Výroky Svatého Proroka (saw) ohledně Alího (as)

( sunnitské zdroje)

 

Svatý Prorok (saw) řekl:

 

,,Kdokoli si přeje vidět znalosti Adama, zbožnost Noema, trpělivost Abrahama, inteligenci Mojžíše a uctívání (Boha) a oddanost Ježíše, tak by se měl podívat na Alího ibn Táliba.’’

Sunnitské reference:

 • Sahih al-Bayhaqi
 • Musnad Ahmad Ibn Hanbal, as quoted in
 • Sharh Ibn Abil Hadid, v2, p449
 • Tafsir al-Kabir, by Fakhruddin al-Razi, pod komentářem verše vzájemného proklínání (Mubahilah), v2 p288. napsal, že tato tradice byla přijata jako autentická.
 • Ibn Batah to zaznamenal jako tradici vyprávěnou Ibn Abbásem a uvedenou v knize "Fat'h al-Mulk al-Ali bi Sihah Hadith-e-Bab-e-Madinat al-Ilm", p34, od Ahmad Ibn Muhammad Ibn Siddeeq al-Hasani al-Maghribi.

                                                               -------------------------------------------------------- 

 

Prorok Boží (saw) řekl:

,, Mezi vámi je člověk, který bude bojovat za interpretaci Quránu, tak jako já jsem bojoval kvůli jeho zjevení.'' 

Lidé kolem něj zdvihli hlavu a vrhali tázavé pohledy směrem k Proroku (saw) a jeden na druhého. Abu Bakr a Umar tam byli také. Abu Bakr se zeptal, jestli on je ta osoba, ale Prorok řekl, že ne. Pak se Umar zeptal, jestli on je ta osoba a Prorok odpověděl ,,Ne, on je ten, který mi opravuje boty. (tozn. Alí)'' 

Abu Saíd Khudrí řekl, : ,, Pak jsme šli za Alím a oznámili mu tuto dobrou zprávu. On ani nezdvihl hlavu a zůstal zaneprázdněný , tak jak byl, jako by to už od Proroka Božího (saw) slyšel.''

 

Sunnitské reference:

 • al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p122, který řekl, že tato tradice je skutečná na základě kritérií Bucháriho a Muslima.
 • al-Dhahabi,to také zaznamenal v Talkhis al-Mustadrak a připustil,že je pravá na základě kritérií zmíněných dvou šéchů.
 • Khasa'is, od al-Nisa'i, p40
 • Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v3, pp 32-33
 • Kanz al-Ummal, od al-Muttaqi al-Hindi, v6, p155
 • Majma' al-Zawa'id, od al-Haythami, v9, p133
                                                                               --------------------------------------------------------
 
 

 Al-Hakim zaznamenal, že Annás Ibn Málik vyprávěl, že Svatý Prorok řekl Alímu: 

 

,,Ty budeš informovat můj národ o pravdě a tom, v čem se po mně dostali do sporu.''

 
     Sunnitské reference:
 • al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p112, který napsal, že tento hadít je autentický na základě kritérií dvou šéchů- Bukháriho a Muslima. Což znamená , že řetězec vypravěčů se pokládá za autentický.

                                                                                -------------------------------------------------------

     Svatý Prorok (řekl) :

 

,,Alí, ty jsi na stejné pozici vůči mne jako byl  Áron k Mojžíši, až na to, že po mně žádný prorok není.’’

 

 •  Sahih al-Bukhari, Arabic-English version, Traditions 5.56 and 5.700
 •  Sahih Muslim, Arabic, section of virtues of Ali, v4, pp 1870-71
 •  Sunan Ibn Majah, p12
 •  Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p174
 •  al-Khas'is, by al-Nisa'i, pp 15-16
 •  Mushkil al-Athar, by al-Tahawi, v2, p309
 

                                                                 ----------------------------------------------------------

Prorok Muhammad (saw) řekl,

 

,, Ali je s Koránem a Korán je s Alím.''

 

 

 • Al-Bukhari, 5/19;
 • Muslim, 2/360;
 • Al-Tirmidhi, 5/304;
 • Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109
 •  Ibn Majah, 1/28;
 • Musnad Ahmad, 3/328.

                                                                         --------------------------------------------------------------------------

 

 

Prorok Muhammad řekl:

 

,, Ali je rozdělení mezi Rájem a Peklem.''

