Súra 5 : 55

 

 

Abu Dharr vyprávěl :

 ,,Jednoho dne jsem se modlil polední modlitbu s Prorokem Božím (saw) v mešitě. Ve stejný čas povstal chudý muž a prosil o pomoc, nikdo mu však neodpověděl. Prosící muž pozdvihl dlaně k nebesům a řekl: ,, Ó Pane, jsi svědkem toho, že jsem prosil o pomoc, avšak nikdo mé žádosti nedbal.’’

 

Najednou Alí (as), který se ukláněl při modlitbě, nastavil malíček pravé ruky směrem k chudákovi. Ten k Alímu přistoupil a  vzal si z jeho malíčku prsten. Prorok Boží (saw) pozoroval celou scénu a po modlitbě pozdvihl dlaně k nebesům a řekl:

 

  „Pane, mou hruď mi rozevři a mé dílo mi usnadni a uzel na mém jazyku uvolni, aby porozuměli mé řeči!A dej mi z rodiny mé pomocníka,Áróna, mého bratra’’ (Qur’an 20: 24-31)  a také jsi zjevil verš : „Posílíme rámě tvé bratrem tvým a dáme vám oběma Své zplnomocnění a oni na vás nedosáhnou díky Našim znamením. A budete vy oba i ti, kdož následovat vás budou, vítězi.“    ( Qur’an 28:35)

" Ó Bože, já jsem Tvůj vyvolený Prorok, rozevři mou hruď, usnadni mé dílo a ustanov Alího z mé rodiny jako mého pomocníka, aby mi mohl pomáhat.’’

 

     Posel Boží(saw) sotva dokončil svou prosbu, když  Archanděl Gabriel (s) sestoupil dolů a řekl: ,,Ó Muhammade, přednášej! ‘’

 

,,A co mám přednášet?’’

 

Gabriel (s) řekl: 

,,Vaším ochráncem (wali) je jedině Bůh a Jeho posel a ti, kdož věří, dodržují modlitbu a dávají almužnu, když se sklánějí .’’

 Qur'án 5 :55

 

V tafsíru Tha’labi se můžeme dočíst, že tento verš  a událost jsou zmíněny i v šesti nejspolehlivějších sunnitských sbirkách haditů (vyprávění).

 

 

   sunnitské reference:
 
 
(1)Tafsir al-Kabir,  Ahmad Ibn Muhammad al-Tha'labi, pod veršem 5:55
(2) Tafsir al-Kabir,  Ibn Jarir al-Tabari, v6, pp 186,288-289
(3) Tafsir Jamiul Hukam al-Quran,  Muhammad Ibn Ahmad Qurtubi, v6, p219
(4) Tafsir al-Khazin, v2, p68
(5) Tafsir al-Durr al-Manthoor,  al-Suyuti, v2, pp 293-294
(6) Tafsir al-Kashshaf,  al-Zamakhshari, Egypt 1373, v1, pp 505,649
(7) Asbab al-Nuzool,  Jalaluddin al-Suyuti, Egypt 1382, v1, p73 on the
    authority of Ibn Abbas
(8) Asbab al-Nuzool,  al-Wahidi, na základě vyprávění  Ibn Abbáse
(9) Sharh al-Tjrid,  Allama Qushji
(10) Ahkam al-Quran, al-Jassas, v2, pp 542-543
(11) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v5, p38
(12) Kanzul Ummal,  al-Muttaqi al-Hindi, v6, p391, Tradition #5991
(13) al-Awsat,  Tabarani, vyprávěno  Ammárem Yasirem
(14) Ibn Mardawayh, na základě vyprávění Ibn  Abbáse
(15) Sahih, Nisa' i
(16) Jam'a Bayn al-Sihah al-Sittah, komentář k sůře Ma'idah
... a další.
 
šíjitské reference na základě vyprávění 12 Imámů:
 
- Bihar al-Anwar,  Allama Majlisi
- Tafseer al-Mizan,  Allama Tabatabai
- Tafseer al-Kashaf,  Allama Muhammad Jawad Mughniyah
- al-Ghadir,  Allama Abdul Husain Ahmad al-Amini
- Asbat al-Hudate,  Allama Muhammad Ibn Hasan Amuli