Oděv, místo a qibla

 
ODĚV
 
Další podmínkou pro modlitbu je oblečení, ve kterém se člověk modlí. Tento oblek
musí splňovat následující podmínky:
 
1. Oblek musí být mubáh. Musí být majetkem člověka, který se v něm modlí. Pokud
patří někomu jinému, ten mu musí dát povolení, že se v něm může modlit.
 
2. Nesmí být nadžas.
 
3. Nesmí být vyroben z kůže zdechlého zvířete, bez ohledu na to, jestli maso tohoto
zvířete je halál či harám.
 
4. Nesmí být vyroben z vlny, chlupů a chmýří zvířat, jejichž maso je harám, ale je
možno se modlit v obleku z kožichu.
 
5. Muž se nesmí modlit v hedvábném oděvu a v oděvu s nitkami ze zlata. Také nesmí
nosit ozdoby z hedvábí či zlata. Hedvábné oblečení a zlaté ozdoby jsou pro muže
harám, i když se v nich nemodlí.
 
MÍSTO
 
Existuje několik podmínek týkajících se místa, kde člověk recituje modlitbu:
 
1. Musí být mubáh - nesmí být nabyto nezákonně a pokud se člověk nachází na
soukromém pozemku, musí požádat majitele o svolení.
 
2. Místo pro recitaci modlitby musí být statické. Pokud je člověk nucen se modlit v
dopravních prostředcích jako je automobil či loď, smí tak učinit za předpokladu, že se
bude snažit modlit se ve směru qibly. Pokud se směr jízdy vozidla mění, modlící
člověk také musí změnit svou pozici, aby byl stále ve směru qibly.
 
3. Pokud je místo, kde se člověk modlí, nadžas, nesmí být mokré do té míry, že se
vlhkost dostane na jeho šaty a tělo. Ale pokud je nadžas místo, kde se člověk dotýká
čelem země, jeho salát je bátil, i kdyby to místo bylo suché.
 
4. Místo, kde se člověk dotýká čelem země, nesmí být výše či níže, než je šírka čtyř
prstů u sebe, než kde se během sudžúd dotýká země svými koleny a prsty u nohou.
 
 QIBLA
 
Ka'ba, která se nachází ve svatém městě Mekka, je qiblou muslimů, a každý se musí
vžycky modlit ve směru qibly. Pokud je člověk daleko od Ka'by a stojí či sedí
takovým způsobem, že se o něm může říct, že recituje modlitbu ve směru qibly, jeho
modlitba je platná. Také jiné úkony, jako například porážení zvířat, se musí vykonávat
směrem ke Ka'bě.
 
Pokud se člověk nemůže modlit ani vsedě, musí si lehnout na svůj pravý bok takovým
způsobem, aby jeho přední část byla ve směru qibly. Pokud ani to není možné, musí si
lehnout na svůj levý bok, aby jeho přední část byla směrem ke qible. Pokud ani toto
není možné, pak si musí lehnout na záda, aby jeho chodidla směřovala ke qible.
Pokud se někdo chce modlit a ani po důkladném pátrání není schopen zjistit směr
qibly, musí ho zjistit například pomocí hrobů muslimů a jiných podobných vodítek a
prostředků, které má k dispozici.