Nahi anil Munkar (Zakazování špatného)

 

     Muslim nesmí být lhostejný k tomu, co se děje kolem něj a všude ve světě.

Tak jako je povinností přikazování dobrého, také zakazování špatného je nedílnou součástí praktik věřícího člověka.

Příkaz vést ostatní věřící proti páchání zla a hříchu je zmíněn na několika místech v Quránu a jeho opomíjení poškozuje muslimskou společnost. Bohužel, dnes sami na vlastní oči vidíme úpadek a zlo, které má původ v lenosti a zanedbávání těchto dvou praktik – vedení k tomu, co je dobré a správné a zakazování špatného a zavrženíhodného.

 

     Prorok Muhammad (saw) řekl:

,, Vskutku Alláh je rozzloben nad slabým věřícím, který nemá žádné náboženství.’’

Někdo se zeptal, kdo je ten slabý věřící? On  (saw) odpověděl:

,,Slaboch, který vidí zlo, ale nesnaží se mu zabránit.’’   (Wasa’ il ul-Shia, vol.11, str.393)

 

   Prorok Boží (SAW) také řekl:

,,Až má umma (obec) bude zanedbávat Amr bil Ma’ruf a Nahy anil Munkar, ať očekává Alláhův trest.’’    (Wasa’il ul-Shia)