Očištění - TAHÁRAH

 
Kdokoli recituje modlitbu, musí být táhir, to znamená, že se smí modlit, když vykonal před modlitbou wudú' (povinné omytí) nebo wádžib ghusl (koupel podle islámské šarí'i) nebo tajammum (povinné otření pískem či hlínou atd.) a jeho tělo a oblečení není znečištěno nadžas substancemi.
 
 
NADŽAS SUBSTANCE
 
Existuje několik substancí, které jsou nadžas (přirozeně nečisté).
 
1. a 2. moč a výkaly - místo, odkud vychází  moč z těla ven, musí být umyto pouze táhir vodou, ale místo, odkud vycházejí výkaly, může být umyto vodou nebo utřeno třemi kameny a podobně, za předpokladu, že se výkaly nerozšířily dále než je řitní otvor. Jinak se musí umýt pouze vodou. Je třeba připomenout, že pokud se výkaly neočistí více než třemi kameny, je možno použít více kamenů, aby se řitní otvor očistil pořádně. Dále je to moč a exkrementy zvířat, jejichž maso je harám a jejichž krev proudí ven, pokud jsou jejich žíly přeříznuty, jako například kočky, lišky, králící atd. Pokud se stalo maso kuřat a ptáků harám kvůli jejich požívání exkrementů, potom jsou jejich moč a exkrementy také nadžas.
 
3. Zdechlina zvířete, jehož krev proudí ven, když je přeříznuta žíla, ať je jeho maso harám či halál. Ale některé části zdechliny, jako je třeba vlna, chlupy a nehty jsou táhir, protože v nich není život.
 
4. Krev zvířete, jehož krev proudí ven, když je přeříznuta žíla, ať je jeho maso harám či halál.
 
5. a 6. Všechny části těla divokých psů a prasat, i jejich chlupy, jsou nadžas.
 
7. Víno a ostatní omamné substance
 
8. Pivo
 
MUTAHHIRÁT
 
Cokoli očišťuje (a činí táhir) nadžas substance, se nazývá mutahhir (očišťovatel). Mutahhirát jsou:
 
1. Voda, která očišťuje všechny nadžasát za předpokladu, že je mutláq (čistá). Smíšená (mudaf) voda, jako je třeba štáva z melounu a růžová voda nejsou mutahhirát a neočistí nadžasát. Wudú' a ghusl s mudaf vodou také neplatí. Existuje další rozdělení vody: kurr a qalíl (malé množství, tzn. méně než kurr). Kurr je určité množství vody, které může očistit jakýkoli nadžas předmět, pokud se barva, pach a chuť vody nezmění. Je to 128 tabrízských mannů (1 mann je zhruba 3 kg) mínus 20 mithqálů (jednotka o váze asi 4,6 kg) a je roven asi 384 kg. Kurr voda se nestane nadžas, i když přijde do styku s  nadžas předmětem. Qalíl voda, to jest méně než kurr, je voda, která se stane nadžas, když přijde do styku s nadžas předmětem. Její tahára závisí na tom, jestli je na ni napojena tekoucí voda, déšť či dodání kurr vody.
 
2. Země - ta očištuje podrážky bot a chodidla.
 
3. Slunce - nadžas země a slaměné rohože se stanou táhir díky přímým slunečním paprskům
 
4. Istihála (transformace či chemická změna předmětu) - v tomto chemickém procesu se podstata nadžas předmětu transformuje a stane se táhir, například když pes spadne do solného jezera a přemění se v sůl.
 
5. Přemístění krve - přemístění krve člověka nebo zvířete, jehož krev tryská ven, když jsou jeho žíly přetnuty, do těla živočicha, jehož krev netryská, jako například přemístění krve člověka do těla komára atd. Taková krev už není nadžas.
 
6. Ostranění nadžasát z vnějších částí těla zvířete a vnitřních částí těla člověka, například pokud jsou hřbet zvířete nebo nosní dírky člověka znečištěny krví, stanou se táhir po odstranění krve a nebude nutné omýt je tekoucí vodou.
 
7. Následování - to znamená, že pokud se například káfir stane muslimem, jeho dítě se automaticky stane táhir v důsledku následování svého rodiče.
 
8. Redukce - například ztráta objemu hroznové štávy. Pokud se uvaří hroznová štáva, stává se nadžas. Ale pokud následkem vaření ztratí dvě třetiny svého objemu, zbytek se stane táhir.
 
(Islamic Teachings in Brief od Ajatulláha Tabatabá'ího)