 

 • Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/127;

 • Kenz Al-Omal, 5/30;

 • Al-Jami^ of Al-Suyuti, 1/374;

 • Al-Tirmidhi; Ibn Maghazeli, 80.

 

                                                                         -------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  

Prorok Muhammad (saw) řekl :

 

,, Postavení Alího mezi lidmi je jako súra Qul Hu Allahu Ahad v Koránu.''

 

 • Muslim, 1/48;

 • Al-Tirmidhi, 2/299;

 • Al-Nisa'i, 27;

 • Musnad Ahmad, 6/299;

 • Ibn Al-Maghazeli, 191.

                                                                         --------------------------------------------------------------

 

 

Prorok (saw) řekl :

 

,, Verše očistění (súra 33:33) byly zjeveny kvůli pěti lidem : mne, Alího, Hasana, Husejna a Fátimy. ''

 

 • Is^af Al-Raghibeen, p. 116;

 • Sahih Muslim,

 • Kitab Fadha'il Al-Sahaba

                                                                             ---------------------------------------------

 

 

 • Al Hakim zaznamenal tradici Proroka (saw) ve svém Mustadrak,iii, 126, 127 :

 

 

,,Já jsem město znalostí a Alí je jeho brána; kdokoli si přeje do města vstoupit, musí vejít jeho branou.''

 

                                                               ----------------------------------------------------------

 

 

 • Al­Bukhari zaznamenal tento hadíth v jeho Sahih, "Kitab al­džihád wa al­siyar": 

 

Sahl ibn Sa`d řekl:

 

"Prorok (s) řekl při dni (vítězství) Chaybar: , Zítra předám vlajku muži, jehož rukou Alláh zdolá (Chaybar). On miluje Boha a Jeho Posla, a Bůh miluje jeho a Jeho Posel jej miluje.' 

Lidé strávili noc přemýšlením nad tím, kdo ji obdrží a každý byl pln nadějí, že ji dostane. (Příští den) Prorok oznámil :

,Kde je Alí? ' 

A bylo mu sdělěno, : ,On trpí bolestí oka.'  (Když Alí přišel) Prorok (s) nanesl slinu na jeho oči a modlil se za něj. Alí se zotavil, jakoby nikdy bolestí netrpěl. A pak mu ji (vlajku) Prorok (s)    předal. ''

 

Další sunnitští učenci, kteří tento hadít zaznamenali:

 

 

 • Muslim v jeho  Sahih, "Kitab al-jihad wa al­siyar" a "Kitab fada'il al­Sahabah";

 • al­Tirmidhi, Sahih, i, 218;

 • Ibn Majah, Sunan (Matba`at al­Faruqi, Delhi) "bab fada'il ashab Rasul Allah (S)";

 • al­Hakim, Mustadrak, iii, 38, 437;

 • Imam Ahmad ibn Hanbal, Musnad, i, 99, 133, 185, 320, iv, 51, v, 353;

 • Abu Nu`aym, Hilyat al 'awliya', i, 26, 62;

 • al­Nasa'i, Khasa'is, 4, 5, 7, 8, 32;

 • al­Muttaqi, Kanz al­`ummal, v, 283, 285, vi, 394, 395, 405;

 • al­Haythami, Madžma` al­zawa'id, vi, 150, 151, ix, 119, 123, 124;

 • Ibn Hadžar, Tahdhib al­Tahdhib, vii, 337, 339;

 • al­Muhibb al­Tabari, al­Riyad al-nadirah, ii, 185, 187, 203;

 • al­Tabari, Ta'rikh, ii, 300;

 • Ibn Sa`d, al­Tabaqat, ii, část první, 80;

 • Ibn `Abd al­Barr, al­'Isti`ab (Hyderabad, 1336), ii, 450;

 • al­Bayhaqi, Sunan, vi, 362.

                                                                    -------------------------------------------------------------

 

 

 • Al­Muhibb al­Tabari zaznamenal tuto tradici na základě vyprávění Salmana v Al Riyad al nadirah,ii,163 od Proroka (saw), který řekl:

 

,,Čtrnáct tisíc let než byl Adam (mír budiž s ním) stvořen, já a Alí jsme byli světlem v přítomnosti Boha. Když pak Bůh stvořil Adama (mír budiž s ním), rozdělil světlo na dvě poloviny. Já jsem jedna část a Alí je ta druhá.''

