Po smrti Proroka (saw)

 

V den smrti Proroka (saw) bylo Alímu (as) 33 let. Posel Alláha odešel ke Svému Pánu zatímco jeho hlava odpočívala na Alího klíně. Přestože byl Alí nejlepší ve zbožnosti a nejvýznačnější mezi společníky Posla Božího (saw), byl odsunut stranou a bylo mu upřeno právo na chalifát s tvrzením, že je ještě příliš mladý a že má spoustu nepřátel mezi lidmi kvůli krve, která byla prolita ve válkách s polyteisty po boku Proroka (saw).  A tak krátce na to, když se duše Proroka (saw) odloučila od jeho těla a když jej Alí(as) omýval a spolu s rodinou připravoval k pohřbu, se na místě zvaném Saqifa Bani Sa´idah konala schůze několika ansárů za ůčelem zvolení chalífy muslimské společnosti. Po zvolení Abu Bakra byl Alí ůplně odříznut od veřejných záležitostí. Ustoupil do soukromí svého domu, kde začal učit kompetentní jednotlivce a tímto způsobem strávil 25 let období prvních tří chalífů Abu Bakra, Umara a Uthmána (kteří se ujali moci po smrti Proroka- první zvolením několika muslimy, druhý jmenováním prvním a třetí byl vybrán ze 6 nerovných kandidátů nominovaných třetím chalífou.)

 

Pro mnohé však zůstáva nepřijatelné, proč pouze několik  společníků uposlechlo Prorokovy instrukce ohledně chalífátu Alího , zatímco drtivá většina navzdory mnohaletému přátelství s Prorokem neuposlechla. Mohou si tedy položit otázku, proč se téměř všichni společníci Mojžíše (as) stali uctívači zlatého telete a to po tolika letech výuky? Podle sbírky Sahih al-Bukhari, Posel Boží (saw) řekl Alímu (as), že se příběh Mojžíše (as) a Arona (as) podobá jeho příběhu a Alího.

 

Tradice říká: ,, Tvé postavení ke mně je jako postavení Arona k Mojžíši, kromě toho však, že žádný Prorok po mne nepříjde.¨

 

Sunni Reference:

(1) Sahih al-Bukhari, Arabic-English version, Traditions 5.56 and 5.700

(2) Sahih Muslim, Arabic, section of virtues of Ali, v4, pp 1870-71

(3) Sunan Ibn Majah, p12

(4) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p174

(5) al-Khas'is, by al-Nisa'i, pp 15-16

(6) Mushkil al-Athar, by al-Tahawi, v2, p309

 

A zde máme postavení Arona k Mojžíši ve verších Svatého Quránu:

 

(Mojžíš řekl Alláhu)…  A dej mi z rodiny mé pomocníka, Áróna, mého bratra, a podpoř jím mou sílu a učiň jej společníkem v mém úkolu, abychom mohli Tebe často slavit a hojně Tě vzpomínat,

  vždyť věru nad námi jsi jasnozřivý!“

,,I pravil Bůh: „Vyslyšena je prosba tvá, Mojžíši!”

 (Qurán 20:29-36)

 

  Vznešený Alláh také říká:

,,A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho Áróna poradcem jemu “ 

( Qurán 25:35)

 

,, A řekl předtím Mojžíš bratru svému Árónovi: „Zastupuj mne u lidu mého,....”

  (Qurán 7:142)

 

 

Povšimněte si, že v původním arabském verši ,ukhlufni’ a ,khalifa’ mají stejný kořen.

A tak jako Mojžíš (as) zanechal Arona (as), aby se staral o lid, když se odešel setkat s Bohem (miqaat) tak stejným způsobem zanechal Muhammad (saw) jako svého zástupce Alího (as), když odešel k Bohu…(zemřel)…

 

Jako potvrzení výše uvedeného haditu nalézáme mnoho vyprávění o tom, jak Alí obdržel titul ,,bratr” Proroka, když Prorok stanovil bratrství mezi svými stoupenci

(Sahih al-Tirmidhi, v5, p363; Sirah Ibn Hisham, p504; Tahdhib al-Tahdhib, v4, p251). Prorok mimo jiné stanovil jako bratry Abu Bakra a Umara. Kdyby byl Abu Bakr Proroku opravdu nejbližší, tak by jej prohlásil za svého bratra místo Alího.

Ve skutečnosti, kdyz se podíváme hlouběji na situaci po Prorokově smrti (saw) a když Mojžíš (as) odešel na ,miqaat’- setkání s Alláhem, uvidíme obdobu toho, co Prorok Muhammad (saw) řekl Alímu(as).

