Proč ÁŠURA?

30.11.2011 18:49

 

Bismilláhi rahmáni rahím

 

 

Co vlastně činí příběh Imáma Husajna tak fascinujícím? 

 

Co činí osobnost Imáma Husajna tak jedinečnou?

 

Co přitahuje ročně dvěstě milionů lidí, aby navštívili jeho hrob?

 

Co činí tento hrdinský příběh, starý přes 1300 let tak přitažlivým?

 

To, co činí tragédii Ášúra tak nesmírně zajímavou je fakt, že Husajn byl naprosto a nesobecky obětavý. Obětoval všechno, včetně svého života a života svých dětí, bratrů a všeho, co měl. Přitom vše, co mohl udělat, aby si zachránil život, bylo složit přísahu věrnosti chalífovi té doby a podrobit se vládě Jazída. Bylo to po něm dokonce  požadováno i v tajnosti a neveřejně, on však odmítl. Proč? Protože chtěl obnovit pravé hodnoty, které již pomalu uhasínaly. Husajn vzkřísil všechny hodnoty a ctnosti, které přinášeli proroci Boží. A důvod, proč Alláh všechny proroky poslal je oživení pravých hodnot, ctností a etiky a ujištění, že je lidé následují a udržují, aby tak dosáhli úspěchu a zdaru v tomto životě.

 

Například  před odchodem z Medíny do Mekky při cestě do Karbalá někteří lidé Husajnovi radili, aby šel vedlejší cestou a aby nikde nehlásal veřejně svůj odchod z Medíny a úmysl revolty proti chalífovi. Husajn však řekl ne, já půjdu hlavní cestou, kterou zná každý. Husajn totiž odmítal klamat lid, to nebyl jeho cíl. Ve skutečnosti před svým odchodem do Karbalá každému řekl, že mu byla předurčena smrt a že zemře. A také řekl svým společníkům: ,můj cíl není vládnout, ale zachránit náboženství mého dědečka, i kdybych měl obětovat svůj život a duši.' Proto jej také spousta lidí opustila. Husajn mohl raději lidi klamat a říct: ,můj cíl je vládnout a  pokud půjdete  se mnou, bude to ve vašem zájmu...' On to však odmítal udělat....

 

A než samotná bitva začala, tak nepřátele napomenul a řekl jim :

,,Ó lidé, vy následujete jen své touhy, tady dochází ke konfliktu zájmů. Vy víte, kdo já jsem, já jsem vnuk vašeho Proroka (mír budiž s ním). Vy víte, co o mne Prorok řekl. Řekl, že :, Husajn je ze mne a já jsem z Husajna'. Proč máte v úmyslu mne zabít?''

Oni odpověděli, že protože je Jazíd vládce a my se mu musíme podrobit a on nařídil, abychom tě zabili.....

 

A to je totéž, co se stalo Ježíší Kristu (mír budiž s ním), i přestože každý věděl, že je prorokem Božím. 

Ježíš dokázal dělat zázraky, přivést mrtvé k životu, uzdravit nevyléčitelné....přesto se lidé rozhodli stát při vládě oné doby a začali usilovat o Ježíšův život. Proč? Protože tam došlo ke střetu zájmů.

 

Husajn oživil pravé hodnoty a jednou z nich je, že by nikdy nezačal válku. I přesto, že jej vybízeli a jejich cíl byl Husajna zabít.  Před začátkem celého masakru se společník zeptal Husajna, jestli může jít začít bojovat. Husajn řekl :,,ne,já nikdy nezačnu válku.''

 

A to je totéž, co se stalo Proroku Islámu (saw). Ano, on se utkal v mnoha bitvách, ale všechny byly obranné, protože jeho poselství je poselství míru. Jeho cílem bylo vést lid, ale existovali lidé, kteří se jej snažili zastavit a zabránit ostatním, aby následovali jeho vedení a vyhlásili mu válku. Prorok se musel bránit. Žádná z bitev, které se účastnil, nebyla iniciována jím.

 

 A taktéž Husajn odmítl zahájit boj jako první. A to  i přesto, když mu později zabránili přístup k vodě, nejen jemu, ale i jeho rodině, bratrům, společníkům. Mezi jeho dětmi byl i šestiměsíční kojenec, umírající žízní...

 

A to je důvod, proč si připomínáme Ášúra, je to poselství míru a pravých hodnot.

Chceme, aby lidé porozuměli, co se stalo v den Ášúra a že Imám Husajn byl obětí a byl za své pravé hodnoty zabit.

 

Imám Husajn byl zabit za mír, etiku a čistou morálku. Takže pokud příjmeme hodnoty, za které byl Husajn zabit, tak jsme splnili účel, pro který jsme byli stvořeni a pravý důvod, proč jsme byli přivedeni na tento svět.

 

Husajn znovu ozářil smysl našeho života.

 

Bitva v den Ášura trvala jen několik hodin od východu slunce až do západu a zabití neunikl ani Husajnův šestiměsíční chlapeček.  Imám Husajn byl zabit tím nejděsivějším způsobem. Jeho hlava byla sťata, jeho tělo znetvořeno a zohyzděno, ani to však nestačilo a jeho tělo bylo rozdrceno nájezdy koní, aby mu zlámali žebra.

 

To, co následovalo, bylo ještě otřesnější. Ti, kteří zůstali v táboře Imáma Husajna byly převážně ženy a děti. Vojáci jim podpálili stany, když byli uvnitř a pak i dokonce zabili některé z dětí. Následně byly ženy zbaveny závojů a spolu s dětmi vláčeny různými městy a vystavovány tím nejponižujícím způsobem. Také hlavy všech mučedníků byly nešeny na vztyčených kopích... Proč? Aby se ujistili ve svém vítězství a porážce Husajna, protože Husajn nebyl jen proti vládě jako takové, ale proti její ideologii, která se točila jen kolem uspokojování tužeb. Proto se potřebovali ujistit, že je Husajn zabit, jeho jméno pošlapáno, jeho vzpomínání zakázáno a že nikdo nebude mít ani přístup na jeho hrob.

 

Toto byl však jen počáteční výsledek bitvy a lidé si mysleli, že Husajn byl poražen. Protože  však byl absolutně obětavý nesobeckým způsobem a obětoval vše, co měl kvůli Bohu, Bůh mu pomohl. 

 

Jen čtyři roky později muslim jménem Muchtar pomstil Husajnovu smrt a dnes vidíme miliony lidí pospíchat ke Karbalá i po holých nohou, lidi z různých koutů světa a různých etnických skupin, aby navštívili jeho hrob, protože berou na zřetel Husajnovo volání. Proč? Kvůli jeho zásadám a hodnotám. A tyto hodnoty nemůžou zhynout, proto je Husajn nesmrtelný.

 

Pro stejný důvod, pro který je připomínáno narození Ježíše (mír budiž s ním)  a také narození Proroka Muhammada (saw) , stejný důvod tkví v připomínání Ášúra. ...

Lidé, kteří navštěvují jeho hrob, lidé, kteří vzpomínají tuto hroznou tragédii, lidé, kteří poslouchají stejný příběh znova a znova.....tak činí kvůli zásadám a hodnotám, které Husajn (mír budiž s ním) zastával.