Kapitola 4.

 

Založení islámské komunity

 

 

Obyvatelé Jathribu, jejichž vůdcové ochotně přijali Prorokovo (sawas) učení a přísahali mu věrnost, ho přivítali s otevřenou náručí a dali mu své životy a majetky plně k dispozici. V Jathribu Prorok Muhammad (sawaws) utvořil první islámskou komunitu a podepsal úmluvy s městskými i okolními židovskými kmeny a také s místními mocnými arabskými kmeny. Pustil se do šíření poselství islámu a Jathrib se brzy stal známý jako „Madínatun Nabí“ – Město Prorokovo. Později se městu začalo říkat jednoduše Medína.

 

Islám rostl a rozšiřoval se den ode dne. Mekkánští muslimové, kteří byli chyceni do nástrah qurejšovské nespravedlnosti a  sociální nerovnosti postupně opouštěli své domovy a majetky a odcházeli do Medíny, kroužíce kolem Proroka Muhammada (sawaws) jako můry kolem svíce. Tato skupina byla známá jako „Muhádžirún“ – Imigranti, a ti, kteří pomáhali Prorokovi v Jathribu (Medíně) získali jméno „Ansár“ – Pomocníci.

 

Prorok (sawaws) utvořil islámskou společnost na základě spravedlnosti a rovnosti mezi věřícími. Bratrství – ne jenom slovně, ale v činu – bylo založeno mezi Muhádžiry a Ansáry. Společenský systém islámu zahrnul do své ochrany a spravedlnosti nejen muslimy, ale i nemuslimy.