Kapitola 5.

 

Bitvy

 

 

Islám se šířil rychle, ale na druhé straně  mekkánští modloslužebníci i židovské kmeny v Arábii nepolevili ve sužování muslimů. S pomocí pokrytců v Medíně, kteří byli v muslimské komunitě, vytvářeli stále nové problémy, které nakonec vyústily ve válku.

 

Mezi muslimy a arabskými polyteisty ve spolku s židy proběhlo mnoho bitev. Muslimové, ačkoli v menšině, většinu bitev vyhráli. Prorok (sawaws) se sám zúčastnil větších bitev, jako byla bitva u Badru, Uhudu, bitva Chandaq, bitva u Chajbaru a Hunajnu. Muslimové zvítězili ve větších i menších bitvách hlavně díky úsilí Alího ibn Abí Tálib a.s. On byl jediný, který nikdy z bitvy neuprchl. Ve všech bitvách, které proběhly během deseti let po Migraci z Mekky do Medíny (Hidžra) bylo zabito méně než 200 muslimů a 1000 nevěřících.

 

Bitva u Badru

 

Mekkánci pokračovali ve svých snahách zničit islám. Sužovali muslimy, kteří zůstali v Mekce a zabavili jejich majetek. Abú Džahl, vůdce mekkánců, dokonce poslal dopis Prorokovi (sawaws), ve kterém vyhrožoval, že muslimy napadne. Odpovědí na tuto agresi bylo povolení Všemocným Bohem bojovat proti nevěřícím v Mekce ( Qur'án, 22:39-40):

 

"Povolení bojovat je dáno těm, kteří jsou zabíjeni, protože byli utlačováni...ti, kteří byli vyhnáni ze svých domovů bez důvodu..."

 

Ve druhém roce Hidžry Prorok se 300 špatně ozbrojenými muslimy čelil tisícové armádě dobrře ozbrojených mekkánských vojáků. Přestože muslimů bylo třikrát méně, byli schopni ve své první bitvě nevěřící porazit.

 

Bitva u Uhudu

 

Za účelem pomstít porážku v bitvě u Badru sestavili Mekkánci ve 3. roce Hidžry další vojsko a táhli na Medínu. Když dosáhli vrcholků Uhudu 4 míle od Medíny, Prorok (sawaws) zaujal pozici pod kopcem. Armáda se seskupila do bojových formací. 50 lučistníků pod vedením Abdulláha ibn Džubajra zaujalo pozice v sedle mezi kopci, aby ochránili muslimy před útokem ze zálohy. Měli přísně nakázáno nehnout se ze svých míst bez ohledu na výsledky v bitvě.

 

Muslimové na začátku v bitvě vyhrávali. Nepřítel utrpěl citelné ztráty a stáhl se ve zmatku zpátky. Muslimové začali shromažďovat válečnou kořist.

 

Ve víře, že je po bitvě, většina z 50 lučištníků hlídajících horské sedlo porušila nařízení svého velitele a opustila své pozice. Chálid ibn Walíd, velitel mekkánské jízdy se chopil příležitosti, provedl svou kavalerii skrz sedlo a poté, co zabil několik zbývajících lučištníků, zahájil zuřivý útok na muslimy zezadu.

 

Neposlušnost malé skupiny lidí způsobila porážku muslimů. Většina z bitevního pole uprchla. Jen pár, obzvláště Alí ibn Abí Tálib a.s., zůstali a bojovali až do konce. Muslimové se nakonec stáhli do bezpečí vrcholků hory Uhud. Mezi 70 muslimy, kteří položili život v protiútoku Mekkánců, byl Hamza ibn Abdul Muttalib, odvážný strýc proroka Muhammada (sawaws). Byl vskutku Lvem Božím (Asadulláh).

 

Bitva Chandaq (Ahzáb)

 

V pátém roce Hidžry utvořil jeden židovský kmen alianci s Mekkánci a spolu sestavili armádu asi 10 000 vojáků. Tato bitva je známá jako Ahzáb (Spojenci) a také jako  Chandaq (Příkop), protože muslimové vykopali příkop kolem svého tábora, aby zabránili nepříteli vtrhnout do města Medíny. Spojenecké síly nemuslimů obléhali Medínu jeden měsíc. S výjimkou několika proslavených bojovníků, nebyli nepřátelé schopni dostat se přes příkop. Nepřátelská vojska se nakonec stáhla poté, co Alí a.s. zabil nejodvážnější z jejich bojovníků v boji muž proti muži.

 

Bitva Baní Qurajzah

 

Kmen Qurajzah sepsal mírovou dohodu s muslimy, ale svou smlouvu porušil, když se spojil s Mekkánci v bitvě Ahzáb. Po bitvě Ahzáb muslimové táhli na Baní Qurajzah, kteří se nakonec muslimům vydali a Prorok (sawaws) jim nabídl smírčí řízení vedené Sa'dem ibn Ma'azem. Baní Qurajzah souhlasili s výrokem, který zněl: zabít bojovníky a zabavit jejich majetek.

 

Válka Baní Mustalaq

 

V šestém roce Hidžry kmen Baní Mustalaq porušil práva muslimů. Následkem toho čelili muslimské armádě na mistě zvaném Maris'a a byli poraženi.

 

Bitva u Chajbaru

 

Mnoho židovských kmenů se usídlilo v pevnostech Chajbar a okolních oblastech severní Arábie. Měli úzké vztahy s mekkánci a neustále vyhrožovali muslimům. V 7. roce po Hidžře se Prorok Muhammad (sawaws) rozhodl čelit tomuto nepříteli. Muslimové táhli na Chajbar, obléhali ho a nakonec zvítězili díky Alímu a.s., který dobyl hlavní pevnost a zabil nejodvážnější z židovských bojovníků.