 

Qurán říká, že Mojžíš (as) na příkaz Alláha stanovil Arona jako svého nástupce (chalífa) a ponechal mu svůj lid a odešel na miqaat (setkáni s Alláhem) na celkem 40 dní. Po jeho odchodu se většina jeho společníků obrátila proti Aronovi a byla oklamána Samaritánem a stala se uctívačem zlatého telete. (Qurán 7:142, 20:90-97, 20:83-88)

Podobenství Mojžíše a Arona, kter é Prorok (saw) zmínil v hadítu, se stalo skutečností po jeho odchodu. Většina společníků (kromě Abu Dhara, Miqdada, Salmana al-Farsiho, Ammara ibn Yasira aj.) byla k Alímu po smrti Proroka (saw) neloajální a upřednostnila někoho jiného. Většina lidí Alího neuposlechla tak, jako jejich předci neuposlechli Arona. Nevzali si žádnou lekci z Quránu a historie a tak se historie opakovala znova a znova.

Neustále se opakující historie Lidu izraelského je muslimům potvrzena Prorokem samotným :

                                     

     Sahih al-Bukhari Hadith: 9.422

     Vyprávěl Abu Sa'id al-Khudri:

 

Prorok Muhammad řekl: ,,Budete následovat stezku těch národů, jež byly před vámi,kousek po kousku a to tak, že i kdyby vešli do ještěrčí díry, tak je budete následovat také.” Řekli jsme: ,,O’ Posle Boží, (míníš)Židy a Křestany?” On řekl: ,”Koho jiného?”

  

Tato tradice je take vyprávěna v Sahih Muslim,v8,p57 a Musnad Ahmad Ibn Hanbal,v3,pp 84,94.

Proč by Prorok (saw) srovnával své společníky s Židy a Křestany, když dobře věděl, že zkomolili a zneužili náboženství?

Nebotˇ mu Alláh zjevil,že jeho společníci se obrátí zpět kromě několika málo.

 

 

Imám Alí(as) zůstal Bohem zvoleným Imámem v průběhu chalifátu prvních tří vůdců a byl mu odepřen chalifát, ne však pozice Imáma. Byl donucen příjmout Abu Bakra, Umara i Uthmana jako vůdce, protože neměl na výběr a byla to jeho povinnost podobně jako Aron.

Qur án říká, že když se Mojžíš (as) vrátil zpět po setkání s Alláhem, byl velice rozzloben , protože jej Alláh informoval,že se jeho lid odvrátil od pravé stezky v jeho nepřítomnosti. Mojžíš (as) se začal vyptávat svého bratra Arona (as),proč nijak nezabránil této korupci. Qurán dale říká, že Aron odpověděl:

 

I zvolal Árón: „Synu mé matky! Lidé mne utlačovali a div mne nezabili.”

(Qurán 7:150)         

  

Přesto však Alí (as) splnil svou povinnost po smrti Proroka (saw)stejně jako Aron (as):

Již předtím jim Árón říkal: „Lide můj, vy jste tím jen zkoušeni a Pán váš je věru milosrdný; následujte mne a rozkaz můj poslouchejte!“

(Qurán 20:90)

 

Podle Sahih al-Bukhari, Imám Alí(as) odmítal přísahat věrnost prvnímu chalífovi 6 měsíců. Teprve po smrti Fátimy (as) dcery Proroka (saw)přísahal věrnost (bayat) Abu Bakrovi. (Sahih al Bukhari, arabsko-anglická verze, tradice 5.546)

Po smrti Proroka (saw), Ali(as) po dobu 40 dní kontaktoval dobře známe muslimy každou noc a připomínal jim Prorokovy instrukce o jeho právu na chalifát a žádal je, aby jej podpořili. Nikdo však nereagoval kromě Abu Dhara, Miqdada, Salmana Farsiho a několika málo dalších.

Prorok (as) již sám Alímu stanovil, že pokud počet jeho stoupenců (šíjitů)tohoto hnutí překročí 40, tak by měl zakročit, jinak má však zůstat potichu , protože by zbývající nejzbožnější lidé byli zabiti bez možnosti pomoci Islámu. Alí neměl strach ze zabití a mlčel jen proto, aby udržel uvadající Islám naživu. V průběhu jeho života v ůstraní působil jako konzultant prvním dvěma chalífům a snažil se tak co nejlépe snížit napáchané škody. Pokud by tak nečinil, Islám by už jako takový byl zničen ůplně.

Imam Alí (as) řekl:,, Toleroval jsem to období tak, jako kdybych měl trn v oku a ostrou kost uvízlou v krku.”

(Nahjul Balgha, rčení Imáma Alího).

 

Islám byl velice mladý , jen 23 let a rozdělení mezi muslimy by mohlo totálně odstranit Islám z povrchu zemského. A tak zůstal v tichosti, podobně jako Aron , aby zabránil rozdělění. (Qurán 20:92-94)

 

 

Abu Sufyan byl jedním z těch, kteří chtěli zlikvidovat mladý Islám tím, že povzbuzoval Alího k revoltě, protože si byl jistý, že Alí nebude ůspěšný z důvodu malého počtu stoupenců. Jeho revolta by však způsobila občanskou válku a destrukci Islámu.