebe ne. Řekl jsem jí:

,,Proč se také nepomodlíš za něco pro sebe, matko?’’

A ona odpověděla :,,Ó synu, sousedé první a potom domov…’’ (Al-Bihar)

 

Fátima (s) byla velmi zatížena starostmi o domácnost, těhotenstvími, dětmi a náboženskou zoodpovědností ve společnosti, přesto všechno však a přes slabost jejího těla se modlívala tak, že její chodidla otekla a dokázala najít čas zůstat přes noc vzhůru a uctívat Alláha.

Imám Sádiq (as) vyprávěl, že když Prorok Muhammad (saw) spatřil Fátimu (as) v ošumtělém plášti jak hněte těsto a kojí svého syna, oči se mu zalily slzami a řekl:

,,Ó Fátimo, příjmi s ochotou hořkost tohoto života, zatímco čekáš na sladkost života posmrtného.’’

 

Imám Alí (as) však často své ženě v domácnosti pomáhal. Vyprávěl : ,,Jednou nás Prorok Boží (saw) navštívil, když Fátima vařila a já jsem probíral čočku. Řekl :

 

,, Ó Abul Hasane, poslechni si, co říkám a já hovořím pouze to, co je od Mého na. Pro každého muže, který pomůže své ženě doma, Alláh zapíše tolik odměny za celoroční uctívání Alláha jako má chlupů na těle, půst za celý den a modlitby za celou noc a také odměnu trpělivých a zbožných. ‘’

 

Některé tradice říkají, že Prorok Boží (saw) určil Fátimě (as) práci doma a Alímu(as) mimo domov.

 

Fátima (as) vychovávala dva syny Imáma Hasana (as) a Husajna (as), kteří patří mezi masumín – neomylné, tak jako ona, Prorok (saw) a Alí (as). Potom také dvě dcery Zainab(as) a Umm Kulthum(as). Starší Zainab (as) pokračovala v misi Imáma Husajna (as), kdy po bitvě v Karbalá promluvila v soudní síni chalífy Jazída ibn Muáwija a zajistila tak jejich poslání úspěch.