CHARAKTER IMÁMA HASANA a.s.

 

Každý, kdo studuje životy imámů Hasana a Husajna a.s., vnuků Svatého Proroka (sawaws), musí dojít k závěru, že se jim dostalo velmi vysokého vzdělání a duchovní a ideologické výchovy, které nikdo neměl, kromě jejich dědečka (sawaws), matky Fátimy a.s. a otce Alího a.s.

 

Boží péče a zjevení zanechala otisk na jejich charakterech ve všech ohledech a úhlech. Byli velice ušlechtilí a vychovaní v souladu s učením islámu jejich dědečkem, Poslem Božím (sawaws), jejich otcem, Imámem Alím a.s. a jejich matkou Fátimou a.s., kteří pro ně byli bezvadnými vzory a kteří jim poskytli přímé vedení. Ačkoli přišli o svého dědečka a maminku v útlém věku, jejich výchově to nijak neuškodilo. Jejich otec, Imám Alí ibn Abí Tálib a.s., žák Posla Božího (sawaws) a absolvent školy Božího zjevení, který byl majákem pro lidi, jim dal svou ochranu a vedení. Není pochyb o tom, že imámové Hasan a Husajn a.s. vyrostli připravení k Božímu úkolu.

 

Byli připraveni nést zodpovědnost ochrany Božího poselství. Oba dva imámové se stali zosobněním islámu. Protože složky jejich povah byly stejné, jejich chování, kroky a cíle byly jednotné, ve své podstatě čistě islámské. V tomto článku představíme příklady z duchovních, vědeckých a etických aktivit imáma Hasana a.s.

 

1. Duchovní stránka

Bezvadná příprava, ktetá byla poskytnuta vnukovi Svatého Proroka (sawaws), napomohla zušlechtit jeho duchovní podstatu. Jeho blízkost Bohu a láska k Němu byla zdrojem bázně a úcty. Následují příklady, které vrhnou světlo na tuto stránku imámova a.s. charakteru.

 

Imám as-Sádiq a.s. řekl:

"Hasan ibn Alí a.s. byl ve své době  ze všech lidí ten nepravdivější v uctívání Boha, největší asketik s nejvznešenějším charakterem."

 

Alí ibn Džadh'an a Abú Na'ím  v Hilyatul Awlijá (Ozdoba světců) a Tabaqat ibn Sa'd vyprávějí, že imám Hasan a.s. daroval všechny svoje peníze chudým dvakrát, a polovinu svého majetku třikrát. Dokonce daroval jednu botu a druhou si nechal, nebo jeden sandál a druhý si nechal. Když přistoupil k branám mešity, říkal:

"Ó Pane, Tvůj host je u brány. Ó Štědrý, hříšník k Tobě přišel. Odpusť moje hnusné činy Tvou štědrostí, ó Štědrý!"

 

2. Vědecká stránka

Všichni správně vedení imámové získali své vzdělání buďto přímo od Posla Božího (sawaws) nebo nepřímo od předchozího imáma.

Pokud se jednalo o nové otázky a rozvoj společnosti, vznešená podstata imáma a jeho neomezená spiritualita ho kvalifikovaly pro samonabytou znalost. Imám nepotřebuje,  aby ho někdo učil. Jeho znalost je získaná přímou inspirací.
Zde předkládáme několik příkladů dokazující obrovskou znalost imáma Hasana a.s.

 

 

A. Hasan al-Basrí se ve svém dopise imámu Hasanovi a.s. zeptal na Boží rozhodnutí.

Vnuk Posla Božího (sawaws) mu odpověděl těmito slovy:

"Ten kdo nevěří, že všechno, co se stane, ať už je to maličkost či velká událost, není známo Bohu, je nevěřící. Kdo viní Alláha ze svých vlastních hříchů je necudný. Bůh není uctíván proti Své vůli a nikdo Jím není přinucen proti Němu zhřešit. Ve Svém Království Své služebníky neopouští. Je Vlastníkem toho, co jim daruje. Má moc nad vším, co jim dá k dispozici. On přikazuje bez přinucení, a zakazuje varováním. Pokud se rozhodnou Jej poslechnout, nikdo jim nebude stát v cestě, a pokud zvolí hřích, může jim v tom zabránit. Ale pokud tak neučiní, nebude na Něm vina, protože On je k hříchu nenutí ani je nepřinutí se hříchu dopustit proti jejich vůli. Ale prokazuje jim laskavost tím, že jim otevírá oči, učí je, varuje, přikazuje a zakazuje. Nenutí je vykonat to, co jim přikazuje, aby byli jako andělé, ani na ně netlačí, aby je držel od toho, co jim zakazuje. Bůh má vskutku poslední slovo. Pokud by si to Bůh přál, byl by vás vedl na správnou cestu..."

