JAK ŠÍ’ITÉ OSPRAVEDLŇUJÍ VYKONÁVÁNÍ MODLITEB NA HROBECH?

 

  1. Bid’ah a širk

Wahhábité a salafité jsou posedlí hroby. Vykonávání modliteb na hrobech, jak říkají, je zakázané. Dokonce je prý zakázané dotýkat se hrobu Svatého Proroka (sawaws). Jen si představte, jak se zachází se ší’ity v Medíně během hadždže a umry, obzvláště na Džannatul Baqí (hřbitov, kde je pohřbeno mnoho členů Prorokovy rodiny, jeho ženy a mnoho společníků Proroka (sawaws)).

Ahlu‘s-Sunnah se opírá a údajnou tradici Svatého Proroka: „Nechť prokletí Alláhovo padne na židy a křesťany, protože učinili hroby svých proroků místem uctívání.“

Toto je nesmyslný hadíth. Židé a křesťané mají každé právo odpovědět muslimům, kteří citují tento hadíth: „Vy pokrytci. Mešita vašeho proroka v Medíně je zároveň jeho hrobem!“

Jen tak mimochodem, kdyby byl Prorokův (sawaws) hrob tak nedůležitý a nesvatý, pokud by návštěva jeho hrobu neměla žádný význam, jak tvrdí někteří wahhábité, proč tedy první dva kalifové trvali na tom, aby byli pohřbeni vedle hrobu Proroka (sawaws)? A proč Ajša, vdova po Proroku (sawaws) nedovolila, aby byl Prorokův nejstarší vnuk imám Hasan a.s. pohřben vedle něho?

A pak je tu Dům Boží, Ka’ba, nejsvatější místo islámu, kde je pohřben prorok Isma’íl a jeho matka Hádžra. Je širk navštěvovat Ka’bu?

Ahlu’s-Sunnah špatně pochopila význam prostrace u hrobů- co je důležité,je úmysl, nijjah. Pokud je úmyslem prostrace uctívání osoby pohřbené v onom hrobě, pak je to samozřejmě zakázané a je to širk (připisování rovných k Alláhu). Ale pokud je úmyslem modlit se k Alláhu za přítomnosti svaté osobnosti, co je pak na tom špatného a jakpak to může být širk? Na úmyslu velice záleží!

Prostrace ší’itských muslimů během modlitby jsou vždy vykonávány pouze pro Alláha a pro nikoho jiného. Existují další prostrace, které se netýkají uctívání a jsou spíše symbolické a značí respekt a ty také nejsou v islámu zakázané.

  1. Důkazy ze Svatého Qur’ánu

Svatý Qur’án se zmiňuje o prostracích, které byly vykonávány některými proroky nebo k některým prorokům, ale nebyly považovány za širk.

Například:

“A když řekli jsme andělům: „Padněte na zem před Adamem!“, tu padli všichni kromě Iblíse, jenž to odmítl, zpychl a stal se jedním z nevěřících.” (2:34)

“Hle, pravil Josef otci svému: „Otče můj, spatřil jsem ve snu jedenáct hvězd, slunce i měsíc a zřel jsem, jak přede mnou se klaní.” (12:4)

Copak se andělé dopouštěli širku, když vykonali prostraci před prorokem Adamem a.s.? Dopustil se prorok Júsuf a.s. hříchu, protože měl tento sen?