Proč se ší'a modlí na kameni?

06.09.2011 19:47

 

 

Naši muslimští bratři mají nesprávné chápání o tom, proč ší'ité vykonávají prostraci (sadždu) na hliněné destičce. Někteří věří,že se tak ší'ité dopouštějí širku(přidružování rovných k Alláhu). Abychom objasnili tento problém, musíme pochopit  filozofii sadždy.
 


 
Všichni muslimové musí v každém rakátu u každé modlitby vykonat dvě sadždy. Realita za těmito dvěma prostracemi je následující: První sadžda značí, že je člověk stvořen z hlíny, a proto se dotýkáme čelem země (hlíny) a přitom recitujeme chválu Alláhu, našemu Stvořiteli, Nejvyššímu. Druhá sadžda vyjadřuje, že jak jsme z hlíny stvořeni, tak se do hlíny navrátíme, zároveň recitujeme stejnou chválu, jako u první prostrace.
 
 Hlavním účelem sadždy  je prostrace na zemi (hlíně), a proto je velmi důležité, abychom se při prostraci dotkli země. Svatý Prorok (sawaws) vždy vykonal prostraci na hlíně, písku nebo koberečku ze slámy-palmového listí. Proto je možné vykonat sadždu na přírodních materiálech jako je písek, hlína, dřevo, tráva nebo listy. Je také dovoleno vykonat prostraci na předmětech vyrobených z přírodních materiálů, jako je třeba hliněná destička (turba). Hlavní kritérium je užití přírodních předmětů a nejlepším z nich je hlína. Turba, kterou ší'ité používají, není nic jiného, než kus hlíny. Ší'ité se nemodlí k turbě, ale na turbě vykonávají prostraci. 
 
Masdžidul Harám ší'ité nepoužívají nic, protože tam je podlaha z mramoru, který je považován za přírodní materiál a je tedy povoleno na něm vykonat sadždu

 
 

A jak se modlil Prorok (saw) sám?

 

Úmyslně nebudeme předkládat důkazy ze ší'itských sbírek hadítů, ale uvedeme pár příkladů z knih hadítů našich sunnitských bratrů:

 

Sahih Muslim, v1,p168, pod kapitolou ,,Oprávněnost menstruující ženy umýt manželovi hlavu''

je tradice, která říká, že Prorok (saw) měl zvláštní předložku vyrobenou z palmových listí, kterou používal k modlení (khumra).

( A to je totéž,co užívají i ší'ité na modlení.)

 

 Sahih al-Bukhari, v2,p256, pod kapitolou ,,Uchýlení se k modlitbám v době posledních 10 dnů Ramadánu''

je vyprávěn dlouhý hadít, na jehož konci se píše, že když Prorok (saw) zdvihl hlavu při modlitbě, jeho společníci 

spatřili známky bláta a vody na jeho čele. (to naznačuje, že se modlil na holé zemi.)

 

 

Sahih al-Bukhari, v.1, str.86, pod kapitolou Tayamnum vypráví, že Prorok (saw) řekl:

,, Země byla očistěna a učiněna pro mne mešitou.''

 

Pokud nahlédnete do Sunan al Tirmidhi, uvidíte hadít vyprávěný Umm Salámou: ,, Ó Aflahu, polož svůj obličej na Turbu (při sadždě).

A toto bylo zaznamenáno i Nasai'm, Abu Dawudem a Hakimem.

 

Ahmad Hanbal dodal: ,, Polož svůj obličej na Turbu, kvůli Alláha.''

 

Modlívali se tak i společníci Proroka (saw) ?

 

Sahih al- Bukhari, anglická verze, vol.2, kniha 22, číslo 299)

Vyprávěno Anásem bin Málik: ,,Modlívali jsme se za Prorokem (saw) ve spalujícím horku, a pokud někdo z nás nemohl položit obličej na zem (kvůli žáru), tak si rozprostřel své oblečení a provedl prostraci na něm. ''

Podle tohoto hadítu se bylo dovoleno modlit na látce jen za výjimečných okolností.

 

Al Tabarani zaznamenal, že Abdullah ibn Masud se odmítl modlit nebo provést prostraci na čemkoli jiném, než na zemi (půdě).

 

 

Je k tomu potřeba komentář? Kdo tedy následuje  Prorokovu sunnu (saw) ? 

 

Umm Saláma říká : ,,Viděla jsem Husajna (s) sedět na klíně jeho dědečka, Proroka (saw), který třímal v rukou červenou kostku z hlíny. Prorok líbal jeho prach a plakal. Zeptala jsem se jej, co je to za hlínu. Prorok řekl: ,,Gabriel mi oznámil, že můj syn Husajn, bude zavražděn v Iráku. Přinesl mi odtamtud tento kousek země. Pláču pro utrpení, které postihne mého Husajna.'' Pak ten prach Prorok podal Um Salámě a řekl jí,: ,,Až uvidíš, že se tato hlína promění v krev, budeš vědět, že byl můj syn Husajn zavražděn.'' 

Umm Saláma uchovala hlínu v láhvi a sledovala ji, až pak v den Ašůra, 10. Muharamu 61 po hidžře,spatřila, že se proměnila v krev.'' Pak věděla, že Husajn bin Alí (as) byl zabit.

 

[al-Hakim, al-Mustadrak, vol. 4, p. 398]

[al-Dhahabi, Siyar a`lam al-nubala', vol. 3, p. 194]

[Ibn Kathir, al-Bidayah wa'l-nihayah, vol. 6, p. 230]

[al-Suyuti, Khasa'is al-kubra, vol. 2, p. 450; Jam` al-Jawami, vol. 1, p. 26]

[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, p. 346]

 

                                                Ruce při modlitbě


Proč se ší'ité modlí s rukama svěšenýma podél těla a kde to našli v Koránu je další často kladená otázka ze strany našich sunnitských bratrů.


Za prvé, Qur'án, Prorok Muhammad (saw) a jeho rodina a.s. jsou pro nás Alláhem určený zdroj vedení a učení Islámu, abychom nikdy nesešli z pravé cesty. V tom se lišíme od sunnitských bratrů. Takže to, že se modlíme se svěšenýma rukama je v souladu s učením ahlulbayt (as) - tudíž i s učením a sunnou Proroka Muhammada (saw). Řídíme se hadíty našich Imámů vyprávěných  Prorokem (saw), kteří od skládání rukou na hrudníku odrazovali.
 
Za druhé, přistoupit k modlitbě a mít ruce svěšené je přirozené. Raději bych se sunnitských muslimů zeptala, odkud přišli na to, že mají mít ruce složené na hrudi? Kde to našli oni v Koránu?? Sunnitské hadíty, které podporují složení rukou na hrudníku jsou velmi slabé.
 
Za třetí, ne všichni sunnité se takto modlí, např. stoupenci Máliki madhabu se také můžou modlit s rukama svěšenýma dole podél stehen a podepírají to sunnitskými hadíty, tak jak je to možné? Ve zkratce - ší'ite se modlí s rukama svěšenýma dole, jelikož pro složení rukou na prsou není žádný silný důkaz. Skládáni rukou je vlastně nepovolený přídavek.