 

Mezi další sunnitské učence, kteří převyprávěli tuto tradici patří:

 

 • Ahmad ibn Hanbal v al­Fada'il;

 • Sibt ibn al­Jawzi v Tadhkirat al­khawass, 46;

 • Abu Hatim Muhammad ibn Idris al­Razi v Zayn al­fata fi tafsir Surat Hal ata, MS.;

 • `Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal v Zawa'id manaqib Amir al­Mu'minin, MS.,

 • také  Ibn Mardawayh, Ibn `Abd al­Barr, al­Khatib al­Baghdadi, Ibn al­Maghazili, al­`Asimi, Shiruyah al­Daylami a další od `Alího (A), Salmana, Abu Dharra, Anase ibn Malika, Džabira ibn `Abd Allah a dalších společníků. Povšimněte si části `Abaqat na této tradici, která diskutuje o 55 různých riwájach (řetězcích) vyprávěných význačnými a věhlasnými sunni a ší'a učenci.

Ší'itské zdroje:

 

 • al­Kulayni v al­Kafi, od Abu Ja`far al­Thani (A) a  Imáma al­Sadiqa (A);

 • Muhammad ibn al­`Abbas ibn Mahyar v Ma nazala min al­Qur'an fi Ahl al­Bayt, cf., Ghayat al­maram, 12;

 • Furat ibn Ibrahim al­Kufi v Tafsir od Ibn `Abbáse;

 • al­Saduq v al­Khisal a 'Ilal al­Shara'i` od Imáma al­Ridha (A), Mu'adh ibn Jabal a Imám ­Sádiq (A) a v  Kamal al­Din od Imáma `Ali ibn al­Husayn (A) a Imáma ­Sádiqa (A);

 • al­Sayyid Hashim al­Bahrani v Ghayat al­maram, bab 2, pp. 8­13;

 • al­Šaykh al­Mufid v al­'Ikhtisas;

 • al­Šaykh al­Tusi v al­'Amali, i, 186, 300­301, 311­312, 320 od Imáma al­Hadi (A), Imáma Sádiqa (A), Imáma al ­Kazim a Anáse ibn Malika od Proroka (S);

 • Qutb al­Din al­Rawandi v al­Khara'ij wa al­jara'ih od Sa`dan;

 • a také al­`Allamah al­Hilli, Hasan ibn Muhammad al­Daylami, Husayn ibn Hamdan al­Hadini, Muhammad ibn `Ali ibn Ahmad al­Fasi, Sharaf al­Din ibn `Ali al­Nadžafi a al­`Allamah al­Madžlisi ve svých knihách .

                                                                 ------------------------------------------------------------

 

 

 Al­Tirmidhi, v jeho Sahih, ii, 297, zaznamenal tento hadíth od Proroka (S):

 

,,Věru, já a Alí jsme neoddělitelní, a on je vůdcem (walí) každého věřícího po mně.''

 

Mezi další sunnitské učence, kteří zaznamenali tuto tradici patří:

 

 • Ahmad ibn Hanbal v jeho Musnad, iv, 437, v, 356;

 • Abu Dawud al­Tayalisi v jeho Musnad, iii, 111, xi, 360;

 • al­Haythami, Majma` al­zawa'id, ix, 109, 127, 128, 199;

 • al­Khatib al­Baghdadi, Ta'rikh Baghdad, iv, 339;

 • al­Muhibb al­Tabari, al­Riyad al­nadirah, ii, 203, 171;

 • al­Muttaqi al­Hindi, Kanz al­`ummal, vi, 154, 155, 396, 401;

 • Ibn al­'Athir v Usd al­ghabah, v, 94;

 • Abu Nu`aym v Hilyat al­'awliya', vi, 294;

 • al­Nasa'i, Khasa'is, 19, 23;

 • dále také Ibn Abi Shaybah, al­Tabari, al­Tabarani, al­Daylami, Ibn Mardawayh, Ibn al­Džawzi, al­Rafi`i, a Ibn Hadžar.

 

                                                                  ------------------------------------------------

 

 

 • Toto je známá tradice, zmíněná i v Mustadrak ala al Sahihayn od Al Hakim  (vol. iii, pp. 109­110),v sekci ,,Některé sahih verze hadíthu'' v uvedém článku, kdy Prorok (saw) při návratu ze své poslední Pouti zastavil celou karavanu v Ghadir Khum a učinil prohlášení:

 

,,Komu jsem vůdcem, tomu je i Alí vůdcem (maulá).''

