Íd al- Ghadír

15.11.2011 23:59

 

***Íd al - Ghadír -18th Dhul hadž***
 
 

Íd al- GHADÍR je nejvýznamnějším svátkem Všemohoucího  Alláha a také rodiny Svatého Proroka (saw). Všichni Proroci, které Alláh stanovil, tento den slavili a udržovali jeho posvátnost. V nebesích je nazýván jako ,Den slíbené úmluvy' a na zemi , Den vyžádané úmluvy a dosvědčujícího zástupu'.

 

Tradice říkají, že když byl Imám Sádiq (as) dotázán, zdali muslimové slaví i jiný Íd kromě Íd al Fitr, Íd al Adha a Džumá (pátek), tak odpověděl :

, Ano. Existuje ještě nejposvátnější svátek a je to den, kdy Posel Alláhův (saw) stanovil jako Amírul muminín - vůdce věřících, Imáma Alího (as). Toho dne Prorok (saw) prohlásil: , Komu jsem byl vůdcem, tomu je Alí vůdcem.' Stalo se to 18. dne měsíce Dhul Hidža.''

 

Když byl dotázán, jaké skutky se mají vykonat v onen den, Imám Sádiq (as) řekl, že nejlepším skutkem je půst, akty uctívání Alláha, vyprávění o Prorokově rodině (sawas) a recitovat salawat (prosit o Boží požehnání pro rodinu Proroka sawas).

 

Svatý Prorok (saw) sám dal Alímu (as) pokyn, aby tento den uctíval jako Íd.  Také ostatní Proroci (as) dávali pokyny svým následníkům, aby pokládali 18. Dhul hidžah za posvátný Íd.

 

Svatý Prorok a Posel Boží řekl (saw) :

 

,,Den Ghadír Khum je největší svátek mé ummy a je to den, ve kterém mi Nejvyšší Bůh přikázal, abych prohlásil svého bratra , Alího ibn Abi Táliba jako vůdce a rádce mé komunity, aby jím po mně byli lidé vedeni. A je to den, kdy Náš Pán zdokonalil náboženství a dovršil svá požehnání a vybral Islám jako jejich náboženství.''

 

(Amali, šejch Saduq, str.125, číslo hadíthu 8)

 

Imám Sádiq (as) řekl :

 

,,Při Bohu, kdyby lidé poznali pravou hodnotu tohoto dne, andělé by si s nimi potřásali rukama desetkrát denně. Požehnání Alláha tomu, kdo rozumí významu tohoto dne, jsou nesčetné.''

 

(Misbahul Mutahadžid : 738)