Amr bil Ma'rúf (Přikazování dobrého)

 

   Vést ostatní k tomu, co je dobré,  je pro muslima aktem víry a činí tak pro potěšení Alláha (SWT) . Přikazovat dobré, nebo přimět ostatní ke konání dobrých skutků je povinností každého muslima a Qurán  jej zmiňuje na mnoha místech.

   Zanedbávání a lhostejnost k tomuto aktu vede k Božímu trestu.

 

Imám Ridha (as) řekl:

,,Musíte praktikovat přikazování dobrého a zakazování špatného. Jestliže však nebudete, zlí lidé nad vámi budou vládnout a když se pak zbožní mezi vámi budou modlit, jejich prosby nebudou přijaty. ''       (Wasa’il ul-Shia)

 

Imám Báqir (a.s.) řekl :

,,Všemohoucí Alláh (SWT) zjevil proroku Šuajbovi (as):

,Zničím sto tisíc lidí ze tvého národa. Čtyřicet tisíc hříšníků a šedesát tisíc zbožných.'

,Ó můj Pane, hříšníci si zasluhují trest, ale proč zbožní?’ ptal se Šuajb (as).

Alláh (SWT) odpověděl:

,Protože s hříšníky přátelili a i přes mou nelibost k nim je nikdy nepřestali mít rádi. Nikdy jim v konání hříchu nezabránili.’’   

(Wasa’il ul-Shia)

 

   Amr bil Ma’rúf má však své podmínky. Jednou z nich je dokonalá  znalost toho, co je dobré a co je špatné. Dále pak být sám příkladem toho, co přikazuji a také zvolit zdvořilý a moudrý způsob, jakým ostatním radíme.