 

Toto je mutawatir tradice, o které Al Allamah al Amini (šíitský učenec) napsal vynikající práci Al Ghadir fi al Kitab wa al Sunnah wa al'adab. 

 

Mezi další sunnitské učence, kteří tuto tradici zaznamenali, patří:

 

 • Al­Tirmidhi, Sahih (Bulaq, 1292), ii, 298;

 • Sunan Ibn Majah (Matba`at al­Faruqi, Delhi),  "bab Fada'il ashab Rasul Allah (S)" od al­Bara' ibn `Azib a Sa`d ibn Abi Waqqas;

 • Al­Hakim, Mustadrak (Hyderabad, 1313) od Zayd ibn Arqam (iii, 109, 533), Sa`d ibn Malik (iii, 116), od Rifa`ah ibn Ayas al­Dabbiod jeho otce a jeho dědečka (iii, 371), a od Buraydah al­'Aslami; (iii, 110; ii, 129);

 • Imam Ahmad ibn Hanbal, Musnad, al­Matba`at al­Maymaniyyah, Egypt, 1313, od al­Bara' ibn `Azib (iv, 281), Buraydah al­'Aslami (v, 347, 350, 358), Zayd ibn Arqam (iv, 372, iv, 368, v, 307), Ibn `Abbas (i, 330), Abu al­Tufayl (iv, 270) a `Ali ibn Abi Talib (A) (i, 84, 88, 118, 139, 152, v, 307, 366, 419);

 • Abu Nu`aym al­'Isfahani;  Hilyat al­'awliya' (Egypt: Matba`at al­Sa`adah, 1351) iv, 23, v, 26;

 • Fakhr al­Din al­Razi;  al­Tafsir al­Kabir (Dar Tiba`at al­'Amirah) pod veršem 5:67;

 • Al­Khatib al­Baghdadi,  Ta'rikh Baghdad (Matba`at al­Sa`adah, 1360), vii, 377, viii, 290, xii, 343, xiv, 236;

 • Al­Nasa'i , Khasa'is (Matba`at al­Taqaddum al­`llmiyyah, Egypt, 1348), pp.4, 21, 22, 23, 25, 26, 40;

 • Al­Muhibb al­Tabari,  al­Riyad al­nadirah (Matba`at al­'Ittihad, Egypt, 1st ed.), ii, 169, 170, 172, 203 and Dhakha'ir al­`uqba (Egypt 1356), 86;

 • Ibn Hadžar al­`Asqalani , al­Sawa'iq al­muhriqah (al­Matba`at al­Maymaniyyah, Egypt; 1312), pp. 25, 26;

 • `Ali al­Muttaqi al­Hindi , Kanz al­`ummal (Hyderabad, 1312), i, 48, vi, 83, 153, 154, 390, 397, 398, 399, 403,405, 406, 407;

 • Ibn Hadžar al­`Asqalani , al­'lsabah (Calcutta, 1853 A.D.), i, part one, 57, 319; iii, part one, 29; iv, part one, 14, 16, 61, 143, 169, 182; vi, 223, vii, part one, 78, 156;

 • Ibn al­'Athir in Usd al­ghabah (al­Matba`at al­Wahbiyyah, Egypt, 1285), i, 308, 367, 368, ii, 307, 233, iii, 92, 93, 321, 374, iv, 28, v, 205, 276, 383;

 • Ibn Qutaybah , al­'Imamah wa al­siyasah (Matba`at al­Futuh al­'Adabiyyah, 1331), 93;

 • Al­Tahawi , Mushkil al­'athar (Hyderabad, 1333), ii, 307;

 • Al­Manawi , Fayd al­Qadir (Egypt, 1356), vi, 218, 358 a Kunuz al­haqa'iq (Istanbul, 1285), 92;

 • Al­Haythami Majma` al­zawa'id (Egypt, 1352), vii, 17, ix 103, 104, 105, 106,107, 108, 119, 163, 164;

 • `Ali ibn Sultan Muhammad al­Qari , Mirqat al­mafatih (al­Matba`at al­Maymaniyyah, Egypt, 1309), v, 568.

                                                                                ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Allama Iqbal řekl: ,,Co se týče duchovní výše, pokud někdo dokáže dosáhnout postavení Abu Turába (Alího) , bude pak schopen způsobit i východ slunce ze západu.’’