Modlitby

 

        Ší'a 12 imámů  se modlí 5 povinných denních modliteb, přesto obvykle kombinují Dhuhr (polední modlitbu) a Asr (odpolední modlitbu) dohromady a to v čase od počátku Dhuhru až do konce Asru, doporučuje se však hned v počátku Dhuhru. Považují také za povolené kombinovat Maghreb (modlitbu při západu slunce) a Iša ( noční modlitbu), kdy opět počátek času Maghreb je nejvýznamnější .

Tato praktika je v naprosté shodě s Qur'ánem a s autentickými tradicemi Proroka Muhammada(SAW) a je povolena i bez zvláštního důvodu jako je například cestování nebo nemoc .Tyto tradice jsou zachyceny i v knihách hadítů našich sunnitských bratrů, např. Sahih Muslim a Sahih Buchari, Ahmad ibn Hanbal - Al Musnad , Malik ibn Anas -Muwata .

Možnost kombinování modliteb je odrazem Milosrdenství Alláha (SWT) a je ulehčením muslimské ummě.

 

 

 Take verš z Qur'ánu hovoří pouze o třech základních časech  a to je dhuhr, maghreb a fadžr (úsvit) .

 

  (  Qur'an 17:78)

 ,,Konej modlitbu při sklonku slunce až do setmění nočního a přednášej Korán za jitra, vždyť přednášení jitřní je před svědky konáno.''

                                                                                                                                       

      

 (Qur'an 24: 58-59)
Vy, kteří věříte! Nechť žádají vás o dovolení vstoupit otroci vaši a ti, kdož nedosáhli ještě mužnosti, třikrát: před ranní modlitbou, a když odkládáte oděvy své okolo poledne, a po modlitbě večerní - a to jsou tři chvíle, kdy jste nazí. A není hříchem ani pro vás, ani pro ně mimo tyto doby, jestliže se vzájemně navštěvujete. A takto vám Bůh objasňuje znamení a Bůh vševědoucí je i moudrý. 

A když děti vaše dosáhnou mužnosti, nechť žádají o dovolení vstoupit, tak jako to žádali ti, kdož byli před nimi. A takto vám Bůh objasňuje znamení Svá a Bůh je vševědoucí, moudrý.                                 

 

                                                                

 

 

Turbah

 

Další praktikou, která je povinná při modlitbě, je pokládání čela (sadždah) na čistou zem - půdu. Ší'jité používají tzv. turbah, která vypadá jako kámen, ale je uhnětená z čisté hlíny a může pocházet odkudkoli.

Tato praktika je povinná a ší'jité tak činí, protože je to sunna Proroka Muhammada (saw). Modlil se takto Svatý Prorok (saw) ale i jeho společníci.

Důvodem sadždy na čisté půdě je vyjádření  naprosté pokory před Alláhem (swt).  Eliminuje to pýchu, aroganci a okázalost.

Sadždah při modlitbě je povolena pouze na  půdě či hlíně, na něčem, co není jedlé a ne na tom, co se používá jako oděv. Sadždah se může vykonat na tom, co roste ze země jako např. dřevo, nebo listí stromu, ale nesmí to být nic, co je k jídlu a ani se to nesmí používat jako oděv (obilí, bavlna). Není dovoleno se modlit ani na stříbru, zlaté či drahokamech.

Tato hlína může pocházet odkudkoliv, pokud je čistá, ší'jite však preferují hlínu z Karbalá, kvůli důležitosti, kterou tomu Prorok (saw) i Imámové (s) přikládali.

Imámové z rodiny Proroka Muhammada (saw) pobízeli muslimy vykonávat  sadždah na hlíně z Karbalá, kde byl zabit Imám Husajn (as) s vysvětlili, že to není povinné, ale že je to prostředek ke získání odměny od Alláha (saw).

   Je moc smutné, že někteří lidé zlomyslne tvrdí, že ší'ja uctívají kameny, nebo Imáma Husajna (as). Pravda je, že uctiváme Alláha Jediného (swt) modlením se na turbě, ne modlením se k turbě. Uctívají snad oni své modlitební koberečky tím, že se na nich modlí?

   Nemodlíme se k Imámu Husajnovi (as) a  ani k ostatním imámům (s) a naše praktika používání turbah při modlitbě je v souladu s Božím příkazem.

 Jelikož není dovolené modlit se na něčem, co je znečištěné, ší'jite si nosí malé oblázky uhnětené z hlíny, které jsou čisté a můžou se tak použít kdekoli bez obav z nečisté země a z neplatné modlitby.