Bratr  Proroka (saw)

 

 

Po přesídlení do Medíny se Muhadžirunové (přistěhovalci ) a Ansárové (místní pomocníci)  stali tak velkými přáteli, ze mezi nimi nezbyl žádný rozdíl původu ani kmenové příslušnosti. Vypadalo to, jako by patřili do jedné velké rodiny. Nakládali se svými majetky jako se společnými, ale i s jejich ctí, respektem a sdíleli spolu štěstí i smutek . Byli pravým příkladem jednoty a integrity. Aby tato pouta byla pevnější, Prorok (saw) znova ustanovil bratrství mezi jednotlivci obou skupin, jak již učinil dříve v Mekce. Mezi muslimy to vytvořilo bližší svazky a zapomněli tak na rozdily v původu a na rodová příbuzenství.

 

 

Prorok (saw) studoval hlouběji povahy jednotlivých věřících, než je prohlásil za bratry. Když si všiml, že dvě osoby mají mnoho společného, jmenoval je bratry. Proto v Mekce byli Abu Bakr a Umar prohlášeni za bratry, nebo Uthmán a Abdul Rahmán ibn Auf. Podobně v Medíně byli prohlášeni za bratry Abu Bakr a Kharidžah ibn Zaid, Umar a Utban ibn Malik, Ammár ibn Yasir a Qays ibn Thabit, Salman al Farsi a Abul Darda. Osoby byly stejné povahy,  stejné úrovně inteligence a schopností. Při této příležistosti Prorok (saw) jmenoval 45 az 50 Muhadžirínů a stejný počet Ansárů a prohlásil je za bratry. Alí (as) velice zesmutněl, protože zůstal sám.

 

Prorok (saw) mu řekl : ,, Ty jsi můj jediný bratr a jsi ke  mně jako byl Áron k Mojžíši, ale žádný prorok po mne nepříjde.’’

 

Tento hadít byl zaznamenán i mnohými sunnitskými historiky, však ne mnoho věřících se dnes zamyslí nad úlohou a postavením, které  Áron (s) zastával, jak  zmiňuje Alláh (SWT) v Qur’ánu.

 

 

-Sahih Bukhari vol.3, str. 54

-Sahih Muslim vol.2, str.236-7

- Ahmad, Musnad vol.1, str. 98

-Jalaluddeen as-Sayooti, Tareekh al-Khulafa

-al-Mas’oodi, Murooj ath- Thahab, vol.2, str.49

-Abu Abdullah an- Nayshaboori, Mustadrak, vol.3, str.9

 

Ibn Abdul Barr píše:

 

,, Poprvé Prorok stanovil bratrství mezi Muhadžiríny a později i mezi Muhadžiríny a Ansáry, při obou přiležitostech řekl, že Alí je jeho bratrem v tomto životě i budoucím.’’

 

Al-Istī`āb, Vol 2, str. 273

 

Když Prorok (saw) jmenoval společníky jako bratry a nezminil Alího (as), Alí  přistoupil k Proroku se slzami v očích a řekl: ,, Ó Proroku, stanovil jsi bratrství mezi Muhádžiríny a Ansáry, ale nepomyslel jsi, že bych si i já zasloužil tuto poctu.’’  Prorok (saw) objal Alího (as) a řekl:

 

,,Ó Alí, ty jsi můj bratr v tomto životě i v budoucím!’’

Al-Tirmidhī, Vol 2, str. 143

 

Tato událost potvrdila vyšší pozici, kterou Alí (as) zaujímal nad ostatními muslimy a také podobnost charakteru a povahy Alího (as) a Proroka Muhammada(saw). Byl jediným, který si toto postavení zasloužil.