 

B. Jednou se někdo imáma a.s. zeptal: Co je askeze?

"Touha po zbožnosti a odříkání v tomto životě," odpověděl.
"Co je shovívavost?"
"Krotit svůj hněv a ovládat se."
"Co je spravedlnost?"
"Nahrazovat špatné dobrým."
"Co je čest?"
"Laskavost ke svým příbuzným a nesení břímě hříchu jiných lidí."
"Co je to pomoc?"
"Bránit své sousedy, trpělivost ve válce a postup v protivenství."
"Co je sláva?"
"Dávat, i když má člověk dluhy a odpouštět druhým jejich urážky."

 

3. Etická stránka

Pokrytí této složky imámova charakteru vůbec neznamená, že v tomto směru i v ostatních součástech ideálního islámského charakteru  byly nějaké  rozdíly mezi imámy - všichni si byli rovní. Zde jsou příklady imámova a.s. jednání s lidmi:

 

A. Skromnost

1. Jednou imám Hasan a.s. narazil na nějaké chudé lidi, kteří před sebe na zem položili pár drobků chleba, které předtím posbírali na cestě. Začali drobnkz jíst, a když uviděli imáma a.s., pozvali ho také k jídlu. Imám a.s. pozvání přijal a řekl: "Bůh vskutku nenávidí pyšné." Když s nimi pojedl, pozval je do svého domu. Zahrnul je penězi, nakrmil je a ošatil je.

 

2. Vypráví se, že jednou imám a.s.někde seděl. Když vstal k odchodu, přišel k němu chudý člověk. Imám a.s. ho pozdravil a vlídně k němu promluvil. "Přišel jsi právě v době, kdy jsem se chystal k odchodu", řekl tomu muži. "Dovolíš mi odejít?" "Ano, synu Posla Božího", odpověděl muž.

 

B. Laskavost k hříšníkům

Syřan, naplněný nenávistí a záští proti rodině Posla Božího (sawaws) Mu'áwijou ibn Abí Sufján, jednou uviděl Imáma Hasana a.s. jet na koni. Okamžitě ho zavalil urážkami! Imám Hasan a.s. se ho vůbec nesnažil zarazit. Když ten muž skončil, Imám k němu přistoupil s úsměvem. Řekl mu:

 

"Starý muži! Myslím, že jsi tady cizí. Možná sis mě s někým spletl? Pokud učiníš pokání, uspokojíme tě. Pokud nás požádáš, dáme ti, co potřebuješ. Pokud poprosíš o radu, poskytneme ti vedení. Pokud nás požádáš, abychom tě svezli, vezmeme tě s sebou. Jestli jsi hladový, nakrmíme tě. Pokud jsi nahý, ošatíme tě. Pokud jsi chudý, učiníme tě bohatým. Pokud jsi uprchlík, poskytneme ti přístřešek, pokud máš nějakou žádost, vyhovíme ti. Pokud si u nás uložíš svá zavazadla a budeš naším hostem dokud se znovu nevzdáš na cestu, bude to pro tebe výhodné, protože máme prostorný dům, dobré společenské postavení a mnoho peněz."

 

Když Syřan uslyšel tato slova, propukl v pláč. Pak řekl: "Dosvědčuji, že jsi náměstkem Božím na zemi. Bůh ví nejlépe, komu svěřit Svoje poselství. Ty a tvůj otec jste dosud byli pro mě nejnenáviděnějšími stvořeními Boha. Ale teď jsi ty i tvůj otec pro mě nejmilovanějšími mezi Božími stvořeními. "

Imám Hasan a.s. pak pozval toho muže do svého domu, kde zůstal až do svého odchodu. Onen muž úplně změnil názor na rodinu Proroka (sawaws) - Ahlul Bayt a.s.

 

C. Jeho štědrost

Možná nejvýznačnějším znakem imámova a.s. vznešeného charakteru byla jeho štědrost. Věřil, že peníze jsou pouze prostředkem k ošacení nahých, pro pomoc nuzným, k placení dluhů zadlužených nebo k nakrmení hladových. Jednou se ho někdo zeptal: "Nikdy jsme tě neviděli, že bys odmítl žebráka. Proč?"

 

Odpověděl:

"Žádám Boha o jeho přízeň, a miluji být mu nablízku. Styděl bych se odmítnout žebráka, protože sám potřebuji Boha. Bůh mě zahrnuje Svými dary a já naoplátku zahrnuji lidi Jeho dary. Obávám se, že pokud já zanechám svého zvyku, On zanechá Svého."